Krajowy Plan Odbudowy – inwestycje budżetowe i ich finansowanie

23 czerwca 2021 r., online na żywo

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad finansowania inwestycji realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz zasad ich rachunkowości i sprawozdawczości w roku 2021. Na szkoleniu szczegółowo omówione zostaną zasady wyceny i zasady ewidencji księgowej środków trwałych w budowie (inwestycji) oraz środków trwałych o wartości do i powyżej 10 tys. złotych, z uwzględnieniem przepisów w zakresie podatku VAT dotyczących stosowania „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Na szkoleniu omówiona zostanie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych (…), która wyraźnie definiuje w artykule 12 ustęp 3, że: „To, czy poszczególne składniki aktywów są ujmowane, jako aktywa trwałe czy jako aktywa obrotowe, zależy od ich przeznaczenia”, a nie od wartości środka trwałego i kwoty 10 tys. złotych określonej w przepisach prawa podatkowego dającej jedynie prawo do jednorazowej amortyzacji środka trwałego. Podobna zasada zapisana jest w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej tzw. ESA 2010.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo zasady ewidencji środków trwałych w budowie i środków trwałych w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,  z uwzględnieniem krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, który wpływa na sposób księgowania środków trwałych, i prawidłowe zastosowanie paragrafów 421, 472, 605, 606 (i innych) klasyfikacji budżetowej oraz wpływa na prawidłową politykę rachunkowości inwestycji środków trwałych na rok 2021.

Szkolenie online dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

 1. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – jakie inwestycje są planowane w poszczególnych komponentach planu.
 2. Kontrola i audyt inwestycji realizowanych w ramach KPO – inwestycje w prawie krajowym.
 3. Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych – szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa.
 4. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym i obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa w jednostkach realizujących KPO.
 5. Ustawa o rachunkowości – definicja środków trwałych, definicja środków trwałych w budowie, definicja inwestycji, w tym nieruchomości inwestycyjnych.
 6. Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących KPO.
 7. Ustawa PIT i ustawa CIT – inwestycje w świetle prawa podatkowego.
 8. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) obowiązująca w roku 2021 – charakterystyka najważniejszych zasad klasyfikowania środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
 9. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2021 w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących KPO.
 10. Klasyfikacja budżetowa w praktyce – wydatki bieżące a wydatki majątkowe w ustawie o finansach publicznych: czy z wydatków bieżących można finansować środki trwałe w świetle interpretacji MF z roku 2018 oraz standardów ESA 2010?
 11. Naruszenie standardów ESA 2010 oraz krajowych przepisów i standardów w zakresie rachunkowości inwestycji – problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421, 424, 425 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a zasady stosowania paragrafów 605, 607, 611, 613 i paragrafów 606, 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej w roku 2021.
 12. „Biała lista” podatników VAT i zasady korzystania z danych zawartych w utworzonym wykazie podatników VAT oraz zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności MPP w roku 2021 w zakresie inwestycji i środków trwałych.
 13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zasady funkcjonowania konta 080, kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi.
 14. Rozliczanie inwestycji rozumianych jako środki trwałe w budowie na obiekty inwentarzowe – zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe w roku 2021.
 15. Problem dolnej granicy wartości środków trwałych, zasady jej ustalania (np.100zł, 500zł, 1500zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 3,5 tys. zł po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
 16. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz do dotacji inwestycyjnych i środków trwałych finansowanych z subwencji oświatowej.
 17. Typowe nieprawidłowości związane z kasowym rozliczeniem wydatków inwestycyjnych po przeksięgowaniu równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków – zaniżanie wartości faktycznie kasowo zrealizowanych wydatków inwestycyjnych (majątkowych) i ich błędne zrównanie z wartością środka trwałego w budowie (inwestycji). Koszty i przychody finansowania zewnętrznego środka trwałego oraz nakłady ponoszone w okresie jego użytkowania – ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne w roku 2021.
 18. Amortyzacja środka trwałego w roku 2021 – metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i po wprowadzeniu nowej tabeli amortyzacji oraz zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.
 19. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego w roku 2021 – sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.
 20. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych – Covid a inwentaryzacja.
 21. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego w roku 2021 – bilans i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej oraz zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu typu „RB”.
 22. Wymogi formalno-prawne dokumentacja systemu rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych i kompetencje kierownika jednostki oraz zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności – podstawa prawna jednolitej polityki rachunkowości inwestycji i środków trwałych na rok 2021 dla KPO.
 23. Zadania, przykłady, odpowiedzi na pytania.

Szkolenie poprowadzi:

Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z ponad 20-letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Konsultant Banku Światowego nr 479364 i współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu pierwszego stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Termin:

  

23 czerwca 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami. Wbudowana kamera i mikrofon nie są konieczne.

Nie musicie Państwo udostępniać swojego wizerunku.

 

 

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł.

Cena za uczestnictwo kolejnych osób z firmy wynosi 249 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej