Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 429 – 6 listopada 2017 r.

 

 

Inform.pl

 

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Nowy rejestr podatników VAT – czytaj więcej tekst nr 2
 • Stanowisko TSUE w sprawie odliczeń z faktur wystawionych przez podmiot wykreślony z rejestru VAT – czytaj więcej tekst nr 4
 • Opodatkowanie akcyzą płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich – projekt ustawy –  czytaj więcej tekst nr 6

 • Nowy rejestr podatników VAT a podatek dochodowy –  czytaj więcej tekst nr 10
 • Raportowanie schematów podatkowych – konsultacje podatkowe  – czytaj więcej tekst nr 19
 • Możliwość sprawdzenia kontrahenta – zmiana przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – czytaj więcej tekst nr 20

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: skorzystanie ze split payment w resortowej wersji może być dowodem umyślnego popełnienia przestępstwa fakturowanego

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej w części pod zabudowę usługową – Agata Strocka
2. Nowy rejestr podatników VAT – Wojciech Safian
3. Usługi dowozu dzieci do szkół, gdy odległość nie przekracza ustawowych progów są opodatkowane stawką 8% – Maciej Jendraszczyk
4. Stanowisko TSUE w sprawie odliczeń z faktur wystawionych przez podmiot wykreślony z rejestru VAT – dr Joanna Kiszka
5. Pojęcie „pierwszego zasiedlenia” w interpretacjach organów podatkowych – Mikołaj Stelmach

AKCYZA

6. Opodatkowanie akcyzą płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich – projekt ustawy – Aleksandra Garbarczyk
7. Projekt ustawy o pakiecie tytniowym trafił do sejmu – Alan Lipnicki

PODATKI DOCHODOWE

8. Co oznacza pojęcie stałego miejsca zamieszkania dla określenia rezydencji podatkowej? – Andrzej Łukiańczuk
9. Czy nowacja skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym? – dr Joanna Kiszka
10. Nowy rejestr podatników VAT a podatek dochodowy – Wojciech Safian
11. Do kiedy należy złożyć  PIT 39? – Barbara Głowacka
12. Zwolnienie diet i zwrotów kosztów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich – Małgorzata Słomka
13. Jaka jest metoda eliminowania podwójnego opodatkowania dla polskiego rezydenta podatkowego wykonującego działalność gospodarczą we Francji? – Andrzej Łukiańczuk
14. Wydatki poniesione przed sprzedażą nieruchomości a cel mieszkaniowy – Barbara Głowacka

INNE PODATKI

15. Nabycie obligacji zmiennych a podatek od czynności cywilnoprawnych – Maciej Jendraszczyk

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

16. Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej a składki ZUS – Małgorzata Słomka
17. Podleganie pod ustawodawstwo innego państwa członkowskiego UE a obowiązek odprowadzania składek w Polsce – Agata Strocka
18. Czy zapłata zaległych składek ZUS rodzi obowiązek korekty PIT-11? – Małgorzata Słomka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. Raportowanie schematów podatkowych – konsultacje podatkowe – Aleksandra Garbarczyk
20. Możliwość sprawdzenia kontrahenta – zmiana przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – Mikołaj Stelmach

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko – rosyjskie: drugi, najbardziej zasłużony Polak dla bolszewizmu – Feliks Dzierżyński

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 6 listopada 2017 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: skorzystanie ze split payment w resortowej wersji może być dowodem umyślnego popełnienia przestępstwa fakturowanego

Od marca tego roku najistotniejszym ryzykiem jest „użycie” sfałszowanej faktury „w okolicznościach faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia należności publicznej” – tak brzmią nowe przepisy regulujące fałsz materialny (art. 270a) i intelektualny (art. 271a) Kodeksu karnego. Jak rozumieć to zdanie? Mimo wszystko dość prosto: owe „użycie” ma znaczenie „dla określenia należności publicznej”, gdy faktura zostanie definitywnie zaewidencjonowana w księdze podatkowej, na podstawie której rozliczane są podatki (zaliczki na podatek). Idzie tu zwłaszcza o:

 • rejestr zakupu w rozumieniu podatku od towarów i usług,
 • ewidencję kosztów uzyskania przychodu dla potrzeb podatku dochodowego,
 • ewidencję wartości początkowej środka trwałego (koszt inwestycji) dla potrzeb podatku dochodowego i podatku od nieruchomości (budowle).

Jeżeli prowadzone przez podmiot zobowiązany księgi nie służą rozliczeniom podatkowym, to zaewidencjonowanie w nich faktury nie mają znamiona czynu zabronionego.

Wiadomo, że fakturą w świetle przepisów Kodeksu karnego jest wyłącznie dokument w rozumieniu z art. 2 pkt. 31 ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona zgodnie z wymogami tej ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie (przez polskich podatników tego podatku).

Fakt zaewidencjonowania („użycia”) faktur, które były sfałszowane przez wystawcę, zwłaszcza potwierdzających nieprawdę, nie należy w naszych realiach do wyjątków. Ilość wystawionych przez nieuczciwe firmy tego rodzaju dokumentów wciąż bije wszelkie  rekordy: według ostrożnych szacunków średnio co setna jest świadomie sfałszowana, a dwukrotnie więcej jest faktur wystawionych pod wpływem błędu lub zawierających błędne informacje. Wiemy również, że podrobiona faktura niczym nie różni się od dokumentu wystawionego przez pomyłkę.

W słynnych wytycznych Prokuratora Generalnego z 10 sierpnia 2017 roku dotyczących zastosowania przepisów art. 270a i 271a Kodeksu karnego powiedziano wprost, że przestępstwa te mogą być popełnione wyłącznie z winy umyślnej, a popełnienie tych czynów w wyniku „lekkomyślności a nawet niedbalstwa” wyklucza karalność czynu. Problem jest w tym, że może tu wystąpić zbieg przesłanek odpowiedzialności karnej oraz podatkowej w przypadku, zwłaszcza gdy podatnik ewidencjonuje w rejestrze zakupu fakturę w celu odliczenia podatku naliczonego (zwrotu podatku). Aby mógł odliczyć z dokumentu, który obiektywnie nie daje prawa do odliczenia, bo np. został sfałszowany, podatnik musi:

 • nie wiedzieć, że księguje fałszywy dokument, oraz
 • nie mógł tego wiedzieć, mimo dołożenia należytej staranności przy okazji jego weryfikacji.

Wiemy, że te przesłanki wymyślił Trybunał Sprawiedliwości, aby ograniczyć katastrofę tego podatku wynikającą z masowości oszustw fakturowych. Co to jednak oznacza? Podatnik, który chce obronić swoje prawo do odliczenia będzie musiał udowodnić, że sprawdził ten dokument z gorliwą (należytą) starannością, co oczywiście wyklucza odwołanie się do niedbalstwa lub lekkomyślności jako przesłanek nieumyślności czynu. Zasadniczym problemem będzie jednak odpowiedź na pytanie, dlaczego gorliwie (choć nieudolnie) sprawdził ten dokument? Odpowiedź jest prosta: bo podejrzewał, że może być sfałszowany. Jeśli go następnie zaksięgował, to popełnił przestępstwo z winy umyślnej (wina w zamiarze ewentualnym), bo brał pod uwagę, że „użyje” fałszywej faktury „w okolicznościach faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia należności podatkowych”.

Problem ten już dostrzegli podatnicy i słusznie postulują, aby przesłanki owej „należytej staranności” były wprost uregulowane w ustawie, bo resortowe wynurzenia na ten temat nie mają jakiegokolwiek znaczenia w świetle prawa karnego. Najgorsze jest to, że resortowi urzędnicy chyba nie rozumieją tego problemu i proponują rozwiązania, które będą ewidentnym dowodem działania z winy umyślnej. Idzie tu o ich projekt tzw. split payment, które – mimo zastosowania – nie będzie chronić prawa do odliczenia. Jeżeli podatnik przekona swoich kontrahentów i zmusi do zgody na płatność części ich faktury (dotyczy podatku naliczonego) na ich rachunek VAT, to jedyną racjonalną przesłanką tego uporu będzie świadome ryzyko „użycia”  czyli zaewidencjonowania faktur, które mogą być sfałszowane. Czy płatność na rachunek VAT kontrahenta może być koronnym dowodem, że w momencie zaewidencjonowania podatnik podejrzewał (zasadnie), że są to faktury sfałszowane i księgując je godził się z tym skutkiem.

Zwróciłem uwagę w piśmie skierowanym do resortu finansów na wady ich koncepcji split payment, bo nie przewiduje ona skutku niekaralności w przypadku gdy podatnik skorzysta  z tego rozwiązania dla potrzeb odliczenia podatku od towarów i usług. W odróżnieniu od czasów „liberalnych” rządów w tym urzędzie, nikt – jak dotąd – nie odpowiedział na moje listy. Szkoda, bo tworzenie przepisów podatkowych to – jak widać – trudny problem, a na nieudane debiuty nie mamy czasu, zwłaszcza że na to rozwiązanie czekamy już dwa lata.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego   
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją