Serwis Doradztwa Podatkowego

Zmiany w transakcjach łańcuchowych. Implementacja zmian wprowadzanych Dyrektywą 2018/1910 – projekt ustawy z dnia 11 czerwca 2019 r.

     Od dnia 1 stycznia 2020 r. mają zacząć obowiązywać zmiany, które modyfikować będą w dość istotny sposób zasady rozliczeń transgranicznych dostaw towarów. Zmiany te o ile nie rewolucyjne, o tyle uporządkują w znaczący sposób zasady rozliczeń dostaw towarów do innych państw członkowskich, w szczególności transakcje o charakterze łańcuchowym.

     Dotychczas nowe zasady określała Dyrektywa Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE – w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (dalej: Dyrektywa zmieniająca) oraz precyzujące ją przepisy Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 – w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (dalej: Rozporządzenie zmieniające). O ile przepisy rozporządzenia będą stosowane wprost w prawie krajowym, o tyle przepisy ww. Dyrektywy nakazywały implementację rozwiązań w prawodawstwie krajowym do dnia 1 stycznia 2020 r., od kiedy to zmienione/nowe regulacje miały zacząć obowiązywać.

     Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy z dnia 11 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy. W projektowanym art. 13a -13l zostaną wprowadzone nowe przepisy dotyczące zastosowania procedury magazynu typu call-off stock, które zastąpią również dotychczasowe przepisy dotyczące tej materii określone w art. 12a ustawy VAT. Zmianie ulegną również przepisy dotyczące określania miejsca opodatkowania przy dostawach o charakterze łańcuchowym. Wdrożona zostanie ogólna reguła, zgodnie z którą transakcją ruchomą będzie transakcja, dokonywana na rzecz podmiotu pośredniczącego, za którego uznawany będzie inny niż pierwszy w kolejności dostawca dokonający wysyłki lub transportu towaru. Wyjątek stanowić ma przyporządkowanie wysyłki lub transportu towarów do dostawy dokonanej przez taki podmiot pośredniczący – pod warunkiem, że podmiot przekaże swojemu dostawcy numer identyfikacyjny VAT nadany mu przez państwo członkowskie, z którego wysyła się lub transportuje towary.

     Projekt nowelizacji przewiduje również szereg pomniejszych zmian m.in. w zakresie sprawozdawczości związanej z dokumentowaniem oraz sprawozdawczością ww. transakcji, jak również penalizuje przypadki niewykonywania obowiązków w tym zakresie. Wprowadzenie zmian zostało zaplanowane na dzień 1 stycznia 2020 r.

 

Adrian Kozakiewicz

Radca prawny WA-12458

Skontaktuj się z naszą redakcją