Serwis Doradztwa Podatkowego

Ulgi na zakup kas online

     Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przewiduje prawo do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Przy czym prawo to w świetle obowiązujących od dnia 1 maja 2019 r. przepisów dotyczy wyłącznie kwot wydatkowanych na zakup tzw. „kas online”.

     Zgodnie z nowym art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podmiotom, które:

  1. rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas online (w tym również obowiązkowo, gdyż są zobligowane do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach)
  2. dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i wcześniej nie stosowały innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży,
    • będzie przysługiwało co do zasady prawo do uzyskania ulgi na zakup kasy online w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 700 zł.

     Dodatkowo przyznanie ulgi zostało zastrzeżone terminem, zgodnie bowiem z art. 111 ust. 4 tej ustawy odliczenie to przysługuje tylko przy nabyciu kas online, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

     Z uzyskania ulgi wyłączone zostały zatem kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (przy czym ograniczono termin wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji i warunków technicznych dla kas z elektronicznym zapisem kopii do dnia 31 grudnia 2022 r., a dla kas z kopią papierową do dnia 31 sierpnia 2019 r.). Dodatkowo ulga nie dotyczy wymieniających wymienione wyżej rodzaje kas (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) na kasy online (wyjątek dotyczy jak wskazano powyżej podatników zobowiązanych ustawowo do ich wymiany ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach).

     Dodatkowo aby podatnik będzie obowiązany spełnić warunki określone w §2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, tj.

  1. rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas online, których nabycie nastąpiło w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar (że kasy te zapewniają prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych i spełniają wymagania techniczne dla kas rejestrujących)
  2. posiadać fakturę na zakup kasy online oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

     Dodatkowym warunkiem w przypadku podatników, którzy do prowadzenia ewidencji będą używać więcej niż jedną kasę online będzie dokonanie zakupu tych kas w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji oraz prowadzenie ewidencji przy użyciu każdej z tych kas w każdym punkcie sprzedaży nie później niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

 

Adrian Kozakiewicz

Radca prawny WA-12458

adrian.kozakiewicz@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją