Serwis Doradztwa Podatkowego

Zmiany dotyczące rejestracji podatnika

     Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie zmian w zakresie rejestracji podatników.

     Od dnia 1 stycznia 2017 r. naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu z rejestru podatników VAT podatników, którzy m.in. składali przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, w których nie wykazali sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia. Analogicznie sytuacja wygląda z wykreślaniem z urzędu z rejestru jako podatnika VAT UE. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku, gdy podmiot złoży za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia.

     W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, czy wykreślenie z powyższych rejestrów następuje w wyniku złożenia tzw. deklaracji „zerowych”, czy wystarczającym jest, że w składanych deklaracjach odpowiednio za 6 miesięcy/2 kwartały lub 3 miesiące/kwartał podatnik nie wykaże np. podatku z tytułu nabycia towarów (mimo wykazania sprzedaży), mocą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zastosowano w przepisach art. 96 ust. 9a pkt 3 oraz art. 97 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. spójnik „ani” celem wyeliminowania wątpliwości, że wykreślenie powinno dotyczyć podatników składających „zerowe” deklaracje (czyli takie, w których nie została wykazana ani sprzedaż, ani zakupy).

     Ponadto zmiana przewiduje dodanie importu towarów do pozycji których wykazanie w deklaracji skutkuje brakiem wystąpienia przesłanki do wykreślenia podatnika z rejestru VAT – zmiany w art. 96 ust. 9a pkt 3 (w konsekwencji również zmiana w art. 96 ust. 9e) oraz art. 97 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

     Zmiana treści art. 96 ust. 9h ustawy o z dnia 11 marca 2004 r. przewiduje warunek złożenia wniosku o przywrócenie nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT, a w przypadku nieskładania deklaracji pomimo takiego obowiązku, jeżeli najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie rejestracji podmiot złoży wszystkie brakujące deklaracje.

     Zgodnie z treścią dodanego przepisu art. 96 ust. 9ha ustawy z dnia 11 marca 2004 r. zarejestrowanie zostanie przywrócone również w przypadku, gdy złożone przez podatnika deklaracje będą deklaracjami „zerowymi” (czyli takimi, w których nie została wykazana ani sprzedaż, ani zakupy), co będzie wynikać ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Rozpatrzenie wniosku podatnika nastąpi na zasadach ogólnych.

     Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. Przepis przejściowy stanowi, że przepisów art. 96 ust. 9a pkt 2 i 3, nie stosuje się do okresów rozliczeniowych przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli przed dniem 1 września 2019 r.

 

    

Katarzyna Wawrzonkiewicz

specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego

tel. 22 517 30 76

katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl

Skontaktuj się z naszą redakcją