Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego nr. 478 – 15 października 2018 r

 

,

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

  • Zmiany regulacji podatku od towarów i usług w projekcie ustawy z 25 września 2018 r. – czytaj więcej tekst nr 4
  • Preferencje podatkowe dla alternatywnych spółek inwestycyjnych –  czytaj więcej tekst nr 9
  • Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonka podatnika prowadzącego działalność gospodarczą – czytaj więcej tekst nr 11
  • Zmiany w przepisach dotyczących rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych – czytaj więcej tekst nr 12

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: Czy doradcy podatkowi są jeszcze zawodem zaufania publicznego?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Najem lokali mieszkalnych dla pracowników wynajmującego jest opodatkowany VAT – Maciej Jendraszczyk
2. Umorzenie udziałów za wynagrodzeniem niepieniężnym. Dostawa towarów – Mikołaj Stelmach
3. Zwolnienie z VAT szkoleń medycznych dla lekarzy dentystów – Agata Strocka
4. Zmiany regulacji podatku od towarów i usług w projekcie ustawy z 25 września 2018 r. – dr Joanna Kiszka
5. Sprzedaż gruntu a zwolnienie z podatku od towarów i usług – Malwina Sik
6. Czy powiat może odliczyć VAT z tytułu inwestycji przekazanej swojej jednostce organizacyjnej przed centralizacją? – Maciej Jendraszczyk

PODATKI DOCHODOWE

7. Czy regulacje w zakresie  cen transferowych dotyczą przedsiębiorców działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych? – Andrzej Łukiańczuk
8. Preferencje podatkowe dla alternatywnych spółek inwestycyjnych – Rafał Linka
9. Podatek od wyjścia (tzw. Exit tax) – Aleksandra Garbarczyk
10. Zwolnienie od podatku dochodowego w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego przed dniem uzyskania przychodu ze zbycia poprzedniego mieszkania – dr Joanna Kiszka
11. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonka podatnika prowadzącego działalność gospodarczą – Rafał Linka
12. Zmiany w przepisach dotyczących rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych – Aleksandra Garbarczyk
13. Projekt ustawy wprowadzającej uproszenia – zmiany w podatkach dochodowych – Małgorzata Słomka
14. Czy wydatki poniesione na połączenie spółek są kosztem uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? – Andrzej Łukiańczuk

INNE PODATKI

15. Nabycie udziałów celem ich umorzenia. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Mikołaj Stelmach
16. Wykładnia pojęcia „przepisy prawa budowlanego” – Agata Strocka

ZUS

17. Prawo do renty po śmierci męża – Malwina Sik
18. Na czym polega „ulga na start” w zakresie ZUS? – Małgorzata Słomka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

19. Szkice polsko-rosyjskie na stulecie niepodległości Polski: antyniemieckie wizje naszej ojczyzny

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 15 października 2018 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: Czy doradcy podatkowi są jeszcze zawodem zaufania publicznego?

        
W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu . Ustawa ta faktycznie zmieniła w sposób zasadniczy zasady wykonywania zawodu przez doradców podatkowych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14 i 15 tej ustawy doradcy podatkowi są „instytucjami obowiązanymi”, które m. in. na podstawie art. 74 ust. 1 tej ustawy składają informacje do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczące okoliczności, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Obowiązek ten ma szczególne znaczenie w przypadku podmiotów wykonujących czynności doradztwa podatkowego w stosunku do podatników podatku od towarów i usług oraz akcyzy. W świetle uchwał z dnia 18 grudnia 2013 r. Sądu Najwyższego Izby Karnej  przestępstwem wykonawczym prania brudnych pieniędzy jest uzyskanie środków z korzyści wynikających z przestępstw źródłowych polegających na wyłudzeniach podatku od towarów i usług lub akcyzy. Oznacza to, że doradcy podatkowi, którzy nawiązali tzw. stosunki gospodarcze w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielania pomocy w tym zakresie lub sporządzają w imieniu i na rachunek podatników deklaracje (art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o doradztwie podatkowym), muszą – jako instytucje obowiązane – przekazywać powyższe informacje na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. w przypadku podejrzenia uzyskania przez klienta środków z korzyści związanych z czynem zabronionym polegającym np. na nielegalnym zwrocie VAT. A w świetle art. 37 ust. 4 ustawy o doradztwie podatkowym nie są również obowiązani do zachowania tajemnicy w związku z wykonywaniem zawodu w przypadku informacji udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

Niezależnie od tego należy dodać, że w art. 75 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. określono przesłanki wyłączenia obowiązku przekazywania informacji do Generalnego Inspektora na podstawie art. 74 ust. 1 tej ustawy, lecz odnoszące się wyłączenie do wykonywania czynności przez instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14 tej ustawy. Natomiast doradcy podatkowi jako te instytucje z tytułu pozostałych czynności doradztwa podatkowego określeni są w pkt 15 tego artykułu. Jednocześnie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. nie wymienia wśród instytucji obowiązanych spółek doradztwa podatkowego, które nie prowadzą usługowo ksiąg rachunkowych.

Oznacza to, że doradcy podatkowi z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. zostali zrównani w tym zakresie z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i faktycznie pozbawieni ochrony wynikającej z nakazu zachowania tajemnicy zawodowej i muszą informować właściwe organy o swoich podejrzeniach, które są związane z obsługą ewidencji oraz postępowań podatkowych dotyczących zwłaszcza podatku od towarów i usług i akcyzy.

Biorąc pod uwagę powyższe doradcy podatkowi mają prawo oczekiwać szczegółowych wyjaśnień od Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

  • jakie podjęto działania w toku prac legislacyjnych nad projektem tej ustawy w celu przeciwdziałania degradacji pozycji prawnej naszego zawodu,
  • dlaczego doprowadzono do zrównania pozycji prawnej części podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego i faktycznej dyskryminacji tych doradców, którzy wykonują swój zawód samodzielnie,
  •  jakie działania podejmie Krajowa Izba Doradców Podatkowych w celu naprawy istniejącego stanu prawnego?

Kończąc pragnę dodać, że obecny stan rzeczy przypomina okres prac nad projektem ustawy o doradcach podatkowych (lata 1995 -1996), którego uchwalenie było zwalczane przez zagraniczne podmioty zajmujące się międzynarodową optymalizacją podatkową, a osią sporu było nadanie podmiotom  prowadzącym m. in. ewidencje podatkowe statusu wolnego zawodu zaufania publicznego. Wówczas udało się obronić wizję statusu tego zawodu, która obowiązywała aż do 13 lipca 2018 r. Czyli do wejścia w życie wspomnianej na wstępie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. Obecnie – przy pomocy tej ustawy w sposób pośredni zrealizowano pomysł przeciwników nadania doradcom podatkowym statusu zawodu zaufania publicznego. Być może wiąże się to z opanowaniem części organów Izby przez osoby, które nie reprezentują interesów większości członków naszej Izby.

Witold Modzelewski
 

reklama szkolenia 

 

Skontaktuj się z naszą redakcją