Zasady prawidłowej ewidencji księgowej dochodów i wydatków w sferze budżetowej z VAT w 2024 roku (typowe nieprawidłowości i zarzuty pokontrolne) – DLA KONTROLUJĄCYCH

25 kwietnia 2024 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Przed szkoleniem otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie bezpośredniej oraz w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prowadzenia prawidłowej ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych w roku 2024 w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności.

Szkolenie dla: Najwyższej Izby Kontroli i Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz dla KRRIO i audytorów wewnętrznych.

Program:

 1. Wyjaśnienie dlaczego państwowa jednostka budżetowa może być uznana za samodzielnego podatnika VAT, a samorządowa jednostka budżetowa nie jest uznana za samodzielnego podatnika VAT i jest objęta centralizacją rozliczeń w VAT.
 2. Odmienne dla państwowych a odmienne dla samorządowych jednostek zasady identyfikacji jednostki w systemie REGON, na sprawozdaniu budżetowym i na sprawozdaniu finansowym, zasady posługiwania się numerem NIP i identyfikacja podatnika za pomocą mikrorachunku podatkowego (IRP).
 3. Nieprawidłowości dot. nazwy nabywcy/sprzedawcy występujące w miastach na prawach powiatu, np.: nieprawidłowa nazwa: Gmina Wrocław, Gmina Gdańsk, prawidłowa nazwa: Wrocław-miasto na prawach powiatu, Gdańsk- miasto na prawach powiatu.
 4. Mechanizm podzielonej płatności i „biała lista” VAT w roku 2024 – stare i nowe możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT do MPP dla gmin, powiatów, województw oraz odmienne funkcjonowanie MPP w państwowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach, a także w świetle objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz z 23 grudnia 2019 roku.
 5. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2024 oraz zasady prezentacji danych w sprawozdawczości budżetowej (typu RB) i w sprawozdawczości finansowej – omówienie instrukcji do sprawozdań i pełnych wzajemnych sprzeczności wyjaśnień MF, RIO, KRRIO i NIK,
 6. Szczególna rola paragrafu 4 ustęp 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe, oraz ich prawidłowe zastosowanie w państwowych jednostkach budżetowych i wadliwe zastosowanie w samorządowych jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT w świetle wyjaśnień MF, RIO, KRRIO i NIK.
 7. Specyfika systemu rachunkowości budżetowej jednostek wykonujących ustawę budżetową państwa a specyfika księgowości jednostek wykonujących uchwałę budżetową gminy, powiatu, województwa w roku 2024 – konta księgowe organu budżetowego (załącznik 1, załącznik 2), konta księgowe organu podatkowego (zarządzenie MF dla KAS i rozporządzenie MF dla gmin), konta księgowe państwowych i samorządowych jednostek budżetowych wykonujących budżet (z uwzględnieniem rachunku dochodów własnych oświaty) (załącznik 3), konta księgowe samorządowych zakładów budżetowych (załącznik 3) i ich wzajemne powiązania oraz szczególna rola art. 249 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych i art. 4-5 ustawy Ordynacja podatkowa, szczególna rola konta 300 „Rozliczenie zakupu” i ksiąg urzędu dla celów rozliczania podatku VAT i MPP, ustalenia i rozliczenia zobowiązania podatkowego oraz zaplanowanie wydatku w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych.
 8. Wzory i schematy prawidłowych księgowań oraz przepływów finansowych podatku VAT i MPP dla państwowych jednostek budżetowych: (załącznik 3) / organ podatkowy (zarządzenie MF) / organ budżetowy (załacznik1) oraz specyficzne zastosowanie paragrafu 453 VAT do faktur zakupowych i VAT naliczony podlegający odliczeniu wynikające z pisma MF: BP1-4071/93c/2007/1189 z 9.08.2007 – szczególna rola rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach.
 9. Wzory i schematy prawidłowych księgowań oraz przepływów finansowych podatku VAT i MPP dla urzędu i samorządowych jednostek budżetowych, dla rachunków dochodów własnych oświaty, dla samorządowych zakładów budżetowych: (załącznik 3) / urząd (załącznik 3 paragraf 9) / organ budżetowy (załącznik 2) oraz prawidłowe zastosowanie paragrafu 453 VAT w świetle art. 249 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych i art. 4-5 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie zadań własnych i zleconych z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności.
 10. Zadania i przykłady z praktyki oraz jej krytyka wyrażona w raporcie NIK nr ewid. 17/2020/P/109/LWR „Centralizacja podatku vat w jednostkach samorządu terytorialnego” – wyjaśnienie na przykładzie liczbowym na czym polegają nieprawidłowości występujące w 90 procentach jednostek i jakie są ich skutki księgowo-budżetowe – specyfika funkcjonowania tzw. konta VAT do centralizacji rozliczeń, a wzorowane na budżecie państwa wadliwe zastosowanie paragrafu 453 VAT do faktur zakupowych, refundacje z konta dochodów na konto wydatków równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu, rozliczanie VAT jednostek z urzędem metodą z konta dochodów lub alternatywne pomniejszanie wydatków na koncie 800 na przykładzie wadliwych rozwiązań funkcjonujących w niektórych jednostkach.
 11. Przegląd rozwiązań w zakresie księgowości podatku VAT i MPP oraz konieczność dostosowanie zarządzeń i polityk rachunkowości do obowiązujący w roku 2024 zasad budżetowych.
 12. Wzory prawidłowych księgowań VAT i MPP w roku 2024.
 13. Typowe nieprawidłowości występujące w praktyce i możliwe zarzuty pokontrolne.
 14. Odpowiedzi na pytania.

 

Szkolenie poprowadzi:

Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z ponad 20-letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Konsultant Banku Światowego nr 479364 i współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu pierwszego stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Termin:

25 kwietnia 2024 r. w godz. 10.00-15.00.  Szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. 

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wraz z materiałami w formie elektronicznej wynosi 419 zł.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział wynosi 389 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej