Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 418 – 21 sierpnia 2017 r.

 

11. Sprzedaż firmowego mieszkania – jakie źródło przychodów?

W niniejszym artykule omówiono zakwalifikowanie przychodu z tytułu sprzedaży firmowego mieszkania do właściwego źródła uzyskania przychodu.Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza. Natomiast na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy źródłem przychodu jest także odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Na tym tle powstał spór, do którego źródła przychodów zakwalifikować sprzedaż firmowego mieszkania. Chcąc poznać stanowisko organów podatkowych warto sięgnąć do interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 14 lipca 2017 r. ( 0112-KDIL3-3.4011.82.2017.1.MC). Została ona wydana w stanie faktycznym, w którym wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do rejestru CEIDG pod kodem PKD 66.22.Z – działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Jednocześnie wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W dniu 31 maja 2011 r. wnioskodawca zakupił mieszkanie na kredyt na osobę fizyczną od dewelopera i wniósł je aportem do firmy jako środek trwały przeznaczony pod wynajem. Amortyzacja oraz odsetki od kredytu były uwzględniane kosztach firmy. W powołanej interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS stwierdził, że „(…) kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wobec tego sprzedaż tę należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”
Podsumowując, zdaniem organów podatkowych wniesienie nieruchomości aportem przez osobę fizyczną do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej oraz amortyzowanie nieruchomości nie przesądza o zaliczeniu przychodu z tytułu jej późniejszego zbycia do przychodu z działalności gospodarczej.
Wojciech Safian
Doradca podatkowy nr wpisu 12 914
Wicedyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
i Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 61 848 33 48

Skontaktuj się z naszą redakcją