Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 481 – 5 listopada 2018 r.

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od ponad 20 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

Szkice Polsko - Rosyjskie

 

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Kolejny projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług – czytaj więcej tekst nr 1
 • Czy płatność na rzecz zagranicznego kontrahenta za usługi hostingu rodzi obowiązek pobrania podatku u źródła? –  czytaj więcej tekst nr 4
 • Czy dopuszczalne jest rozliczanie przychodów ze stosunku pracy wspólnie z małżonkiem, przy równoczesnym rozliczeniu dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym? – czytaj więcej tekst nr 6
 • Ulga mieszkaniowa a wydatki na fundusz remontowy – czytaj więcej tekst nr 7
 • Co oznacza centrum interesów życiowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych? – czytaj więcej tekst nr 10

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: podatnicy nie mogą być represjonowani za brak umiejętności przewidywania przyszłych poglądów prawnych judykatury na temat przepisów podatkowych

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Kolejny projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług – Rafał Linka
2. VAT w zakresie stawki za usługi wstępu na lodowisko z równoczesnym odpłatnym użyczeniem łyżew – Agata Strocka

PODATKI DOCHODOWE

3. Czy do kosztów usług informatycznych ma zastosowanie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? – Andrzej Łukiańczuk
4. Czy płatność na rzecz zagranicznego kontrahenta za usługi hostingu rodzi obowiązek pobrania podatku u źródła? – Małgorzata Słomka
5. Otrzymanie faktury korygującej po wniesieniu przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowej na gruncie PIT – Maciej Jendraszczyk
6. Czy dopuszczalne jest rozliczanie przychodów ze stosunku pracy wspólnie z małżonkiem, przy równoczesnym rozliczeniu dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym? – dr Joanna Kiszka
7. Ulga mieszkaniowa a wydatki na fundusz remontowy – Rafał Linka
8. Koszty reprezentacji – Małgorzata Słomka
9. Odpracowywanie zaległości czynszowych nie generuje przychodu po stronie najemcy – Maciej Jendraszczyk
10. Co oznacza centrum interesów życiowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych? – Andrzej Łukiańczuk

INNE PODATKI

11. Nabycie spadku po obywatelu austriackim nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – Maciej Jendraszczyk
12. Darowizna na rachunek bankowy innego podmiotu w wykonaniu zobowiązania ciążącego na obdarowanym – dr Joanna Kiszka
13. Zwolnienie infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości – Agata Strocka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

14. Faktura za 2 miliardy złotych dokumentująca zakup obrazów artysty amatora jako próba doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa – swoboda umów a prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej  w świetle logiki oraz zasad doświadczenia życiowego – Alan Lipnicki
15. Przeniesienie kwoty podatku wynikającego z faktur pustych na kolejne miesiące a możliwość przypisania odpowiedzialności za doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w rozumieniu art. 286 k.k. – Alan Lipnicki

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

16. Szkice polsko – rosyjskie na stulecie naszej niepodległości: czy premier Ignacy Paderewski chciał zdobyć Moskwę?

 

II. AUDYT PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

IV. OFERTA RODO

V. PROMOCJE WYDAWNICZE

VI. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 5 listopada 2018 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: podatnicy nie mogą być represjonowani za brak umiejętności przewidywania przyszłych poglądów prawnych judykatury na temat przepisów podatkowych

Judykatura podatkowa sądów administracyjnych jest z oczywistych powodów przedmiotem zainteresowania podatników, bo jakość stanowionego prawa od lat jest coraz gorsza, a interpretacje przepisów podatkowych przez organy skarbowe są całkowicie nieprzewidywalne. Większość podatników wciąż wierzy w dobrą legendę, którą stworzono wraz z powołaniem sądownictwa administracyjnego. Jej treścią jest głębokie przekonanie, wręcz wiara, że to właśnie sądy administracyjne będą chronić obywatela przed:

 1. bezprawiem działania organów podatkowych, czyli nakładaniem podatków bez podstawy prawnej lub w sposób sprzeczny z przepisami prawa,
 2. woluntaryzmem interpretacyjnym władzy wykonawczej, która – działając w dość szeroko pojętych granicach alternatywnej interpretacji przepisów prawa – z zasady nie szanuje poglądów prawnych obywateli w zakresie prawa podatkowego.

Po prawie 40-letniej historii działalności judykacyjnej sądów administracyjnych legenda jeszcze nie umarła, mimo meandrów praktyki sądowej. Nikt nie prowadził jak dotąd kompleksowych badań nad całością judykatury podatkowej, lecz ocena jej najważniejszej części, która dotyczy materialnego prawa podatkowego (części szczegółowej), jest następująca:

 • sądy w zdecydowanej części przypadków afirmują zmieniające się bardzo często poglądy prawne organów podatkowych, z zasady nie dostrzegając potrzeby ochrony poglądów prawnych obywateli, które formułowane były w dobrej wierze (bez bezpośredniego zamiaru ucieczki od opodatkowania);
 • rzadko sądy kwestionują decyzje organów, które wydane są bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa – organy te mają swoistą przewagę nad wymiarem sprawiedliwości, gdyż lepiej znają szczegółową treść zmieniających się bez przerwy przepisów. Bardzo często odpowiedzią judykatury na bezprawne działanie organów jest wydawanie tzw. wyroków prawotwórczych, będących zaprzeczeniem istoty sądów administracyjnych  polegającej przeważnie na badaniu zgodności z prawem wydanych decyzji.
 • zastąpienie bezpośredniego stosowania nawet relatywnie prostych przepisów swoistym „obowiązywaniem poglądów” wyrażonych w innych wyrokach sądowych: faktyczną „podstawą prawną” istotnej (większości?) wyroków są…poglądy wyrażone w innych wyrokach, wydanych często wiele lat później w stosunku do stanu faktycznego będącego przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego. Skąd podatnik mógł wiedzieć, że np. za pięć lat sąd zaprezentuje inny pogląd prawny,  który w dodatku skutkować będzie powstaniem zaległości podatkowej?

Wiemy, że istotą materialnego prawa podatkowego jest zasada bezpośredniości stosowania przepisów przez obywatela, a częste zmiany przepisów prawa wyklucza możliwość przewidywania przyszłych poglądów prawnych judykatury na ich temat tych przepisów. Istniejący stan rzeczy od lat powoduje, że przyszłe poglądy na temat treści przepisów, które zostaną zaprezentowane przez judykaturę, są i zawsze będą wielką niewiadomą, a legalizm działania podatnika zależy od zdarzeń losowych polegających na pojawieniu się lub nie pojawieniu się oryginalnych (innych nie ma) poglądów judykatury sądowej.

Ewolucja poglądów prawnych, które powstają na tle przepisów prawa podatkowego można przedstawić w sposób następujący:

 • etap pierwszy: najważniejszy: konieczność zastosowania przepisów przez podatników w toku dokumentowania, ewidencjonowania lub deklarowania danego podatku. Poglądy te muszą być stosowane w sposób powtarzalny (nawet wielokrotnie w ciągu miesiąca). Krótkie okresy vacatio legis wykluczają z reguły możliwość głębszego zastanowienia nad treścią normy prawnej wynikającej ze stosownego przepisu: niewiele wynika z uzasadnień projektów przepisów, a jedynym polem debaty na ten temat jest publicystyka prawnicza lub internet;
 • etap drugi: wydawane są indywidualne interpretacje urzędowe gdzie wnioskodawcy wynajdują również oryginalne problemy prawne, które bardzo często służą potwierdzeniu optymalizacyjnych sposobów interpretowania tych przepisów;
 • etap trzeci: judykatura sądowa powstająca na tle poglądów interpretacyjnych powstałych na etapie drugim – sądy z reguły potwierdzają poglądy prawne wyrażane w interpretacjach indywidualnych przez właściwe organy, lecz również wymyślają swoje;
 • etap czwarty: judykatura powstająca na tle poglądów zastosowanych w etapie pierwszym i tu pojawia się najwięcej niespodzianek: ani organy skarbowe wydające zaskarżane decyzje, ani sądy obu instancji z reguły nie chcą zaaprobować istniejących już różnic między poglądami na temat treści normy prawnej i chronić faktycznie zastosowany w przeszłości pogląd prawny podatników (szacunek dla poglądów prawnych obywatela prawa, wynika z zasad konstytucyjnych, takich jak w szczególności zasada pewności prawa materialnego).

W orzecznictwie sądowym rzadkością są spory co do treści normy prawno-podatkowej. Typowy schemat tych spraw jest następujący: organ podatkowy wydaję decyzję kierując się poglądem prawnym, który jest sprzeczny z poglądem obywatela, a sąd – uznając skargę za bezpodstawną – następnie powtarza to, co napisał w tym uzasadnieniu do tych decyzji.

Wniosek ogólny jest dość oczywisty: władza musi szanować poglądy prawne obywateli na temat treści przepisów prawa podatkowego, chyba że poglądy te były formułowane w złej wierze a zwłaszcza w celu ucieczki od opodatkowania.
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych   

reklama szkolenia

 

Skontaktuj się z naszą redakcją