Podatki 2021: bieżąca problematyka dla praktyków

13-14 maja 2021 r. – 16 godzin zajęć online na żywo

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

Szanowni Państwo,

     Z początkiem 2021 r. weszła w życie kolejna fala istotnych zmian w podatku od towarów i usług: dotyczy to nowelizacji ustawy uchwalonej w dniu 27 listopada 2020 r. oraz nowe rozporządzenia wykonawcze, w tym wprowadzające zmiany w zasadach sporządzania JPK_V7M.  Istotne znaczenie mają również skutki obszernych zmian, które z początkiem roku wprowadza się w podatkach dochodowych.

     W dniu 28 października 2020 r. Sejm uchwalił dwie ustawy wprowadzające szereg nowych rozwiązań oraz modyfikacji podatku dochodowego od osób prawnych. Obie ustawy są obecnie procedowane w Senacie. Pierwsza z nich wprowadza tzw. „estoński CIT”, czyli rozwiązanie pozwalające na odroczenie zapłaty podatku aż do momentu wypłaty przez podatnika zysku wspólnikom. Drugie rozwiązanie przewidziane tą ustawą to specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach koszach podatkowych. Oba rozwiązania mają charakter proinwestycyjny, ale będą stosowane alternatywnie – podatnik będzie mógł korzystać tylko z jednego z tych instrumentów. Z rządowych kalkulacji wynika, że w kręgu ewentualnych beneficjentów tych preferencji jest około 200 tys. podatników CIT.

     Druga z ustaw wprowadza wiele zmian, przy czym najdonioślejszą z nich jest objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych, a także niektórych spółek jawnych. W ustawie przewidziano także inne rozwiązania jak zmiana zasad amortyzacji w sytuacji gdy podatnik korzysta ze zwolnienia oraz w przypadku używanych środków trwałych, czy dalsze ograniczenie możliwości rozliczania straty podatkowej. Ustawa zawiera także rozwiązania korzystne do których należy zaliczyć przede wszystkim podwyższenie limitu przychodów uprawniających do skorzystania ze stawki 9%, ale także niektóre zmiany w zakresie cen transferowych oraz przedłużenie stosowania zwolnienia z podatku od przychodów z budynków. Program szkolenia obejmuje wszystkie powyższe, a także wiele pozostałych zmian przewidzianych w tej ustawie.

     Wprowadzano również kolejne zmiany, które mają zmierzać do uszczelniania systemu podatkowego. W tych okolicznościach konieczna jest szczegółowa analiza bieżących zmian w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorcom. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Dyskusji poddane zostaną liczne (nierzadko sprzeczne) wyjaśnienia i interpretacje w tym podatku. Szczegółowej ocenie poddane zostaną m.in. rewolucyjne zmiany: ulga na złe długi a de facto nowa obowiązkowa korekta kosztów, ograniczenia kosztowe związane z niezachowaniem form płatności oraz zmiany w zakresie podatku u źródła.

     Pojawiły się liczne nowe obowiązki dla płatników PIT. W tych okolicznościach konieczna jest analiza zmian w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego podmiotom wypłacającym należności występującym w roli płatnika PIT. Szczegółowej analizie poddane zostaną obowiązki informacyjne płatnika. W trakcie szkolenia wnikliwie omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów.

     Ustawodawca już planuje kolejne zmiany, które wejdą w życie w trakcie 2021 roku.

     Celem szkolenia jest praktyczne wskazanie Państwu zastosowania nowych przepisów w Państwa codziennej pracy zawodowej.

 

VAT: 1 kwietnia 2021 r. – nowe obowiązki dotyczące dokumentowania, deklarowania i raportowania podatku od towarów i usług

 

 1. Zmiany w zasadach dokumentowania i ewidencjonowania podatku od towarów i usług dla potrzeb JPK VAT 7-M i JPK – VAT – 7K nowelizacji przepisów wykonawczych (1 kwietnia 202 r.)
 2. Zmiany w zasadach korekty podatku naliczonego w przypadku WNT i importu usług – wyrok TSUE.
 3. Rozszerzenie zakresu korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu braku zapłaty w świetle najnowszego wyroku TSUE (art. 89 a ustawy o VAT).
 4. Zmiany dotyczące opodatkowania i dokumentowania podatku należnego i podstawy opodatkowania:
  • nowy moment ujęcia w ewidencji podatkowej – zmiany w podatku należnym wynikające z wystawiania faktur korygujących (in plus i in minus),
  • nowe zasady kursów walutowych dla celów obliczenia podstawy opodatkowania,
  • podwyższenie kwoty prezentów małej wartości,
  • wydłużenie do 6 miesięcy odroczenia opodatkowania zaliczek w eksporcie,
 5. Zmiany dotyczące podatku naliczonego, korekty podatku naliczonego oraz zwrotu podatku.
  • wydłużenie do 3 miesięcy okresu, w którym można dokonać odliczenia,
  • rewolucyjne zmiany w zasadach uproszczenia w ewidencji zakupu faktur korygujących (in plus i in minus),
  • likwidacja zakazu odliczenia w przypadku zakupu usług noclegowych w celu od sprzedaży.
 6. „Porozumienia” utrzymane na 2021 r. stare zasady ewidencjonowania faktur korygujących in minus po stronie sprzedaży.
 7. Nowe zasady wystawiania faktur na rzecz podatników w przypadku zaewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej: nowe Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów.
 8. Nowa forma faktur uproszczonych (do 450 zł) w przypadku wystawienia paragonu fiskalnego („paragono-faktury”).
 9. Zasady wystawiania faktur korygujących w odniesieniu do „paragono-faktur”.
 10. Paragony otrzymane od dostawców (usługodawców) zawierające NIP kontrahenta – brak możliwości wymiany na fakturę tradycyjną.
 11. Obowiązek dokumentowania, ewidencjonowania obrotów wewnętrznych oddziałów spółki, a spółkach położonych w różnych państwach: najnowszy wyrok TSUE.
 12. Cesja wierzytelności opodatkowanej VAT: skutki podatkowe (nowa interpretacja ogólna Ministra Finansów.
 13. Zmiany w rozliczeniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP):
  • nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT: MPP,
  • nowa definicja potrącenia dla potrzeb MPP,
  • modyfikacja zasad korzystania z rachunków VAT oraz płatności z tego rachunku.
 14. Opodatkowanie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – wyrok TSUE.
 15. Pozostałe zmiany.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych 2021

 1. „estoński CIT” oraz specjalny fundusz inwestycyjny – 1 stycznia 2021 r.:
  1. na czym polegają te rozwiązania?
  2. kto może z nich skorzystać?
  3. jakie warunki należy spełnić?
  4. czy w przypadku wybrania któregoś z tych rozwiązań nadal mogę korzystać z innych preferencji?
 2. Opodatkowanie spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych – 1 stycznia – 1 maja 2021 r.:
  1. jaki był dotychczasowy model opodatkowania oraz jak będzie wyglądał po objęciu opodatkowaniem?
  2. jakie są różnice w opodatkowaniu komplementariusza i komandytariusza?
  3. kiedy spółka jawna stanie się podatnikiem CIT?
  4. w jaki sposób odroczyć moment objęcia opodatkowaniem CIT do dnia 1 maja 2021 r.?
  5. za jakie okresy sporządzić wówczas sprawozdanie finansowe oraz kiedy zamknąć księgi?
 3. Wprowadzenie sprawozdań z realizacji strategii podatkowej – 1 stycznia 2021 r.:
  1. jakie podmioty będą zobowiązane do sporządzenia sprawozdania?
  2. co powinno zawierać takie sprawozdanie?
  3. kiedy i za jaki rok należy złożyć pierwsze sprawozdanie?
 4. Podwyższenie do 2 mln euro kwoty limitu przychodów, uprawniających do skorzystania ze stawki 9% – 1 stycznia 2021 r.,
 5. Zmiana zasad amortyzacji używanego środka trwałego oraz w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia – 1 stycznia 2021 r.,
 6. Zmiany w zakresie cen transferowych – 1 stycznia 2021 r.,
 7. Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych ze zbywcy udziałów na spółkę nieruchomościową – 1 stycznia 2021 r.,
 8. Ograniczenia w zakresie rozliczania straty podatkowej w przypadku przejęcia innego podmiotu lub wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – 1 stycznia 2021 r.,
 9. Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki – 1 stycznia 2021 r.,
 10. Przedłużenie stosowania zwolnienia z podatku od przychodów z budynków – 1 stycznia 2021 r.

 

Raportowanie schematów podatkowych – MDR

 1. Informacje wstępne.
  1. Geneza powstania obowiązku raportowania MDR;
  2. Przepisy przejściowe oraz 1 obowiązek retrospektywnego przekazania informacji o schematach podatkowych;
  3. Zakres przedmiotowy raportowania schematów.
 2. Definicja schematu podatkowego. Kiedy powstaje obowiązek ujawnienia schematu podatkowego?
  1. Definicja „schematu podatkowego” i jego rodzaje”;
  2. Definicja „uzgodnienia”;
  3. Definicja „korzyści podatkowej”;
  4. Czy każdy „schemat podatkowy” będzie podlegał zgłoszeniu?
  5. Czym są „cechy rozpoznawcze schematu podatkowego”? (definicja ogólnej, szczególnej i inna szczególnej cechy rozpoznawczej)
 3. Zakres podmiotowy obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
  1. Kto jest „promotorem” i jakie są jego obowiązki?;
  2. Kto jest „korzystającym” i jakie są jego obowiązki?;
  3. Kto jest „wspomagającym” i jakie są jego obowiązki?;
 4. Procedura raportowania schematu podatkowego do Szefa KAS przez promotora, korzystającego i wspomagającego.
  1. Rodzaje przekazywanych informacji: MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4
  2. Czynności raportowania;
  3. Termin raportowania;
  4. Problematyka tajemnicy zawodowej;
  5. Treść raportowanego schematu podatkowego;
 5. Procedura wewnętrzna:
  1. Podmioty zobowiązane do posiadania procedury wewnętrznej
  2. Cel posiadania procedury wewnętrznej
 6. Sankcje oraz ochrona w związku z raportowaniem
  1. Odpowiedzialność za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie;
  2. Kary za brak raportowania;

Wykłady poprowadzą:

Witold Modzelewski – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

 

Marek Zagórski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki. Od ponad 5 lat jest pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych. Odpowiedzialny jest za sporządzanie opinii prawno-podatkowych, pism procesowych, a także projektów aktów prawnych.
Współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. komentarza do ustawy o podatku akcyzowym, oraz komentarza do dyrektywy 2006/112/WE Autor licznych artykułów o tematyce prawnopodatkowej w Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, a także Dzienniku Gazecie Prawnej i na portalu infor.pl.

 

Termin:

  

13-14 maja 2021 r. – 16 godzin zajęć online na żywo

 

9.00 – 9.30 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

9:30 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:20 Przerwa

13:20 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

14.20-16.00 zajęcia i podsumowanie z dyskusją

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami. Wbudowana kamera i mikrofon nie są konieczne.

Nie musicie Państwo udostępniać swojego wizerunku.

 

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

W czasie szkolenia nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku – możecie Państwo uczestniczyć z wyłączoną kamerą.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne ze zgodą na udostępnianie nagranego szkolenia w którym będziecie Państwo uczestniczyć.

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 990 zł (cena rabatowa dla stałych Uczestników naszych konferencji – 890 zł).

 

Rabaty i zniżki nie łączą się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

  

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 601 365 765

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych – link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji – link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej