Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 461 – 18 czerwca 2018 r

 

Konferencje ISP

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Trener sportowy jako podatnik VAT – czytaj więcej tekst nr 1
 • Dostawa z nadzorem nad montażem – czytaj więcej tekst nr 3
 • Korekta rozliczeń przy odwrotnym obciążeniu – czytaj więcej tekst nr 4
 • Czy usługa doradcza jest usługą podobną do usługi zarządzania na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? – czytaj więcej tekst nr 5
 • Wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych dla pracowników a koszt uzyskania przychodu – czytaj więcej tekst nr 11
 • Sankcyjna stawka ryczałtu a przedawnienie – uchwała NSA w składzie 7 sędziów – czytaj więcej tekst nr 16
 • Zakwaterowanie i koszty dojazdów pracowników oddelegowanych a składki ZUS – czytaj więcej tekst nr 17
 • Raportowanie informacji o uzgodnieniach transgranicznych – czytaj więcej tekst nr 19

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: faktura proforma chroni przed zapłatą zaliczki na rachunek VAT

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Trener sportowy jako podatnik VAT – Wojciech Safian
2. Świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Podatek od towarów i usług – Mikołaj Stelmach
3. Dostawa z nadzorem nad montażem – Sebastian Kopacz
4. Korekta rozliczeń przy odwrotnym obciążeniu – Wojciech Safian

PODATKI DOCHODOWE

5. Czy usługa doradcza jest usługą podobną do usługi zarządzania na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? – Andrzej Łukiańczuk
6. Faktura korygująca a korekta wartości początkowej środka trwałego – Maciej Jendraszczyk
7. Czy uznanie wyodrębnionej struktury majątkowej i niemajątkowej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zależy od przejęcia pracowników? dr Joanna Kiszka
8. Jak należy definiować budynek na cudzym gruncie w podatku dochodowym? – Andrzej Łukiańczuk
9. Wstępna opłata leasingowa. Koszt uzyskania przychodu – Mikołaj Stelmach
10. Koszty uzyskania przychodów przy umowie o świadczenie usług w zakresie zarządzenia zawartej z członkiem zarządu – Małgorzata Słomka
11. Wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych dla pracowników a koszt uzyskania przychodu – Aleksandra Garbarczyk
12. Czy strata z likwidacji nie w pełni umorzonych urządzeń w części niezamortyzowanej stanowi koszt uzyskania przychodów? – dr Joanna Kiszka
13. Niepodzielony zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał zapasowy w przypadku przekształcenia jej w spółkę komandytową stanowi przychód dla jej wspólników – Maciej Jendraszczyk
14. Skutki dostosowania sumy wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o. do wysokości kapitału zakładowego – Sebastian Kopacz
15. Bilet miesięczny dla pracownika a przychód podatkowy – Mikołaj Stelmach
16. Sankcyjna stawka ryczałtu a przedawnienie – uchwała NSA w składzie 7 sędziów – Małgorzata Słomka

ZUS

17. Zakwaterowanie i koszty dojazdów pracowników oddelegowanych a składki ZUS – Małgorzata Słomka
18. Refundacja składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. Raportowanie informacji o uzgodnieniach transgranicznych – Aleksandra Garbarczyk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

20. Szkice polsko – rosyjskie: dwa powstania – udane w Wielkopolsce (w 1918 r.) i zbojkotowane w Kongresówce (w 1914 r.)

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego, czyli co zrobić, aby nie popełnić nowych przestępstw fakturowych.

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 11 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: faktura proforma chroni przed zapłatą zaliczki na rachunek VAT

 

Od początku lipca 2018 r. podatnicy podatku od towarów i usług będą mieli aktywne rachunki VAT, które banki (SKOKI) muszą im utworzyć do tej daty. Na te rachunki mogą wpływać m.in. środki z tytułu zapłaty ceny brutto w części dotyczącej podatku należnego z tytułu faktur (tylko faktur!) dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług. Przepis art. 108a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT mówi jednoznacznie o „fakturze”, czyli odwołuje się do ustawowej definicji tego dokumentu – art. 2 pkt 31 tej ustawy, czyli do dokumentu w formie papierowej lub elektronicznej zawierającej dane „wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie”. Czyli nie można zapłacić na rachunek VAT przy pomocy tzw. komunikatu przelewu, o którym mowa w ustawie o VAT, jeżeli dłużnik (nabywca) lub usługodawca nie otrzymał „faktury” w rozumieniu tego przepisu. Jednak w przypadku zaliczek najczęściej wystawia się faktury przed jej otrzymaniem.

Podatnicy wystawiają najczęściej faktury proforma, czyli dokumenty nie będące fakturami w rozumieniu art. 2 pkt 31 tej ustawy. Dlaczego? Bo faktury w rozumieniu tej ustawy wystawiane są wyłącznie w wykonaniu obowiązków, o których mowa w art. 106a i następne. Prawdą jest również, że ustawa posługuje się pojęciem „faktury” również w stosunku do dokumentów wystawianych przez podatników innych państw UE, którzy wystawiają je pod rządami obcego prawa na rzecz polskich podatników (faktury obce). Natomiast faktury proforma są tworem praktyki. Jest to w istocie projekt przyszłej faktury, która będzie wystawiona w wykonaniu obowiązku ustawowego. Faktury proforma wystawiane zwłaszcza w przypadku żądania zapłaty zaliczki. Dokumenty te zawierają nominalnie kwotę podatku należnego, lecz:

 • mają odrębną numerację w stosunku do zwykłych faktur,
 • nie podlegają ewidencjonowaniu w rejestrach sprzedaży i zakupu,
 • nie ma do nich zastosowania art. 108 ustawy o VAT,
 • wystawiając i używając tych faktur nie można popełnić czynu zabronionego, o którym mowa w art. 270a i 271a Kodeksu karnego.

Ze względu na to, że podatnicy będą się bronić przez wpłatami na ich rachunki VAT, zastosowanie faktur proforma będzie robić karierę, bo faktycznie uniemożliwia zaliczkodawcy wpłatę na rachunek VAT wierzyciela.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia

          

Skontaktuj się z naszą redakcją