Artykuł

Wysokość kosztów podatkowych związanych z wniesieniem aportu w postaci wierzytelności od 1 stycznia 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wnoszący do spółki kapitałowej aportem wierzytelność pożyczkową wobec tej spółki mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość udzielonej pożyczki.

 

Na mocy unormowań zawartych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r., w przypadku wniesienia przez podatnika wkładu niepieniężnego do spółki lub do spółdzielni, w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, najczęściej podatnik jest obowiązany wykazać z tego tytułu przychód odpowiadający wartości wkładu określonej w umowie spółki, w statucie lub w innym stosownym dokumencie.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 15 ust. 1j pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości wartości odpowiadającej kwocie pożyczki (kredytu), która została przekazana przez wnoszącego wkład na rachunek płatniczy tej spółki lub spółdzielni, nie wyższej jednak niż wartość wkładu z tytułu tej pożyczki (kredytu) określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność z tytułu tej pożyczki (kredytu).

Powyższa zmiana spowodowana była częstymi rozbieżnościami w poglądach organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, czy w takim przypadku – na podstawie przepisów sprzed nowelizacji – można przyznać podatnikowi prawo do rozpoznania takich kosztów.

 

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją