Serwis Doradztwa Podatkowego

Wprowadzenie zerowego podatku PIT od przychodów z pracy

     W dniu 25 czerwca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W ten sposób została zrealizowana zapowiedź likwidacji podatku PIT dla młodych do ukończenia 26. roku życia.

     Zmiany wejdą w życie już 1 sierpnia tego roku. Osoby, które obejmie ustawa będą mogły oczekiwać, że od tego czasu do końca roku zaliczki na ich podatek nie będą pobierane.

Jak wskazuje ministerstwo osoba otrzymująca płacę minimalną w wysokości 2250 zł miesięcznie zaoszczędzi rocznie 1592 zł, zaś osoba z przeciętnym wynagrodzeniem w wysokości 4762 zł osiągnie korzyść w wysokości 4261 zł rocznie.

     W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Nadwyżka przychodów ponad limit 85 528 zł (w 2019 r. ponad 35 636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

     Zgodnie z ustawą, w 2019 r. płatnik nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia) – jeżeli młody podatnik złoży oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT.

     Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia – zwrot podatku z tytułu zwolnienia otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Oświadczenie to nie będzie wymagane do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. – od tego roku z pensji nie będzie pobierana zaliczka, a zatem wynagrodzenie będzie wyższe. Ustawa utrzymuje status quo w odniesieniu do dochodów pełnoletniego (do 25. roku życia) uczącego się dziecka przy ustalaniu prawa rodzica do preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci lub i ulgi na dzieci.

     Projekt dotyczy przychodów młodych podatników, osiąganych z umów o pracę (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) i umowy zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Limit ten pokrywa się z pierwszym progiem podatkowym, po przekroczeniu którego podatnik jest zobowiązany płacić wyższy 32% podatek. Przez pojęcie młodego podatnika należy rozumieć osobę, która nie ukończyła 26. roku życia.

     Nowa ulga nie będzie zwalniać z obowiązku zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ.

 

    

Malwina Sik

Konsultant prawny
malwina.sik@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

Skontaktuj się z naszą redakcją