Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 447 – 12 marca 2018 r

 

 

 

Konferencje ISP

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP.

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy nieboszczyk może powinien jednak wystawić duplikat faktury?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Nowe zasady wystawiania faktur na żądanie od dnia 1 lipca 2018 r. – Wojciech Safian
2. Zniszczenie nabytych towarów a utrata prawa do odliczenia – Alan Lipnicki
3. Jak sporządzić i złożyć spis z natury od dnia 1 stycznia 2018 r.? – Wojciech Safian
4. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych – Aleksandra Garbarczyk
5. Podstawa opodatkowania dla transakcji na instrumentach pochodnych – Kacper Wolak
6. Zwiększenie wynagrodzenia w związku z odroczonym terminem płatności jako dodatkowa usługa finansowa opodatkowana podatkiem od towarów i usług – dr Joanna Kiszka
7. Status eksportera w przypadku dostaw łańcuchowych realizowanych w formule incoterms FOB lub FCA – Alan Lipnicki
8. Nieodpłatne udostępnianie pracownikom lokali mieszkalnych – Agata Strocka

AKCYZA

9. Ograniczenia ilości paliwa przywożonego w standardowych zbiornikach samochodów podlegającego zwolnieniu z należności celnych przywozowych i akcyzy –  dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

10. Jaka jest różnica w rozliczaniu straty bilansowej i podatkowej? – Andrzej Łukiańczuk
11. Faktoring odwrotny a art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Maciej Jendraszczyk
12. Odszkodowanie z tytułu reklamacji sprzedawanych produktów a zwolnienie przychodów związanych z działalnością strefową – Maciej Jendraszczyk
13. Wybór podatku liniowego – ograniczenia – Małgorzata Słomka
14. Kiedy nie obowiązuje limitowanie usług niematerialnych? – Andrzej Łukiańczuk
15. Dowóz pracowników do pracy a przychód ze stosunku pracy – Małgorzata Słomka
16. Pierwszy wyrok NSA dotyczący opodatkowania obrotu kryptowalutami – Sebastian Kopacz
17. Udokumentowanie przychodu uzyskiwanego z handlu kryptowalutami – Kacper Wolak
18. Wydatki na reklamy w serwisie społecznościowym a koszt uzyskania przychodu – Sebastian Kopacz

INNE PODATKI

19. Opodatkowanie nieruchomości osób fizycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – Agata Strocka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

20. Dowód z prawomocnej decyzji wobec kontrahenta – Łukasz Cebula

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice na stulecie naszej państwowości: Plac Harrego von Kesslera

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 12 marca 2018 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy nieboszczyk może powinien jednak wystawić duplikat faktury?

 

Opowieść jest dość banalna i typowa: podatnik przed kilku laty kupował towary i usługi od kontrahenta będącego osobą fizyczną. Otrzymywał faktury, za które zapłacił, podatek naliczony odliczył ewidencjonując prawidłowo te faktury w rejestrze zakupu. Podczas rutynowej kontroli stwierdzono, że faktury zakupu za ten rok zostały z przyczyn niezależnych od podatnika zniszczone (awaria). Podatnik uprawdopodobnił ten fakt, który nie budził wątpliwości kontrolujących. Zażądano aby uzyskał od dostawców ich duplikaty. Niestety w tzw. międzyczasie kontrahent umarł, a jego działalności następcy nie kontynuowali. Wobec braku duplikatów wydano decyzję określającą zaległość podatkową w wysokości dokonanego odliczenia.
Czy słusznie? Na pewno nie, bo obiektywnie nie było możliwości uzyskania duplikatu, a materiał dowodowy potwierdził bezsporne istnienie faktury w momencie odliczenia. Co prawda dokument ten już nie istniał w momencie kontroli, czyli naruszono art. 112 ustawy o VAT, ale jego utrata była wynikiem działania siły wyższej.

Trzeba jednak zadać wręcz fundamentalne pytanie, czy ryzyko śmierci kontrahenta w tych okolicznościach musi wiązać się z utratą prawa do odliczenia, bo przecież żaden podatnik nie ma na to wpływu. Czy śmierć kontrahenta, który nie ma sukcesów prawnopodatkowych jego działalności gospodarczej, powinna wejść do panteonu najważniejszych ryzyk podatkowych?  Nie będę ukrywał swojej opinii: jest to nonsens, który w dodatku wynika z niezrozumienia istoty podatku naliczonego i prawa do odliczenia. Postaram się to możliwie prosto wyjaśnić:

  1. podatkiem naliczonym jest podatek należny, który powstał ex lege z tytułu czynności na podstawie którego podatnik nabył towar (usługę),
  2. podatek naliczony powstaje z mocy prawa,
  3. prawo do jego odliczenia może zostać zrealizowane, gdy wystawiono z tytułu dostawy (świadczenia usługi) fakturę,
  4. podatnik musi posiadać tę fakturę w okresie rozliczeniowym, w którym dokonał odliczenia,
  5. jeżeli prawidłowo prowadził rejestr zakupu i złożył deklarację, to jego prawo został skutecznie zrealizowane,
  6. podatnik powinien przechowywać ewidencję oraz rejestry do czasu upływu terminu przedawnienia zaległości podatkowych,
  7. jeśli utracił z przyczyn niezależnych fakturę, może udowodnić fakt jej istnienia przy pomocy:
  • duplikatu,
  • innych dowodów, jeżeli nie ma obiektywnej możliwości wystawienia duplikatu; pamiętajmy, że podmiot zobowiązany do wystawienia duplikatu może również bezprawnie odmówić jego wystawienia i nikt nie może go w tym wyręczyć.

 

Powyższe zasady wynikają z art. 86, 99, 109 i 112 ustawy o VAT. Wystarczy je dokładnie przeczytać. Przyjmując pogląd prawny należałoby postawić tezę, że również nieboszczyk powinien być obowiązany do wystawienia duplikatu faktury.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją