Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 418 – 21 sierpnia 2017 r.

7. Zmiany w zasadach opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

 

Projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada modyfikację przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). W ten sposób zamierza się częściowo implementować do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Rady UE 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającą przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami zagraniczną spółką kontrolowaną jest:
1) zagraniczna spółka, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową albo
2) zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa, innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
a) Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo
b) Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
– stanowiących podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
3) zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
a) w spółce tej podatnik podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub w organach stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
b) co najmniej 50% przychodów zagranicznej spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziałów w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
c) co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).
Projekt nowelizacji przewiduje podwyższenie z 25% do 50% wysokość udziału podatnika w spółce zagranicznej, stanowiący jeden z powyższych warunków do zakwalifikowania jej jako zagranicznej spółki kontrolowanej. Przy obliczaniu wysokości udziału będzie brany pod uwagę zarówno udział, który podatnik posiada samodzielnie, jak też udział, który podatnik posiada razem z podmiotami powiązanymi.
Zgodnie z projektem obniżony zostanie próg uzyskiwanych przychodów pasywnych (pkt 3 lit. b) z 50% do 33% oraz powiększony zostanie katalog tych przychodów o przychody pochodzące:
– z części odsetkowej przy leasingu finansowym,
– z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej lub
– z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku, gdy spółka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.
Zmianie ma również ulec warunek określony w pkt 3 lit. c, dotyczący poziomu opodatkowania zagranicznej spółki w państwie siedziby. Uzyskanie statusu CFC zależeć będzie od faktycznie zapłaconego przez spółkę podatku. Jeżeli będzie on niższy niż różnica między potencjalnym należnym podatkiem dochodowym od osób prawnych, w przypadku gdyby spółka była rezydentem podatkowym w Polsce, a podatkiem dochodowym faktycznie przez nią zapłaconym w państwie jej siedziby lub zarządu (wysokość opodatkowania w innym państwie stanowi mniej niż 50% podatku, który byłby zapłacony w Polsce), warunek uznania spółki zagranicznej za CFC będzie spełniony.
Projektodawca na potrzeby stosowania przepisów o zagranicznej spółce kontrolowanej zdefiniował pojęcie podmiotu powiązanego. Za podmiot powiązany będzie uznawana:
a) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, w której podatnik posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
b) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, posiadająca w podatniku, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
c) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, w której podmiot wskazany w lit. b posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.
Na podstawie dotychczasowych przepisów regulujących opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych, podatnikowi przysługuje prawo do zmniejszenia udziału, jaki posiada w zagranicznej spółce kontrolowanej, o udział przypadający jego jednostce zależnej w tej spółce. Mechanizm ten ma na celu eliminację wielokrotnego opodatkowania dochodów. Zgodnie z projektem nowelizacji, jednostką zależną będzie podmiot podlegający w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, albo zagraniczna spółka niespełniająca warunków określonych pkt 3 lit. b i c, w których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% udziałów w kapitale lub 50% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 50% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.
Projekt nowelizacji nakłada obowiązek ujmowania przez podatników w rejestrze zagranicznych spółek również spółek utworzonych w innych państwach członkowskich UE lub EOG, nawet gdy spółki te prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą, o ile spółki te posiadają status zagranicznej spółki kontrolowanej. Obowiązek ten nie powstanie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w minimalnym zakresie – nieistotnym w punktu widzenia całokształtu działalności podmiotu.
Projektodawca przewiduje wejście w życie powyższych zmian z dniem 1 stycznia 2018 r. Rafał Linka
Młodszy konsultant podatkowy
rafal.linka@isp-modzelewski.pl

reklama szkolenia

Skontaktuj się z naszą redakcją