VAT zero na laptopy i tablety - sprzęt komputerowy w budżecie i w księgowości gmin i miast oraz jednostek budżetowych oświaty - Tomasz Wojtania

1 czerwca 2020 r., online na żywo do 25 osób

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. Grupa Uczestników jest limitowana do 20 osób. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym.

 

     15 maja ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie zakupu laptopów i tabletów w związku ze zdalnym nauczaniem. Do podziału między gminy będzie 180 mln zł. Należy jednak pamiętać, że przepisy ustaw stanowiących tzw. Tarczę antykryzysową zmieniają niektóre zasady obowiązujące w finansach publicznych w zakresie finansowania zadań oświatowych, w tym w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych. Nowe reguły obowiązują zatem przy realizacji projektu Zdalna Szkoła i wyposażaniu szkół w sprzęt komputerowy, dostęp do internetu i oprogramowanie przez operatora OSE.

     Dodatkowo w uzupełnieniu działań Tarczy Antykryzysowej na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, z 20 kwietnia 2020 roku wprowadzona zostanie możliwość stosowania nowej stawki VAT dla darowizn laptopów i tabletów na rzecz: placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz organów prowadzących szkołę lub placówkę. Preferencja ta zostanie wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o VAT na okres do 30 czerwca 2020 roku.

     Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo zasady finansowania i ewidencji księgowej laptopów, tabletów, kamer internetowych i innego sprzętu niezbędnego do kształcenia zdalnego ujmowanego jako środki dydaktyczne lub materiały lub środki trwałe w budowie lub środki trwałe amortyzowane jednorazowo lub planowo, w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem podniesionego do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz nowego prawa do jednorazowej amortyzacji związanego ze zwalczaniem COVID, z uwzględnieniem aktualnej klasyfikacji środków trwałych tzw. KŚT 2016.

     Na szkoleniu omówiony zostanie nowy krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, który wpływa na sposób księgowania laptopów, tabletów, kamer internetowych i innego sprzętu niezbędnego do kształcenia zdalnego oraz prawidłowe zastosowanie paragrafów 421, 424, 472, 605, 606 (i innych) klasyfikacji budżetowej w roku 2020 z uwzględnieniem nowych przepisów w zakresie podatku VAT dotyczących stosowania „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w roku 2020.

     Szkolenie on-line (3 godziny) dla gmin, miast i powiatów oraz ich urzędów, dla organów prowadzących szkoły, dla samorządowych centrów usług wspólnych (SCUW), dla operatora OSE, dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa i wszystkich jednostek budżetowych oświaty.

 1. Tarcza Antykryzysowa a zmiany niektórych zasad prowadzenia gospodarki budżetowej oraz nowe kompetencje do zmian planów finansowych jednostek budżetowych oświaty.
 2. Uzupełnienie działań Tarczy Antykryzysowej – nowa możliwość stosowania zerowej stawki VAT dla darowizn laptopów i tabletów na rzecz: placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), organu prowadzącego i zasady jej zastosowania oraz umowy niezbędne do zastosowania nowej stawki VAT.
 3. Konkurs grantowy w ramach projektu Zdalna Szkoła i dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji w czasie epidemii.
 4. Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych – szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa a finansowanie zadań inwestycyjnych w świetle art. 15zi Tarczy antykryzysowej 1 oraz nabycie i udostępnianie sprzętu komputerowego i innych urządzeń mobilnych, a także dostępu do internetu oraz oprogramowania przez operatora OSE w Tarcza antykryzysowej 2.
 5. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2020 w jednostkach budżetowych oświaty a polityka rachunkowości i możliwe uproszczenia – zasada ostrożności w prawie polskim i unijnym.
 6. Inwentarz – wykaz składników aktywów i pasywów w urzędzie gminy i miasta oraz w szkole i w SCUW a definicja rzeczowych aktywów obrotowych, definicja środków trwałych, definicja środków trwałych w budowie, definicja inwestycji, w tym nieruchomości inwestycyjnych w ustawie o rachunkowości i w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zakres zastosowania załącznika nr 2 i załącznika nr 3 rozporządzenia do księgowania operacji gospodarczych w księgach organu budżetowego (finansowego), w księgach urzędu gminy i miasta, w księgach szkoły oraz w SCUW.
 8. Zasady funkcjonowania konta 080, kont księgowych: 011 i 013 oraz kont: 071 i 072 i konta 400 i 401, a także konta 300 i 310 oraz ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi i ewidencją VAT.
 9. Klasyfikacja budżetowa a finansowanie środków trwałych - problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421 i 424 oraz innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i prawa do jednorazowej amortyzacji związanego ze zwalczaniem COVID, a zasady stosowania paragrafu 605 (607, 611, 613) i paragrafu 606 (608, 612, 614) klasyfikacji budżetowej w roku 2020 w świetle prawa unijnego i krajowego oraz stanowiska MF umieszczonego na stronie internetowej RIO
 10. Zasady księgowania laptopów i tabletów przy finansowaniu z paragrafów wydatków bieżących narzuconym przez Centrum Projektów Polska i związane z tym księgowe nieprawidłowości wynikające z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” w zakresie naruszenia zasady ostrożności.
 11. „Biała lista” podatników VAT i zasady dokonywania zapłaty przesz szkoły i placówki – co to jest wykaz i jaki ma związek z wydatkami bieżącymi i majątkowymi jednostek budżetowych oświaty na zakupy laptopów, tabletów, kamer internetowych i innego sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość, zapłata za fakturę ponad 15.000 zł na rachunek niezgłoszony do wykazu, wyjaśnienie jakich rachunków nie ma i nie będzie w wykazie i co robić z płatnością na rachunek nieujęty w wykazie oraz nowe zasady składania i wzór zawiadomienia ZAW-NR.
 12. Załącznik nr 15 do ustawy VAT i zakres jego zastosowania w jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT i w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2020 - wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy obligatoryjny.
 13. Laptopy, tablety, kamery internetowych i inny sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość jako obiekt inwentarzowy i podstawowa jednostka ewidencji środków trwałych – zasady tworzenia obiektów inwentarzowych w świetle KSR 11 oraz ich klasyfikowanie w świetle aktualnej klasyfikacji środków trwałych KŚT 2016.
 14. Kwalifikowalność VAT w ramach projektu Zdalna Szkoła – księgowanie VAT w szkołach objętych centralizacją rozliczeń w VAT.
 15. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały w oświacie – problem dolnej granicy wartości środków trwałych w roku 2020, zasady jej ustalania w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz prawa do jednorazowej amortyzacji związanego ze zwalczaniem COVID.
 16. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 oraz 760 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w oświacie, np. od operatora OSE i od organu prowadzącego.
 17. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego – ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne.
 18. Amortyzacja środka trwałego - metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz prawa do jednorazowej amortyzacji związanego ze zwalczaniem COVID, zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.
 19. Zaprzestanie ujmowania laptopów, tabletów, kamer internetowych i innego sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość jako środka trwałego – sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.
 20. Wzory i schematy prawidłowego księgowania laptopów, tabletów i innego sprzętu komputerowego w szkołach, w urzędach, w SCUW.
 21. Odpowiedzi na pytania, w tym zakres odpowiedzialności za powierzony uczniom sprzęt: wartość bilansowa czy rynkowa?

Szkolenie poprowadzi:

Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Termin:

  

1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – szkolenie online w czasie rzeczywistym do 25 osób - webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 189 zł netto (232,47 brutto).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej