Zamknięcie roku w zakresie konta VAT mechanizmu podzielonej płatności w jednostkach budżetowych

10 grudnia 2020 r., online na żywo

Zamknięcie roku w zakresie konta VAT mechanizmu podzielonej płatności w jednostkach budżetowych – rozliczanie VAT, CIT, PIT, ZUS i innych wydatków z konta VAT i ich ujęcie w wyniku wykonania budżetu za rok 2020.

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

 

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie przygotowania do zamknięcia roku 2020 w księgowości budżetowej, z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności i finansowania z konta VAT wydatków budżetowych dot. rozliczeń VAT, CIT, PIT, ZUS, akcyzy, cła, odsetek oraz ujmowania na koncie VAT dochodów budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz zasad ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu za rok 2020. Na szkoleniu omówione zostaną również zasady dokonywania wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe i pozabudżetowe na rachunki zgłoszone i niezgłoszone do wykazu podatników VAT tzw. „białej listy VAT” wraz z nowymi zasadami i terminem składania zawiadomienia ZAW-NR.

Na szkoleniu omówione zostaną przepisy zawierające odmienne rozwiązania szczególne w zakresie mechanizmu podzielonej płatności dla państwowych jednostek budżetowych, od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w zakresie dobrowolnego i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w roku 2020.

Szkolenie 1 dniowe dla: wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych zainteresowanych podmiotów w tym sądów, prokuratury, służb mundurowych i organów kontroli państwowej oraz ZUS i KRUS.

 

  1. VAT w państwowych jednostkach budżetowych a VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych – uznawanie i nie uznawanie jednostek za podatnika VAT oraz specyfika centralizacji rozliczeń w VAT w gminach, powiatach, województwach.
  2. Zasady identyfikacji podatnika za pomocą numeru NIP, REGON, IRP (mikrorachunek podatkowy) – problemy z zastosowaniem numeru NIP na dokumentach źródłowych dla celów VAT, PIT, CIT, ZUS a identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON, w księgowości i w sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz problem odmiennego numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w strukturze mikrorachunku podatkowego w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w sądach funkcjonalnych i w innych jednostkach np. KRUS.
  3. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa w zakresie podatku VAT – odmienność zasad księgowania podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT od zasad obowiązujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT i nieuznanych za samodzielnych podatników VAT.
  4. Wpływ podatku Vat na wynika finansowy oraz na wynik wykonania budżetu za rok 2020 – zasady ustalania wyniku finansowego a zasady ustalania wyniku wykonania budżetu za rok 2020.
  5. Mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku.
  6. Zasady dysponowania środkami na koncie VAT w roku 2020 przez państwowe jednostki budżetowe - wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz obowiązująca procedura na koniec dnia operacyjnego wynikająca z przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa.
  7. Zasady uwalniania środków zgromadzonych na koncie VAT w roku 2020 przez samorządowe jednostki i zakłady budżetowe oraz problem wyodrębnionego konta do centralizacji rozliczeń w VAT jako drugiego (pozaustawowego) rachunku VAT - wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz procedura „przekazania własnego” na konto VAT budżetu (133).
  8. Zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT w zakresie rozliczeń VAT, CIT, PIT, ZUS, akcyzy, cła, odsetek - zagrożenie realizacji planu wydatków w roku 2020 w przypadku gdy bank realizuje wydatki budżetowe z środków zgromadzonych na rachunku VAT nieujętych w planie finansowym (gdy dochody ujmowane są netto).
  9. Księgowanie wydatków budżetowych z konta VAT MPP dot. rozliczeń VAT, CIT, PIT, ZUS, akcyzy, cła, odsetek i ich rozliczenie z budżetem brutto.
  10. Problem jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie rozliczeń na koncie do centralizacji w VAT i koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności podatku PIT, CIT i składek ZUS w przypadku, gdy podatek VAT rozliczany jest na innym numerze NIP niż PIT, CIT, ZUS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego jako pracodawcy oraz samorządowego zakładu budżetowego jako podatnika CIT rozliczającego CIT na NIP samorządowego zakładu budżetowego.
  11. Załącznik nr 15 do ustawy VAT i obowiązkowy dopisek na fakturach VAT "mechanizm podzielonej płatności" oraz kwota 15 tys. złotych - fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny wraz z sankcjami za błędnie wystawione faktury VAT i błędne dokonane zapłaty za towary i usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności.
  12. Wyjaśnienie przypadków braku możliwości dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przypadki kiedy bank cofnie przelew i co robić gdy kontrahent nadal nie posługuje się rachunkiem rozliczeniowym – co to jest rachunek rozliczeniowy i kto musi go używać.
  13. „Biała lista” VAT w roku 2020 – zakres danych podatników i poszerzenie wykazu o numery rachunków rozliczeniowych związanych z działalnością gospodarczą, należyta staranność, potencjalne konsekwencje zapłaty na rachunek jednostki niezgłoszony do wykazu i zasady składania oraz wzór zawiadomienia ZAW-NR.
  14. Objaśnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 wykaz podatników VAT – zasady korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 roku wykazie podatników VAT oraz wyjaśnienie, których rachunków bankowych nie ma i nie będzie w wykazie podatników VAT, a które muszą się tam znajdować.
  15. Fakty i mity o sankcjach podatkowych dla jednostek budżetowych i pozabudżetowych dotyczące zastosowania wykazu i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – na co należy uważać, a co można uprościć oraz problem art. 105a ustawy VAT.
  16. Elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczna ewidencja VAT – zakres danych zawartych w ewidencji VAT w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
  17. Dobrowolny a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności - kiedy w ewidencji sprzedaży i w ewidencji zakupu oznaczyć transakcję symbolem „MPP” ?
  18. Czy każda faktura zakupowa objęta mechanizmem podzielonej płatności jest prezentowana w nowej elektronicznej ewidencji vat - czy tylko faktury z vat naliczony podlegający odliczeniu?
  19. Odpowiedzi na pytania.

Szkolenie poprowadzi:

Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z ponad 20-letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Konsultant Banku Światowego nr 479364 i współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu pierwszego stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Termin:

  

10 grudnia 2020 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym - webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami. Wbudowana kamera i mikrofon nie są konieczne.

Nie musicie Państwo udostępniać swojego wizerunku.

 

 

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł plus VAT (367,77 zł brutto),

Cena za uczestnictwo kolejnych osób z firmy wynosi 249 zł plus VAT (306,27 zł brutto)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej