Serwis Doradztwa Podatkowego

Zmiana przesłanek materialnych dla zastosowania stawki 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

     Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy, wprowadza przesłanki materialne, od których spełnienia będzie zależeć możliwość zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

     Obecne przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. wymagają, aby nabywca posiadał ważny numer identyfikacyjny, nadany przez państwo członkowskie inne niż państwo rozpoczęcia wysyłki, jednakże wymóg ten w związku z wykładnią TSUE stanowi jedynie przesłankę formalną, której brak nie pozwala kwestionować zasadności zastosowania stawki 0%. Z kolei Dyrektywa 2018/1910 wprowadza wymóg posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT przez nabywcę w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym rozpoczyna się transport towarów, jako przesłanki materialnej umożliwiającej dostawcy zastosowanie stawki 0%. Zgodnie z powyższym, projektodawca zamierza wprowadzić zmianę w ustawie z dnia 11 marca 2004 r., zgodnie z którą jednym z warunków koniecznym do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów będzie nie tylko dokonanie dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, ale również podanie przez nabywcę tego numeru dostawcy.

     Aktualnie dostawca ma również obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE, jednakże również w tym przypadku jest to formalna, a nie materialna przesłanka do zastosowania stawki 0%. Projektowane przepisy, implementujące dyrektywę 2018/1910 wprowadzają zatem warunek złożenia przez dostawcę prawidłowej informacji podsumowującej, którego niespełnienie będzie skutkować brakiem możliwości zastosowania stawki 0%. Warunek ten może być w pewnych okolicznościach uchylony, jeśli dostawca należycie wyjaśni naczelnikowi urzędu skarbowemu, w formie pisemnej, swoje uchybienie.

     Powyższe zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Rafał Linka

Młodszy konsultant podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją