Serwis Doradztwa Podatkowego

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 października 2019 r.

     W dniu 1 października 2019r. weszły w życie liczne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych.

     Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 października 2019r., wprowadzone zostały liczne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych.

     Najistotniejszą zmianą dla podatników jest zmniejszenie stawki dla podatku dochodowego od osób fizycznych z 18 do 17%.

     Podwyższeniu ulegają koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Po nowelizacji wynoszą one odpowiednio:

 • 250 zł miesięcznie (nie więcej niż 3 000 zł za rok podatkowy) - gdy podatnik uzyskuje dochody z tytułu jednego stosunku służbowego, pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej;
 • nie mogą przekroczyć łącznie 4 500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • 300 zł miesięcznie (nie więcej niż 3 600 zł za rok podatkowy), gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
 • nie mogą przekroczyć łącznie 5 400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

     Celem Ustawodawcy dla wprowadzenia takich rozwiązań jest zmniejszenie kosztów pracy, a dzięki temu tzw. klina podatkowego, czyli różnicy pomiędzy kwotą wynagrodzenia otrzymywaną przez pracownika „na rękę” a kwotą, którą ponosi pracodawca na jego zatrudnienie.

     Po nowelizacji podatek dochodowy od osób fizycznych pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

 • do 85 528 zł – podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek;
 • powyżej 85 528 zł – podatek wynosi 14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Kwota zmniejszająca podatek, odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub w zeznaniu, po nowelizacji wynosi:

 • 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
 • 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 • 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

     Ustawa nowelizująca zawiera również przepisy przejściowe, które obowiązują w okresie od 1 października 2019r. do 31 grudnia 2019r. Zgodnie z tymi przepisami, koszty uzyskania przychodów we wspomnianym okresie wynoszą:

- 250 zł miesięcznie, gdy podatnik uzyskuje dochody z tytułu jednego stosunku służbowego, pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej;

- 300 zł miesięcznie, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

     Oznacza to, że – zgodnie z ustawą nowelizującą- przy obliczaniu podatku za cały 2019 r. koszty uzyskania przychodów za rok podatkowy:

 • wynoszą nie więcej niż 1 751,25 zł – w przypadku, gdy podatnik uzyskuje dochody z tytułu jednego stosunku służbowego, pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej;
 • nie mogą przekroczyć łącznie 2 626,54 zł – w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • wynoszą łącznie nie więcej niż 2 151,54 zł – w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
 • nie mogą przekroczyć łącznie 3 226,92 zł – w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

     W związku z faktem, iż obniżona stawka podatku w wysokości 17% obowiązywać będzie przez trzy ostatnie miesiące 2019 roku, przepisy przejściowe uszczegóławiają, że skala podatkowa za 2019r obowiązywać będzie w następującej wysokości:

do 85 528 zł – podatek wynosi 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek;

powyżej 85 528 zł – podatek wynosi 15 181,22 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Kwota zmniejszająca podatek za 2019r. wynosi:

 • 1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
 • 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 • 548,30 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

     Na wniosek podatnika, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019r., płatnicy podatku zamiast stawki 17% stosują stawkę 17,75%.

 

    

Aleksandra Szczęsny

Konsultant podatkowy

Śląski Oddział Instytutu Studiów Podatkowych

aleksandra.szczesny@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50

Skontaktuj się z naszą redakcją