Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego nr. 470 – 20 sierpnia 2018 r.

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Podzielona płatność – przekazanie środków z rachunku VAT – czytaj więcej tekst nr 2
 • Planowane zmiany w cenach transferowych od dnia 1 stycznia 2019 r. –  czytaj więcej tekst nr 5
 • Limit określony w art. 15e ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. odnosi się do wydatków na nabycie usług wyrażonych w kwotach netto – czytaj więcej tekst nr 7
 • Czy zapłata zaległych składek ZUS przez płatnika skutkuje u pracownika powstaniem przychodu w podatku dochodowym? – czytaj więcej tekst nr 11
 • Instytucje konsensualnego rozwiązywania sporów podatkowych w projekcie nowej Ordynacji Podatkowej – czytaj więcej tekst nr 19

 

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: oszustwa w podatku akcyzowym są bardziej „opłacalne” niż w VAT

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Import towarów – podstawa opodatkowania – Agata Strocka
2. Podzielona płatność – przekazanie środków z rachunku VAT – Rafał Linka
3. Aport do Spółki komandytowej składników majątku innych niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a skutki w zakresie podatku VAT – Alan Lipnicki
4. Powstanie obowiązku podatkowego Małgorzata Słomka

 

PODATKI DOCHODOWE

5. Planowane zmiany w cenach transferowych od dnia 1 stycznia 2019 r. – Rafał Linka
6. Jak ustalić koszt podatkowy ze zbycia składnika majątku w drodze datio in solutum? – Andrzej Łukiańczuk
7. Limit określony w art. 15e ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. odnosi się do wydatków na nabycie usług wyrażonych w kwotach netto – Aleksandra Garbarczyk
8. Skutki wykupu polis ubezpieczeniowych dla pracowników wyjeżdżających w zagraniczną podróż służbową w podatku dochodowym od osób fizycznych – dr Joanna Kiszka
9. Ocena rynkowości zawarcia umowy spółki komandytowej – Alan Lipnicki
10. Kiedy odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody z pracownikiem jest przychodem wolnym od podatku dochodowego? – Andrzej Łukiańczuk
11. Czy zapłata zaległych składek ZUS przez płatnika skutkuje u pracownika powstaniem przychodu w podatku dochodowym? – dr Joanna Kiszka
12. Podatkowe skutki udzielenia nieodpłatnego poręczenia – Małgorzata Słomka
13. Udział w konkursie, a opodatkowanie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – Aleksandra Garbarczyk
14. Moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu kuponów odsetkowych – Kacper Wolak
15. Wydatków na operację nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej – Łukasz Cebula
16. Kara umowa zapłacona przez spółkę z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy a koszty uzyskania przychodów –  Malwina Sik
17. Prawnopodatkowe skutki umowy cash poolingu – Kacper Wolak

INNE PODATKI

18. Faktyczne wykorzystanie gruntu a stawka podatku od nieruchomości – Agata Strocka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. Instytucje konsensualnego rozwiązywania sporów podatkowych w projekcie nowej Ordynacji Podatkowej – Sebastian Kopacz
20. Wykreślenie hipoteki przymusowej a zaległość podatkowa – Malwina Sik

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko-rosyjskie: kiedy rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka?

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 20 sierpnia 2018 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: oszustwa w podatku akcyzowym są bardziej „opłacalne” niż w VAT

Komisja śledcza zajmie się nie tylko VAT-em, ale również luką w podatku akcyzowym w latach 2007-2015. To dużo trudniejsze zadanie. Cechami koncepcyjno-strukturalnymi charakterystycznymi dla tego podatku w wersji obowiązującej w Polsce w latach 2007-2015 były bowiem:

 • regresywny charakter podatku: powszechne stosowanie stawek kwotowych oraz marginesowe znaczenie stawek procentowych od obrotów, powodują, że wraz ze wzrostem wartości sprzedaży spada udział tych podatków w cenach wyrobów; jest to jednak cecha w większości przypadków narzucona przez prawo UE,
 • masowe przemieszczanie wewnątrzkrajowe i wewnątrzwspólnotowe wyrobów jeszcze nieopodatkowanych: wynika to z istoty koncepcji procedury zawieszenia akcyzy, która obowiązuje w przypadku wszystkich istotnych grup wyrobów (zwłaszcza paliw silnikowych, wyrobów tytoniowych, alkoholu etylowego, wina, wyrobów pośrednich oraz piwa): przewóz towarów między składami podatkowymi (krajowymi i poprzez granicę UE) dotyczy wyrobów nieopodatkowanych. Podobną koncepcję przyjęto w przypadku wyrobów węglowych od 2012 r.
 • Powoduje to, że strategicznym problemem jest monitoring tych przewozów, zarówno bezpośredni jak i pośredni, kontrola transportu, gdyż odróżnienie legalnego i nielegalnego przewozu tych towarów było obiektywnie bardzo trudne ze względu na masowość zjawiska i możliwość podrobienia dokumentów przewozowych,
 • asymetryczna struktura podmiotowa podatnika tego podatku: produkcja wszystkich istotnych grup wyrobów skoncentrowana jest w kilkunastu dużych podmiotach gospodarczych (paliwa, wyroby tytoniowe, alkohol etylowy, piwo), które dostarczają większość wpływu z tego podatku; trzeba więc dostosować zarządzanie tym podatkiem do tej struktury, doskonalić metody nadzoru nad tymi podmiotami, aby wyeliminować nadużycia polegające na zakupie wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie lub nie będących wyrobami akcyzowymi od tych podmiotów a następnie dokonanie zmiany ich przeznaczenia,
 • obiektywnie łatwa możliwość nielegalnego wytworzenia większości istotnych wyrobów akcyzowych w sposób rozproszony przy niewielkich nakładach inwestycyjnych: produkcję papierosów, alkoholu etylowego a nawet paliw silnikowych (mieszane) poza składem podatkowym można zorganizować przy niewielkich nakładach inwestycyjnych w relatywnie krótkim czasie: zwalczanie tych działań powinno leżeć w gestii organów ścigania, które powinny eliminować tego rodzaju produkcję,
 • obsługa tego podatku wymaga istnienia stabilnego korpusu urzędniczego, który nie zajmuje się innymi podatkami; nie musi być to duża grupa funkcjonariuszy, lecz muszą być wysoko wynagradzani, bo opłacalność oszustów w tym podatku pozwala „kupić” każdego eksperta, zwłaszcza że ucieczkę od tego podatku organizuje na największą skalę międzynarodowy biznes podatkowy, który działa jednocześnie w wielu państwach UE (i nie tylko) i dysponuje nieograniczonymi środkami,
 • jest to najbardziej skomplikowany podatek, wymaga operowania nie tylko wiedzą prawnopodatkową, ale również specjalistyczną z wielu innych dziedzin: musi więc istnieć zamknięty system kształcenia funkcjonariuszy publicznych zapewniający odpowiednią fachowość prowadzonych kontroli oraz postępowań podatkowych,
  minimalne znaczenie judykatury sądowej jako ośrodka kształtującego funkcjonowanie tego podatku: sądy krajowe (NSA, WSA) oraz TSUE nie wykształciły autonomicznej doktryny tego podatku, gdyż jest on zbyt trudny, a procent spraw spornych trafiających przed sądy jest niewielki, dużo niższy niż w przypadku innych podatków. Oznacza to, że władztwo interpretacyjne organów podatkowych jest nieporównywalnie większe; organy te mogą dowolnie „poprawiać” tą drogą wydane wcześniej przepisy, a pozycja podatników w sporze z tymi organami jest wyjątkowo słaba,
 • wysoki udział kapitału zagranicznego w przemyśle akcyzowym: dotyczy to zwłaszcza producentów wyrobów tytoniowych, piwa, alkoholu etylowego; oznacza to, że podmioty te, podobnie jak w innych branżach, korzystają ze swoistego immunitetu kontrolnego: kontrole skarbowe oraz celne są wykonywane znacznie częściej w podmiotach o kapitale krajowym, gdzie są o wiele bardziej restrykcyjne.

„Opłacalność” oszustw w tym podatku nie może równać się z innymi podatkami. Oznacza to, że ucieczka od akcyzy przynosi relatywnie największe zyski liczone rocznie w wysokości nawet kilkunastu miliardów złotych. Skutkiem tego oszustwa te organizują nie tylko drobni krętacze, lecz również najwięksi liderzy biznesu podatkowego oraz… służby specjalne innych państw, które tą drogą pozyskują „środki na cele operacyjne”. W Polsce były to działania w zasadzie bezkarne, gdyż stosowane do nielicznych sprawców kary miały się nijak do uzyskanych z tego tytułu korzyści. Powstałe z tego tytułu zaległości nigdy nie zostały odzyskane. Czy komisja śledcza da sobie radę z międzynarodową mafią akcyzową? Mam nadzieję, że tak.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją