Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji VAT w jednostkach i zakładach budżetowych, rozliczenia podatku VAT w urzędach obowiązujące od 1 października 2020 roku

16 października 2020 r., online na żywo do 20 osób

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. Grupa Uczestników jest limitowana do 20 osób. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym.

 

Jeśli jednostki budżetowe mają sprzedaż opodatkowaną VAT i w sprawozdaniu o dochodach wykazują dane netto, to VAT należny płacony jest „metodą z konta dochodów”: w państwowych jednostkach budżetowych na właściwy rachunek organu podatkowego KAS, a w samorządowych jednostkach budżetowych na specjalnie utworzony rachunek VAT do centralizacji rozliczeń w VAT.

Oznacza, to że VAT należny, czyli zobowiązanie podatkowe w świetle ustawy Ordynacja podatkowe nie jest wykazywany jako zaangażowanie, wydatek, zobowiązanie w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych. Paragraf 453 podatek VAT nie jest wówczas ujęty w planie finansowym jako VAT należny.

Najgorsze jest jednak to, że lwia część jednostek stosuje błędne rozwiązania narzucane przez MF I RIO używając paragrafu 453 do faktur zakupowych. Oznacza to, że jednostki te, w swej sprawozdawczości jako zobowiązanie na paragrafie 453 wykazują VAT naliczony. Księgując zalecane przez MF i RIO przeksięgowania równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków zaniżane są ponadto faktyczne dane budżetowe w zakresie np. wykonania wydatków inwestycyjnych, gdyż zaangażowanie i wydatki zamiast w wartości nominalnej, wykazywane jest w cenie nabycia, czyli bez podlegającego odliczeniu VAT.

Nie ulega zatem wątpliwości, że tak prowadzone księgi rachunkowe będą niezgodne z elektroniczną deklaracją i elektroniczną ewidencją VAT, a same księgi podatkowe gmin, powiatów, województw oraz państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT będą wadliwe w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i nierzetelne w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prowadzenia ksiąg podatkowych gmin, powiatów i województw oraz państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, z uwzględnieniem specyfiki i zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych oświaty, specyfiki zadań i wymogów ustawy o finansach publicznych dla rozliczeń prowadzonych w urzędach gmin i miast, w starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, a także zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych organu finansowego (budżetowego), w tym zasad ustalania kasowego wyniku wykonania budżetu, z uwzględnieniem nowych obowiązujących od 1 października 2020 roku obowiązków w zakresie sporządzania i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT.

 

Szkolenie on-line 4 godzinne dla: wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych jednostek sektora finansów publicznych.

Program:

 1. Księgi podatkowe w świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa i zasady ich prowadzenia po 1 października 2020 roku.
 2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek sektora finansów publicznych w świetle art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Zasady prowadzenia ewidencji VAT - nowy JPK VAT: JPK_V7M dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie oraz JPK_V7K dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.
 4. Problemy z nazwą podatnika i jego identyfikacją za pomocą numeru NIP - zastosowanie numeru NIP na księgowych dokumentach źródłowych dla celów VAT, PIT, CIT, ZUS a identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu budżetowym typu RB i na sprawozdaniu finansowym.
 5. Problemy z identyfikacją podatnika za pomocą numeru tzw. mikrorachunku podatkowego (Indywidualny Rachunek Podatkowy) w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w sądach funkcjonalnych i w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
 6. Centralizacja rozliczeń w VAT w gminach, powiatach i województwach – kto podlega a kto nie podlega centralizacji rozliczeń w VAT w świetle ustawy z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2020:
  • zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • konta księgowe organu budżetowego, konta księgowe organu podatkowego, konta księgowe jednostek budżetowych wykonujących budżet (z uwzględnieniem rachunku dochodów własnych oświaty), konta księgowe samorządowych zakładów budżetowych i ich wzajemne powiązanie;
  • zasady funkcjonowania kont a zasady budżetowe: zasada „brutto” a zasada „netto”, zasada „kasowa” a zasada „memoriału” oraz ich zastosowanie w praktyce w zakresie ewidencji VAT;
  • paragraf 453 podatek VAT i jego odmienne ujęcie w budżecie państwa od ujęcia w budżecie jednostek samorządu terytorialnego w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  • szczególna rola rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach;
  • zalecenia MF i RIO w zakresie zastosowania paragrafu 453 podatek VAT i ich dokłada analiza;
  • specyfika funkcjonowania tzw. konta VAT do centralizacji rozliczeń, a wzorowane na budżecie państwa księgowe refundacje z konta dochodów na konto wydatków równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu oraz ich wpływ na rzetelność danych i ksiąg rachunkowych;
  • mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa;
  •  objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku a fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny;
 8. Księgi rachunkowe i wzory księgowań dla gmin, powiatów, województw – zasady prawidłowej ewidencji księgowej podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności w samorządowych jednostkach budżetowych, w rachunkach dochodów własnych oświaty, w samorządowych zakładach budżetowych, w zakresie zadań własnych i zleconych oraz rozliczenie podatku VAT w księgach urzędu gminy i miasta, starosta powiatowego i urzędu marszałkowskiego, rozliczenie dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT w księgach organu budżetowego (finansowego).
 9. Księgi rachunkowe i wzory księgowań dla państwowych jednostek budżetowych - ewidencja księgowa podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz jego rozliczenie w księgach organu podatkowego KAS i w budżecie państwa.
 10. Ewidencja VAT - nowy JPK VAT (JPK_V7M, JPK_V7K) oraz elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczna ewidencja VAT obwiązująca od 1 października 2020:.
 11. Szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji VAT w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług:
  • dane identyfikujące podatnika w nowej elektronicznej ewidencji VAT;
  • dane w zakresie sprzedaży pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego oraz wymóg oznaczania jaki towar lub usługa jest przedmiotem sprzedaży;
  • kody GTU i oznaczenia GTU od 01 do 13;
  • dodatkowe znaczniki literowe: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP;
  • oznaczenia dowodów sprzedaży : „RO”, „WEW”, „FP”;
  • dane w zakresie zakupu pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego;
  • dodatkowe znaczniki literowe: ”IMP”, „MPP”;
  • oznaczenia dowodów nabycia: „VAT_RR”, „WEW”, „MK”.
 12. Dobrowolny a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności - kiedy w ewidencji sprzedaży i w ewidencji zakupu oznaczyć transakcję symbolem „MPP” ?.
 13. VAT zwolniony a VAT niepodlegający czyli fundamentalny problem nowej elektronicznej ewidencji VAT - zakres obowiązywania art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, problem władztwa publicznego oraz orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opłat publicznoprawnych niepodatkowych pobieranych przez jednostki budżetowe jako opłat (danin publicznoprawnych niepodatkowych) z mocy prawa niepodlegających pod VAT oraz zmiana podejścia Ministerstwa Finansów do zadań publicznych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowe oświaty i likwidacja VAT zwolniony.
 14. Obieg dokumentów źródłowych – kto ma dokonywać opisu na dokumentach sprzedaży i zakupu w zakresie kodów GTU i nowych oznaczeń literowych oraz kto komu wysyła elektroniczną ewidencję VAT w samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz w państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT?
 15. Przegląd rozwiązań w zakresie VAT i konieczność dostosowanie zarządzeń i polityk rachunkowości do nowych obowiązujących od 1 października 2020 roku obowiązków.
 16. Nowe sankcje za błędy w ewidencji VAT, czyli kiedy mogą nałożyć 500zł kary za każdy błąd w przesłanej elektronicznej ewidencji VAT
 17. Odpowiedzi na pytania.

Szkolenie poprowadzi:

Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Termin:

  

16 października 2020 r. (piątek) – szkolenie online w czasie rzeczywistym do 25 osób - webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł 
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 299 zł 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej