Serwis Doradztwa Podatkowego

Wiążąca informacja stawkowa

     W dniu 5 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Projekt przewiduje wprowadzenie tzw. wiążącej informacji stawkowej (WIS).

     Zgodnie z projektowanym art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. WIS będzie decyzją wydawaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, zawierającą:

 1. opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;
 2. klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do:
  1. określenia stawki właściwej dla towaru albo usługi,
  2. stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 3. stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

     Stosownie do projektowanego art. 42b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., WIS będzie wydawana na wniosek:

 1. podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1, dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, o których mowa w art. 42a;
 3. zamawiającego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

     Do złożenia wniosku o wydanie WIS będą wymagane następujące dane:

 1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy;
 2. imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, o ile został ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku;
 3. zakres wniosku;
 4. szczegółowy opis przedmiotu wniosku pozwalający na taką jego identyfikację, aby dokonać jego klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN) lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych;
 5. wskazanie klasyfikacji, według której ma być klasyfikowany przedmiot wniosku;
 6. wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, które wnioskodawca zamierza zastosować, jeżeli nie dotyczą określenia prawidłowej stawki podatku,
 7. inne informacje dotyczące:
  1. przedmiotu wniosku niezbędne do określenia stawki właściwej dla towaru albo usługi,
  2. opłaty należnej od wniosku.

     Wniosek będzie mógł dotyczyć towaru albo usługi, jak również towarów lub usług, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. Projekt zakłada wejście w życie części nowelizacji z dniem 1 czerwca 2019 r. Pozostałe regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją