Serwis Doradztwa Podatkowego

Zmiany dotyczące dodatkowych zobowiązań podatkowych

     Z dniem 1 września 2019 r., mocą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dokonano zmiany treści art. 112b i 112c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

     W obowiązującym stanie prawnym konsekwencje złożenia deklaracji korygującej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej w zakresie wysokości dodatkowego zobowiązania są takie same, jak w przypadku złożenia deklaracji korygującej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej i otrzymaniu wyniku kontroli (wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w takich przypadkach wynosi 20%). Zgodnie z nową treścią ust. 2 art. 112b jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej w przypadkach, o których mowa w:

  1. pkt 1, podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu,
  2. pkt 2, podatnik złożył deklarację podatkową i najpóźniej w dniu złożenia tej deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego
  • wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 20% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

     Ponadto dodano ust. 2a art. 116 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., zgodnie z którym, jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podatnik skorygował deklarację zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 15% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe

     Ponadto w art. 112b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. konkretyzuje się termin do spełnienia warunku w postaci dokonania odpowiednio wpłaty kwoty zobowiązania podatkowego lub zwrotu nienależnej kwoty zwrotu, stanowiącego przesłankę zastosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 20% kwoty zaniżenia. Doprecyzowanie polega na wskazaniu, iż wpłata ma nastąpić odpowiednio najpóźniej w dniu złożenia deklaracji bądź korekty deklaracji.

 

    

Katarzyna Wawrzonkiewicz

specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego

tel. 22 517 30 76

e-mail: katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją