Zasady księgowości budżetowej z ewidencją VAT na kontach księgowych budżetu i jednostek oraz jej powiązanie z elektroniczną ewidencją VAT - Tomasz Wojtania

15 lipca 2020 r., online na żywo do 25 osób

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. Grupa Uczestników jest limitowana do 20 osób. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym.

 

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prowadzenia ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych oraz zasad wykonywania budżetu z podatkiem VAT, z uwzględnieniem nowych obowiązków w zakresie sporządzania i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT. Jak podają media Minister Finansów wyda na dniach interpretację ogólną, w której potwierdzi, że zadania publiczne są wyłączone z opodatkowania. Będzie to oznaczało koniec ze zwolnieniami z VAT. W świetle przepisów ustawy o finansach publicznych niektóre zwolnienia nigdy nie powinny mieć miejsca. To początek naprawy VAT w budżecie. Równocześnie jak podają media trwają kontrole NIK w efekcie których powstają zarzuty niegospodarności dla jednostek, które nie odliczają małych kwot podatku VAT. Kolejnym krokiem jest naprawa systemu księgowości budżetowej, gdyż począwszy od 1 października 2020 roku podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający dane odpowiednio z deklaracji oraz ewidencji VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie, co do zasady, odzwierciedlał dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT oraz będzie zawierał dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli. Dane te będą podlegały analizie i weryfikacji. Proces analizy i weryfikacji będzie dokonywany w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i specjalnych algorytmów. Efektem takiego procesu analizy będą raporty, w których wykazywane są niezgodności w rozliczeniach VAT u podatników, tworzone są łańcuchy transakcji, itp. Wyniki analizy są podstawą do podejmowania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej konkretnych działań wobec podatników, włącznie z wszczęciem u podatnika czynności sprawdzających lub kontrolnych, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, a także do typowania podmiotów, które mogą dokonywać oszustw w VAT. Ewidencja VAT nie będzie więc służyła już tylko, jako podstawa do wyliczenia kwot, które znajdują się w deklaracji VAT-7 (VAT-7K), ale będzie służyła celom kontrolnym i analitycznym, będzie przedmiotem analiz prowadzonych przez Szefa KAS. Nowe przepisy podatkowe wprowadzają drakońskie kary dla księgowych, w tym karę w wysokości 500zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT,  które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji dokonywanej przez „robota” (algorytm). Jest to kolejny etap cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce, który został przesunięty na dzień 1 października 2020 roku przepisami Tarczy antykryzysowej 4.0. A zatem w okresie najbliższych trzech miesięcy trzeba zrewidować sposób prowadzenia księgowości budżetowej z podatkiem VAT i politykę rachunkowości oraz dostosować swój system finansowo-księgowy do nowych obowiązków.

 

Szkolenie on-line 4 godzinne dla: wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych jednostek sektora finansów publicznych.

 

Program:

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2020 w jednostkach sektora finansów publicznych.
 2. Księgi podatkowe w świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa a zasady prowadzenia rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych w świetle art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. VAT w państwowych jednostkach budżetowych, a VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT – uznawanie i nie uznawanie jednostek i zakładów budżetowych za podatnika VAT.
 4. Zakres obowiązywania art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, problem władztwa publicznego oraz orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opłat publicznoprawnych niepodatkowych pobieranych przez jednostki budżetowe jako opłat (danin publicznoprawnych niepodatkowych) z mocy prawa niepodlegających pod VAT – VAT zwolniony a VAT niepodlegający czyli fundamentalny problem ewidencji VAT w jednostkach budżetowych.
 5. Zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów – koniec ze zwolnieniami z VAT i w efekcie niepodleganie pod VAT w świetle nowej interpretacji ogólnej MF oraz problem z kontrolami NIK w efekcie których powstają zarzuty niegospodarności dla jednostek, które nie odliczają małych kwot podatku VAT.
 6. Konta księgowe organu budżetowego, konta księgowe organu podatkowego, konta księgowe jednostek wykonujących budżet - zasady funkcjonowania kont, dzielenie i łączenie kont księgowych a zasady budżetowe: zasada „brutto” a zasada „netto”, zasada „kasowa” a zasada „memoriału” oraz ich zastosowanie w praktyce w zakresie ewidencji VAT.
 7. Zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu i księgi jednostki oraz ich związek z planowaniem i wykonywaniem budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych – podatek VAT i jego odmienne ujęcie w budżecie państwa od ujęcia w budżecie jednostek samorządu terytorialnego.
 8. Centralizacja rozliczeń w VAT w gminach, powiatach i województwach – kto podlega a kto nie podlega centralizacji rozliczeń w VAT.
 9. Rozliczenia wewnętrzne i specyfika funkcjonowania tzw. konta VAT do centralizacji rozliczeń w VAT, a wzorowane na budżecie państwa refundacje z konta dochodów na konto wydatków równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT i ich wpływ na rzetelność danych.
 10. Zastosowanie numeru NIP na księgowych dokumentach źródłowych dla celów VAT, PIT, CIT, ZUS a identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu budżetowym i na sprawozdaniu finansowym – problemy z identyfikacją podatnika za pomocą numeru NIP.
 11. Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa i jego struktura uwzględniająca numer NIP, a problem odmiennego numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w strukturze mikrorachunku podatkowego w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w sądach funkcjonalnych i w innych jednostkach – problemy z identyfikacją podatnika za pomocą numeru mikrorachunku podatkowego w roku 2020.
 12. Mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku a fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny.
 13. Dobrowolny a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w księgowości budżetowej - problem błędnie wystawionych faktur VAT dla dobrowolnej podzielonej płatności z dopiskiem "mechanizm podzielonej płatności", a sankcje za omijanie zapłaty za towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.
 14. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - obowiązki w zakresie prowadzenia i wysyłania nowego JPK VAT.
 15. Elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczna ewidencja VAT – termin dla jednostek sektora finansów publicznych: 1 październik 2020 oraz szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji VAT w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
 16. Konieczność zmiany podejścia do księgowości jednostek sektora finansów publicznych zobligowanych do prowadzenia i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT – nowe sankcje za błędy w ewidencji VAT, czyli komu grozi 500zł kary za każdy błąd w ewidencji.
 17. Przegląd rozwiązań a potrzeba ujednolicenia polityki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych zobligowanych do prowadzenia i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT.
 18. Wzory prawidłowego księgowania w zakresie ewidencji księgowej podatku VAT w gminach, powiatach, województwach i samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT.
 19. Odpowiedzi na pytania.

Szkolenie poprowadzi:

Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Termin:

  

15 lipca 2020 r. (środa) – szkolenie online w czasie rzeczywistym do 25 osób - webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 189 zł netto (232,47 brutto).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej