Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 418 – 21 sierpnia 2017 r.

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE17. Zwrot kosztów podróży na rzecz członków rady nadzorczej a składki ZUS

Tego rodzaju świadczenie otrzymane przez członka Rady Nadzorczej jest wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Zgodnie z art. 18 ust. 4 pkt 10 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rady nadzorczej stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływania, w rozumieniu przepisów podatkowych.
Jednocześnie z § 5 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne wynika, że przepisy § 2 – 4 rozporządzenia stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnionej funkcji. Do członków rady nadzorczej stosuje się zatem odpowiednio m. in. § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r., w którym zostały wskazane przychody wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Oznacza to, że świadczenie pieniężne otrzymane przez członka rady nadzorczej tytułem zwrotu kosztów noclegu, czy też zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej, nie stanowi podstawy wymiaru składek na jego ubezpieczenia emerytalne i rentowe tylko jeżeli jest przychodem wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. podstawy wymiaru składek nie stanowią diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem pkt 17.
Zauważyć należy przy tym, iż podróż służbowa jest instytucją uregulowaną w kodeksie pracy (w art. 775 Kodeksu pracy), w związku z czym odbywać ją mogą tylko pracownicy, zatem zastosowanie ww. przepisu wprost byłoby niemożliwe. Zgodnie jednak z brzmieniem § 5 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia przepisy § 2 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji.
Wyżej wymienione wyłączenie znajdzie zatem zastosowanie także w sytuacji, gdy należności, jakie otrzymuje członek rady nadzorczej z tytułu zwrotu kosztów dojazdów na posiedzenia rady nadzorczej są przychodem w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. i są nieopodatkowane na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b tejże ustawy.
Zasadność przedstawionej argumentacji znajduje potwierdzenie w interpretacjach ZUS (przykładowo pismo z dnia 3 listopada 2016 r. ZUS Oddział w Gdańsku, znak DI/100000/43/1058/2016, pismo z dnia 13 października 2016 r. ZUS Oddział w Gdańsku, znak DI/100000/43/949/2016). Należy jednak wskazać, że ZUS wydaje również interpretacje odmienne, nakazujące uwzględnienie wydatków stanowiących zwrot kosztów podróży członków rady nadzorczej w postawie wymiaru składek.Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
tel. 22 517 30 64

Skontaktuj się z naszą redakcją