Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 456 – 14 maja 2018 r

 

 

 

Konferencje ISP

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

 

Uprzejmie informujemy, że dniu 17 maja 2018 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje konferencję naukową pt. Dwa lata uszczelniania podatku od towarów i usług – doświadczenia i refleksje. 


Celem Konferencji jest diagnoza aktualnego stanu tworzenia, interpretacji i stosowania prawa dotyczącego podatku od towarów i usług, w tym prawa wspólnotowego, oraz propozycje zmian mających na celu zwiększenie wpływów budżetowych z tego podatku, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz walki z zorganizowaną przestępczością podatkową.  W Konferencji wezmą udział pracownicy naukowi, sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy organów podatkowych i wymiaru sprawiedliwości oraz praktycy i dziennikarze.

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: „Europejskie„ przyczyny wyłudzeń podatku od towarów i usług w latach 2008-2015

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1.Nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług – Łukasz Cebula
2. Ocena dochowania należytej staranności – metodyka Ministerstwa Finansów – Rafał Linka
3. Scalenie, a następnie podział i objęcie w wyniku podziału nieruchomości o powierzchni identycznej jak będąca jej własnością przed podziałem nie jest wyrazem działań charakterystycznych dla przedsiębiorcy, tylko racjonalnie działającego właściciela – Alan Lipnicki
4. Zwolnienie z podatku od towarów i usług usług nauczania języków obcych – Agata Strocka
5. Czy zabudowane nieruchomości tworzą całość zdolną do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa? – dr Joanna Kiszka
6. Pytanie prejudycjalne w sprawie błędnej nazwy towaru na fakturze – Rafał Linka
7. Opodatkowanie kosztów transportu ponoszonych w związku z dokonywaną sprzedażą towarów – Aleksandra Garbarczyk

PODATKI DOCHODOWE

8. Co stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? – Andrzej Łukiańczuk
9. Ryczałt z najmu 12,5% czy to pułapka? – Marcin Szymocha
10. Zwolnienie otrzymanego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości – Wojciech Safian
11. Bonusy dla klientów jako koszty bezpośrednie – Małgorzata Słomka
12. Opodatkowanie  sprzedaży nieruchomości lub jej części – Malwina Sik
13. Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych Ukraińcom świadczeń na podstawie umów zlecenia? Czy wartość nieodpłatnych świadczeń zakwaterowania stanowi przychód tych osób podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od których należy pobrać zryczałtowany podatek? – Kacper Wolak
14. Ubezpieczenie GAP stanowi koszt w całości – Łukasz Cebula
15. Jakie są skutki podatkowe braku naliczenia odsetek dłużnikowi? – Andrzej Łukiańczuk
16. Koszty uzyskania przychodów z tytułu obrotu kryptowalutami – Kacper Wolak

INNE PODATKI

17. Podział spółki przez wydzielenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – Maciej Jendraszczyk
18. Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków we władaniu muzeów rejestrowanych – Agata Strocka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. Kara porządkowa za niezłożenie dokumentu w formie papierowej ma wezwanie organu podatkowego – Malwina Sik
20. Termin początkowy naliczania odsetek za zwłokę a funkcja ochronna wadliwej interpretacji indywidualnej – dr Joanna Kiszka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko – rosyjskie: niemiecka, czyli antyrosyjska wersja państwa polskiego A.D. z 1916 roku

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 14 maja 2018 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: „Europejskie„ przyczyny wyłudzeń podatku od towarów i usług w latach 2008-2015

Przyczyny głębokiej patologizacji podatku od towarów i usług w badanym okresie należy podzielić na pięć grup:

  • przyczyny wynikające z treści przepisów prawa, które umożliwiają lub ułatwiają ucieczkę od podatku lub uzyskanie nienależnych zwrotów,
  • przyczyny wynikające z judykatury krajowej i wspólnotowej, kształtującej stosowanie oraz interpretację przepisów w sposób sprzyjający lub umożliwiający ucieczkę od podatku lub uzyskanie nienależnych zwrotów,
  • przyczyny wynikające z działalności interpretacyjnej ministra finansów i podległych mu organów sprzyjające lub ułatwiające powyższe działania,
  • przyczyny wynikające z upowszechnienia w Polsce oszukańczych metod ucieczki od podatków lub wyłudzania zwrotów przez podmioty specjalizujące się w unikaniu opodatkowania w tym przez tzw. zagraniczny biznes podatkowy, który wypróbował je w państwach członkowskich, a w Polsce korzystał z przyzwolenia władzy publicznej nie reagującej na te patologie.

Każdy z powyższych czynników miał (i ma w dalszym ciągu) istotneznaczenie, lecz zajmę się tylko tym ostatnim. O patologicznym charakterze wspólnotowego podatku od wartości dodanej wiedziano od dawna. Już na początku tego wieku publikowano opracowania oraz raporty negliżujące jego wady oraz opisujące metody wyłudzania tego podatku. Zresztą wady te były w pełni czytelne dla polskich podatników, bo różnice między „starym” (niewspólnotowym), obowiązującym w latach 1993-2004 podatkiem, a jego nową wersją są widoczne gołym okiem:

  • brak granic celnych między państwami UE umożliwia nieograniczone wyłudzanie zwrotów tego podatku z tytułu fikcyjnej dostawy wewnątrzwspólnotowej,
  • faktyczny brak opodatkowania przywozu towarów z innych państw UE (WNT) powoduje bezpowrotną utratę dochodów z importu tych towarów,
  • wadliwie (celowo?) wymyślona koncepcja miejsca świadczenia usług dająca nieorganiczną możliwość tworzenia fikcyjnych transakcji w celu wyłudzenia zwrotów,
  • patologiczny charakter tzw. odwrotnego obciążenia, gdzie nawet w nazwie jest fałsz (nie ma tu jakiegokolwiek „obciążenia”) dająca możliwość unikania opodatkowania.

Mimo że było to w pełni czytelne dla osób rozliczających ten podatek, a w zachodnim piśmiennictwie było to od dawna opisane, w latach 2003-2005 miała miejsce zmasowana akcja propagandowa, w której chwalono wspólnotową wersję tego podatku, przedstawiającją jako „prostą”, „czytelną” a przede wszystkim wyjątkową „szczelną”. Jednocześnie odsadzano od czci i wiary jego poprzednią wersję.

Czy było to tylko wynikiem obowiązkowej proeuropejskiej poprawności, czy robili to typowi „pożyteczni idioci”, czy też było to działanie w złej wierze? Można mieć jednak różne podejrzenia, lecz głównymi medialnymi entuzjastami wspólnotowej wersji tego podatku byli właśnie pracownicy międzynarodowych firm podatkowych, których trudno raczej podejrzewać o brak wiedzy o patologiach tego podatku. Przypomnę, że w tym czasie ukazywały się setki tekstów w codziennych gazetach, gdzie eksperci z tych firm zachwalali ten podatek, a liderem w tej chwalbie była „Gazeta Wyborcza”, która od lat promowała wypowiedzi pracowników firmy Arthur Andersen, która później zmieniła nazwę. Poza tym wszystkie projekty przepisów dotyczące tego podatku powstawały z udziałem ludzi z tego biznesu, którzy byli na co dzień obecni nie tylko w sejmie, ale również w resorcie finansów.
Stworzyło to istniejący prawie 10 lat parawan, za którym upowszechniano „produkty optymalizacyjne”, czyli sposoby jak nie płacić tego podatku lub uzyskać nienależne zwroty.
Sądzę, że te wszystkie okoliczności powinni sprawdzić nie tyko posłowie z komisji śledczej, lecz również właściwe organy ścigania, bo oszukiwanie prawodawcy i polityków powinno być przynajmniej napiętnowane publicznie.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją