Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 450 – 3 kwietnia 2018 r

 

 

Konferencje ISP

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Jak kwalifikować wydatki na nabycie udziałów?  – czytaj więcej tekst nr 1
  • Czy dopuszczalne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na opłacenie ubezpieczenia od utraty dochodów?  –   czytaj więcej tekst nr 7
  • Profesjonalny obrót kryptowalutą  – czytaj więcej tekst nr 10

  • Zmiany w ustawie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem instytucji działalności nieewidencjonowanej – czytaj więcej tekst nr 11
  • Prawo przedsiębiorców – czytaj więcej tekst nr 19
  • Zagadnienia intertemporalne dotyczące podatników związane z wprowadzeniem ustawy – Prawo przedsiębiorców – czytaj więcej tekst nr 20

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: trzeba zasadniczo poszerzyć uprawnienia podatników VAT korzystających z podzielonej płatności

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Nabycie i sprzedaż wierzytelności a podatek od towarów i usług – Agata Strocka

PODATKI DOCHODOWE

2. Jak kwalifikować wydatki na nabycie udziałów? – Andrzej Łukiańczuk
3. Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty jako koszty finansowania dłużnego – Maciej Jendraszczyk
4. Koszty remontu – Małgorzata Słomka
5. Wydatek na wynajem budynku wykorzystywanego do prac badawczo-rozwojowych jako koszt kwalifikowany – Maciej Jendraszczyk
6. Czy potrącenie wierzytelności stanowi formę odpłatnego nabycia? – Andrzej Łukiańczuk
7. Czy dopuszczalne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na opłacenie ubezpieczenia od utraty dochodów? – dr Joanna Kiszka
8. Skutki podatkowe związane z odstąpieniem od umowy kredytu – Aleksandra Garbarczyk
9. Skutki podatkowe kupna BTC (bitcoinów) – Kacper Wolak
10. Profesjonalny obrót kryptowalutą – Mikołaj Stelmach
11. Zmiany w ustawie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem instytucji działalności nieewidencjonowanej – Sebastian Kopacz
12. Czy wartość zapłaconej w związku z inwestycją promesy bankowej stanowi koszt uzyskania przychodu czy zwiększa wartość początkową środka trwałego? – Maciej Jendraszczyk
13. Sprzedaż premiowa a zwolnienie w PIT – Małgorzata Słomka
14. Amortyzacja urządzenia do wydobywania kryptowalut – Kacper Wolak

INNE PODATKI

15. Podstawa opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi – Agata Strocka
16. Czy organ podatkowy ma prawo badać, co wchodziło w skład spadku, czy też powinien przyjąć dane o majątku spadkowym podane w złożonej przez podatnika deklaracji? – dr Joanna Kiszka

ZUS

17. Nowe kategorie ryzyka składki i odpowiadające im stopy procentowe składki – Malwina Sik
18. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z tzw. „ulgą na start” – Sebastian Kopacz

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. Prawo przedsiębiorców – Mikołaj Stelmach
20. Zagadnienia intertemporalne dotyczące podatników związane z wprowadzeniem ustawy – Prawo przedsiębiorców – Sebastian Kopacz

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Kiedy zakończył się byt pseudopaństwa („Królestwa Polskiego”) utworzonego przez „Akt Dwóch Cesarzy” z 5 listopada 1916 roku?

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 3 kwietnia 2018 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: trzeba zasadniczo poszerzyć uprawnienia podatników VAT korzystających z podzielonej płatności

Kluczowym problemem koncepcji tzw. podzielonej płatności w podatku od towarów i usług są uprawnienia podatnika, który korzystając z tego rozwiązania, odliczy „zapłacony” podatek wynikający z faktury zakupu. Wiemy, że od dnia 1 lipca 2018 r. wejdą w naszym kraju przepisy wprowadzające tę możliwość (wpłata na rachunek VAT kontrahenta). Niestety, wbrew projektom opracowanym w 2015 r., (opracowano wtedy projekt nowej ustawy o VAT) zrezygnowano z najważniejszego przywileju nabywcy, który miał obowiązywać w tym przypadku, w postaci zachowania prawa do odliczenia nawet gdy faktycznie uczestniczył on w oszustwie podatkowym i powinien to prawo utracić. Jedynym wyjątkiem miał być przypadek, gdy nabywca świadomie i celowo uczestniczył w tym oszustwie, czyli działając z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim. Gwarancja zachowania prawa odliczenia przy zastosowaniu podzielonej płatności obowiązywałaby w przypadku, gdy:

  • nieświadomie uczestniczył w tym oszustwie niezależnie od tego, czy dołożył, czy też nie dołożył w tym przypadku należytej staranności (ta przesłanka nie byłaby wtedy badana),
  • podejrzewał, że uczestniczy w oszustwie, lecz mimo dołożenia należytej staranności nie miał dowodów, że dokonał odliczenia, bo oszust stworzył „mocne” pozory swojej „uczciwości”, a podatnik zaryzykował zabezpieczając się właśnie ową podzieloną płatnością.

Uchwalone przez Sejm przepisy nie dają podatnikom tych gwarancji: w każdym przypadku, mimo zastosowania podzielonej płatności, tracą oni prawo do odliczenia gdy świadomie lub nieświadomie uczestniczą w oszustwie. Jedynym przywilejem jest tu tylko brak zastosowania sankcji wynikających z art. 112 b i 112 c ustawy o VAT, zresztą z pewnym wyjątkiem: nie ma zastosowania, gdy podatnik wiedział, że uczestniczy w oszustwie. Wiedział – to znaczył był pewien, albo podejrzewał, że tak jest. Biorąc pod uwagę obecny szeroki sposób definiowania tego pojęcia „wiedzy co do uczestnictwa w oszustwie”, podatnicy będą karani nawet wtedy, gdy zastosowali podzieloną płatność. Może to skompromitować całą ideę podzielonej płatności, co będzie historycznym błędem, którego można jeszcze uniknąć zmieniając proponowane przepisy dotyczące podzielonej płatności zgodnie z projektem nowej ustawy o VAT z 2015 roku, o którym była wyżej mowa. Trzeba bowiem widzieć specyfikę tego rozwiązania: nabywca będzie przekonywał dostawcę (usługodawcę), żeby zgodził się na zastosowanie podzielonej płatności tylko wtedy, gdy będzie bał się odliczyć podatek naliczony z tego tytułu bez zabezpieczenia w postaci zapłaty na rachunek VAT. Co to znaczy? Przecież to jest okoliczność wskazująca, że podatnik świadomie uczestniczył w oszustwie, czyli podejrzewał, że posłuży się fałszywą fakturę zakupu. A to podważa nie tylko domniemanie działania w dobrej wierze.

Należy również odnieść się do pomysłu, aby zastosowanie podzielonej płatności było dowodem … dołożenia należytej staranności. Przesłanka ta ma znaczenie, gdy podatnik nie wiedział, że uczestniczy w oszustwie, co przecież będzie tu stawiane pod wątpliwość: albo brak świadomości oraz należyta staranność, albo świadome uczestnictwo.
Niemniej istotnym zagadnieniem jest brak przywileju niekaralności w przypadku skorzystania z podzielonej płatności w przepisach wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Faktem jest, że uczestnictwo w oszustwie wiąże się z użyciem (posługiwaniem się) sfałszowaną fakturą, co rodzi podejrzenie popełnienia przestępstw określonych w art. 62 §2 KKS i art. 270 a i 271 a KK. Jeżeli podzielona płatność nie będzie chronić odliczenia, to będą tu mieć również zastosowanie art. 56 i 76 KKS. Nie rozwiązano tego problemu ustawowo, co jest błędem: fakt zastosowania podzielonej płatności będzie okolicznością wskazującą świadome popełnienie tych przestępstw.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją