Biała lista VAT i mechanizm podzielonej płatności w jednostkach budżetowych - zawiadomienie ZAW-NR - jak nie ulec zastraszeniu jednostek budżetowych odpowiedzialnością solidarną, w PIT, w CIT

10 czerwca 2020 r., online na żywo do 25 osób

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. Grupa Uczestników jest limitowana do 20 osób. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym.

 

     Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie księgowości budżetowej i zasad dokonywania wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe i pozabudżetowe na rachunki zgłoszone i niezgłoszone do wykazu podatników VAT tzw. „białej listy VAT” wraz z nowymi zasadami i terminem składania zawiadomienia ZAW-NR określonymi w Tarczy antykryzysowej. Na szkoleniu omówione zostaną potencjalne konsekwencje dotyczące zwykłego podatnika i jednostki budżetowej związane z zapłatą na rachunek niezgłoszony do wykazu w roku 2020, z równoczesnym uwzględnieniem zasad dokonywania płatności z zastosowaniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, szczególnie w zakresie zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT i objętych załącznikiem nr 15 oraz przepisów art. 105a ustawy VAT.

     Na szkoleniu omówione zostaną przepisy zawierające odmienne rozwiązania szczególne w zakresie mechanizmu podzielonej płatności dla państwowych jednostek budżetowych, od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w zakresie dobrowolnego i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności i podatku VAT w roku 2020.

 

     Szkolenie online (4-godziny) dla: wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych zainteresowanych podmiotów w tym sądów, prokuratury, służb mundurowych i organów kontroli państwowej oraz ZUS i KRUS.

 

 1. VAT w państwowych jednostkach budżetowych a VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych – uznawanie i nie uznawanie jednostek za podatnika VAT oraz specyfika centralizacji rozliczeń w VAT w gminach, powiatach, województwach.
 2. Zakres obowiązywania art. 60 ustawy o finansach publicznych, problem władztwa publicznego oraz orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opłat publicznoprawnych niepodatkowych pobieranych przez jednostki budżetowe jako opłat (danin publicznoprawnych niepodatkowych) z mocy prawa niepodlegających pod VAT – czy TSUE popełni kolejny błąd ws. VAT w polskim „budżecie” i będzie się zajmować sprawą już dawno rozstrzygniętą przez nasz Trybunał Konstytucyjny w kwestii opłat publicznoprawnych niepodatkowych (przykład: opłata przekształceniowa PUWG we własność)?
 3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2020 – podatnik VAT a podmiot rachunkowości budżetowej oraz zakres zastosowania art. 5 ustęp 2 pkt 3 i pkt 4 lit. „a” oraz art. 249 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie rozliczeń podatku VAT (netto/brutto/bez podlegającego odliczeniu VAT).
 4. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa w zakresie podatku VAT – odmienność zasad księgowania podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT od zasad obowiązujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT i nieuznanych za samodzielnych podatników VAT.
 5. Zasady identyfikacji podatnika za pomocą numeru NIP, REGON, IRP (mikrorachunek podatkowy) – problemy z zastosowaniem numeru NIP na dokumentach źródłowych dla celów VAT, PIT, CIT, ZUS a identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON, w księgowości i w sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz problem odmiennego numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w strukturze mikrorachunku podatkowego w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w sądach funkcjonalnych i w innych jednostkach np. KRUS.
 6. Mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku.
 7. Zasady dysponowania środkami na koncie VAT w roku 2020 przez państwowe jednostki budżetowe - wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz obowiązująca procedura na koniec dnia operacyjnego wynikająca z przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa i zasad funkcjonowania konta VAT WSPÓLNE.
 8. Zasady uwalniania środków zgromadzonych na koncie VAT w roku 2020 przez samorządowe jednostki i zakłady budżetowe oraz problem wyodrębnionego konta do centralizacji rozliczeń w VAT jako drugiego (pozaustawowego) rachunku VAT - wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz procedura „przekazania własnego” na konto VAT budżetu (133).
 9. Zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek - zagrożenie realizacji planu wydatków w roku 2020 w przypadku gdy bank realizuje wydatki budżetowe z środków zgromadzonych na rachunku VAT nieujętych w planie finansowym (gdy dochody ujmowane są netto).
 10. Problem jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie rozliczeń na koncie do centralizacji w VAT i koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności podatku PIT, CIT i składek ZUS w przypadku, gdy podatek VAT rozliczany jest na innym numerze NIP niż PIT, CIT, ZUS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego jako pracodawcy oraz samorządowego zakładu budżetowego jako podatnika CIT rozliczającego CIT na NIP samorządowego zakładu budżetowego.
 11. Załącznik nr 15 do ustawy VAT i obowiązkowy dopisek na fakturach VAT "mechanizm podzielonej płatności" oraz kwota 15 tys. złotych - fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny wraz z sankcjami za błędnie wystawione faktury VAT i błędne dokonane zapłaty za towary i usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności.
 12. Wyjaśnienie przypadków braku możliwości dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przypadki kiedy bank cofnie przelew i co robić gdy kontrahent nadal nie posługuje się rachunkiem rozliczeniowym – co to jest rachunek rozliczeniowy i kto musi go używać.
 13. „Biała lista” VAT w roku 2020 – zakres danych podatników i poszerzenie wykazu o numery rachunków rozliczeniowych związanych z działalnością gospodarczą, należyta staranność, potencjalne konsekwencje zapłaty na rachunek jednostki niezgłoszony do wykazu i zasady składania oraz wzór zawiadomienia ZAW-NR.
 14. Termin składania zawiadomienia ZAW-NR i zakres ochrony przed sankcjami związany ze złożeniem zawiadomienia – wydłużenie terminu w Tarczy antykryzysowej.
 15. Objaśnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 wykaz podatników VAT – zasady korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 roku wykazie podatników VAT oraz wyjaśnienie, których rachunków bankowych nie ma i nie będzie w wykazie podatników VAT, a które muszą się tam znajdować.
 16. 105a ustawy VAT i odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe za transakcje do 15 tys. zł za które zapłaty dokonano na rachunek niezgłoszony do wykazu bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w okresie kryzysu gospodarczego wynikającego ze stanu zagrożenia epidemicznego.
 17. Fakty i mity o sankcjach podatkowych dla jednostek budżetowych i pozabudżetowych dotyczące zastosowania wykazu i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – na co należy uważać, a co można uprościć.

Szkolenie poprowadzi:

Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Termin:

  

10 czerwca 2020 r. (środa) – szkolenie online w czasie rzeczywistym do 25 osób - webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 189 zł netto (232,47 brutto).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej