Opłata przekształceniowa w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i orzecznictwa trybunału konstytucyjnego a sprzeczne przepisy nowego polskiego ładu oparte o wadliwe orzeczenie TSUE

24 czerwca 2022 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Przed szkoleniem otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie bezpośredniej oraz w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zmian wynikających z nowych przepisów tzw. Nowego Polskiego Ładu dotyczących szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa oraz zasad księgowego ujęcia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów, w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z uwzględnieniem obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku przepisów ustawy o finansach publicznych, a także zasad rachunkowości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste i zasad ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym w świetle kontrowersyjnego stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności.

 

Na szkoleniu omówiona zostanie interpretacja ogólna Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 roku w sprawie opodatkowania VAT przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wyrok TSUE dot. opodatkowania VAT opłaty przekształceniowej i odmienne od orzeczenia TSUE i interpretacji ogólnej MF wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego, wraz z zignorowanymi przez TSUE (i MF z KAS) przepisami ustawy o finansach publicznych, o których nie wspomina ani Rzecznik TSUE, ani uzasadnienie wyroku TSUE, ani interpretacja ogólna MF z 22 grudnia 2021 roku, a które wpływają na brak opodatkowania VAT opłaty przekształceniowej.

 

Szkolenie 1-dniowe dla skarbników, głównych księgowych i księgowych gmin, powiatów, województw zajmujących się użytkowaniem wieczystym i opłatami z nim związanymi, a także dla: dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 1.     Użytkowanie wieczyste i problemy (bałagan) lat minionych – typowe rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste: ewidencja pozabilansowa (np.: Poznań, Gliwice), ewidencja bilansowa jako środek trwały (np.: Lublin), ewidencja bilansowa jako nieruchomość inwestycyjna (np.: Warszawa), problemy z podatkiem VAT.
 2. Zasady wyceny gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i najważniejsze księgowania związane z gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste – przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ich wykreślenie z mocy prawa z ewidencji bilansowej dla gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego oraz z ewidencji pozabilansowej w zakresie zadania zleconego.
 3. Zasady rozliczania wpływów osiąganych z opłat i opłat jednorazowych w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej – jak liczyć 25/75 od kwoty netto czy brutto.
 4. Analiza dość kontrowersyjnego stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności.- przyjmować czy nie przyjmować stanowisko KSR i ewentualne zastosowanie stanowiska KSR po raz pierwszy.
 5. Przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste, ujęcie opłat oraz wycena – kontrowersje związane z wymogami KSR dot. trwałej utraty wartości gruntu przekazanego w użytkowanie wieczyste i obowiązku ustalenia wartości użytkowej gruntu.
 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności użytkownika w świetle stanowiska KSR – kontrowersje związane z ujmowaniem opłaty przekształceniowej na koncie 800 i księgowaniem faktur VAT bez ich wpływu na wynik finansów za dany rok.
 7. Nowy Polski Ład – szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa i jego zastosowanie do opłaty przekształceniowej.
 8. Zmiana podejścia KAS do użytkowania wieczystego po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej –  interpretacja ogólna Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 roku w sprawie opodatkowania VAT przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nowe interpretacje indywidualne (np.: sygnatura: 0113-KDIPT1-2.4012.525.2021.2.KW) i ich negatywne konsekwencje dla jednostek samorządu terytorialnego.
 9. Opłata przekształceniowa jako danina publicznoprawna niepodatkowa – czy opłata podlega pod VAT wg. stanowiska rzecznika TSUE oraz wyroku TSUE, a nieznane TSUE orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i zapisy ustawy o finansach publicznych.
 10. Czy Nowy Polski Ład wprowadza kolizję z zapisami systemowymi ustawy o finansach publicznych?
 11. Kogo słuchać: TSUE, Nowy Polski Ład i opodatkować VAT opłatę przekształceniową, czy zastosować ustawę o finansach publicznych i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i nie opodatkowywać Vat opłaty przekształceniowej – odpowiedzialność KAS i MF za zaistniała sytuację.
 12. Opłata przekształceniowa jako danina publicznoprawna niepodatkowa w świetle stanowiska RIO.
 13. Odpowiedzi na pytania

Szkolenie poprowadzi:

Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z ponad 20-letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Konsultant Banku Światowego nr 479364 i współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu pierwszego stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Termin:

  

24 czerwca 2022 r., godz. 10:00 – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. Czas trwania szkolenia 5 godzin

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Termin:

  

24 czerwca 2022 r., godz. 10:00 – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. Czas trwania szkolenia 5 godzin

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Termin:

  

24 czerwca 2022 r., godz. 10:00 – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. Czas trwania szkolenia 5 godzin

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 349 zł wraz z materiałami w formie elektronicznej.

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

W czasie szkolenia nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku – możecie Państwo uczestniczyć z wyłączoną kamerą.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne ze zgodą na udostępnianie nagranego szkolenia w którym będziecie Państwo uczestniczyć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej