Uporządkowanie ewidencji VAT w gminach, powiatach, województwach - Tomasz Wojtania

26 kwietnia 2021 r., online na żywo

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prowadzenia ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych oraz zasad sporządzania sprawozdań budżetowych typu RB w roku 2021 z podatkiem VAT, gdyż w świetle badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, aż 90 procent polskich samorządów ma błędnie prowadzoną księgowość, nierzetelnie sporządza sprawozdania budżetowe i nie budżetuje podatku VAT.

Jak wynika z informacji o wynikach kontroli NIK nr ewid. 17/2020/P/109/LWR „Centralizacja podatku vat w jednostkach samorządu terytorialnego” jednostki błędnie prowadzą ewidencję VAT i nierzetelnie prezentują dane budżetowe. Zdaniem NIK, biorąc pod uwagę, że wpływy z tytułu transakcji stanowiących sprzedaż opodatkowaną VAT dokonywane na rachunek bieżący jednostki budżetowej JST stanowią dochód publiczny, powinny być one budżetowane i ujęte w planach finansowych jednostek, a co za tym idzie ujmowane również w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S w pełnej kwocie uzyskanych wpływów (otrzymanej ceny). Ta sama zasada powinna dotyczyć wydatków budżetowych, wśród których paragraf 453 VAT powinien być używany nie do faktur zakupowych i VAT naliczony, lecz do nadwyżki VAT należny nad naliczony. Problemem tym zajmować się będzie również na posiedzeniu zaplanowanym na 30 marca 2021 Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. 

Na szkoleniu omówiona zostanie specyfika wykonywania budżetu i ewidencji VAT w zakresie zadań własnych i zadań zleconych w przypadku gdy dana jednostka ma jeden rachunek do obsługi organu i urzędu, jak i w przypadku gdy są dwa rachunki, tj. osoby do organu i osobny do urzędu oraz w przypadku gdy są trzy rachunki osobny do organu i osobny do dochodów i osobny do wydatków budżetu. Omówiona zostanie funkcjonowania podatku VAT na rachunku dochodów własnych oświaty oraz w samorządowych zakładach budżetowych.

Szkolenie on-line 4 godzinne dla: wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, jednostek oświaty dysponujących rachunkiem dochodów własnych oświaty, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych jednostek sektora finansów publicznych.

Program:

 1. Wprowadzenie: VAT w państwowych jednostkach budżetowych, a VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT – analiza wyników kontroli NIK nr ewid. 17/2020/P/109/LWR „Centralizacja podatku vat w jednostkach samorządu terytorialnego” a nieprawidłowości funkcjonujące w praktyce 90 procent polskich samorządów.
 2. Rozliczenia wewnętrzne VAT i specyfika funkcjonowania tzw. konta VAT do centralizacji rozliczeń, a wzorowane na budżecie państwa refundacje z konta dochodów na konto wydatków równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz ich krytyka w raporcie NIK – wyjaśnienie na przykładzie liczbowym na czym polegają nieprawidłowości występujące w 90 procentach jednostek i jakie są ich skutki księgowo-budżetowe.
 3. Bardzo ważna fundamentalna sprawa, którą trzeba zrozumieć: podatek VAT i jego odmienne ujęcie w budżecie państwa od ujęcia w budżecie jednostek samorządu terytorialnego w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa – szczególna rola rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach.
 4. Mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa – objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku a fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny.
 5. Zasady prowadzenia gospodarki budżetowej oraz zasady rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych a identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu budżetowym i na sprawozdaniu finansowym, zasady posługiwania się numerem NIP i identyfikacja podatnika za pomocą mikrorachunku podatkowego (IRP) – zasada „brutto” a zasada „netto”, zasada „kasowa” a zasada „memoriału” oraz ich zastosowanie w praktyce w zakresie ewidencji VAT.
 6. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2021 oraz ich prezentacji w sprawozdawczości budżetowej (typu RB) i w sprawozdawczości finansowej – omówienie instrukcji do sprawozdań budżetowych i pełnych sprzeczności wyjaśnień MF i KRRIO.
 7. Specyfika księgowości jednostek wykonujących uchwałę budżetową gminy, powiatu, województwa a specyfika księgowości jednostek wykonujących ustawę budżetową państwa – konta księgowe organu budżetowego (załącznik 1, załącznik 2), konta księgowe organu podatkowego (zarządzenie MF), konta księgowe jednostek budżetowych wykonujących budżet (z uwzględnieniem rachunku dochodów własnych oświaty) (załącznik 3), konta księgowe samorządowych zakładów budżetowych (załącznik 3) i ich wzajemne powiązania oraz szczególna rola konta 300 „Rozliczenie zakupu” i ksiąg urzędu dla celów rozliczania podatku VAT, ustalenia i rozliczenia zobowiązania podatkowego oraz zaplanowanie wydatku w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych.
 8. Państwowa jednostka (załącznik 3) / organ podatkowy (zarządzenie MF) / organ budżetowy (załacznik1) – wzory i schematy prawidłowych księgowań pełnego rozliczenia budżetu i podatku VAT dla państwowych jednostek budżetowych, dla rachunków dochodów własnych państwowej oświaty oraz specyficzne nie do końca prawidłowe zastosowanie paragrafu 453 VAT do faktur zakupowych i VAT naliczony podlegający odliczeniu wynikające z pisma MF: BP1-4071/93c/2007/1189 z 9.08.2007 i wieloletniej nie do końca prawidłowej praktyki.
 9. Samorządowa jednostka (załącznik 3) / urząd (załącznik 3) / organ budżetowy (załącznik 2) – wzory i schematy prawidłowych księgowań pełnego rozliczenia budżetu i podatku VAT dla jednostek budżetowych, dla rachunków dochodów własnych oświaty, dla samorządowych zakładów budżetowych oraz prawidłowe zastosowanie paragrafu 453 VAT oraz art. 249 ustęp ustawy o finansach publicznych w księgach urzędu gminy, powiatu, województwa.
 10. Specyfika wykonywania budżetu i ewidencji VAT w zakresie zadań własnych i zadań zleconych w przypadku gdy dana jednostka ma jeden rachunek do obsługi organu i urzędu – wzory i schematy prawidłowych księgowań.
 11. Specyfika wykonywania budżetu i ewidencji VAT w zakresie zadań własnych i zadań zleconych w przypadku gdy dana jednostka ma dwa rachunki do obsługi organu i urzędu, tj. osoby do organu i osobny do urzędu – wzory i schematy prawidłowych księgowań.
 12. Specyfika wykonywania budżetu i ewidencji VAT w zakresie zadań własnych i zadań zleconych w przypadku gdy dana jednostka ma trzy rachunki do obsługi organu i urzędu tj. osobny do organu i osobny do dochodów i osobny do wydatków budżetu – wzory i schematy prawidłowych księgowań.
 13. Specyfika wykonywania planu finansowego i ewidencji VAT w zakresie rachunku dochodów własnych oświaty – wzory i schematy prawidłowych księgowań.
 14. Specyfika wykonywania planu finansowego i ewidencji VAT w zakresie zadań realizowanych przez samorządowe zakłady budżetowe – wzory i schematy prawidłowych księgowań.
 15. Zadania, przykłady, odpowiedzi na pytania oraz nowe stanowiska i interpretacje M i KRRIO.

Szkolenie poprowadzi:

Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z ponad 20-letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Konsultant Banku Światowego nr 479364 i współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu pierwszego stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Termin:

  

26 kwietnia 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami. Wbudowana kamera i mikrofon nie są konieczne.

Nie musicie Państwo udostępniać swojego wizerunku.

 

 

Termin:

  

26 kwietnia 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami. Wbudowana kamera i mikrofon nie są konieczne.

Nie musicie Państwo udostępniać swojego wizerunku.

 

 

Termin:

  

26 kwietnia 2021 r. – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami. Wbudowana kamera i mikrofon nie są konieczne.

Nie musicie Państwo udostępniać swojego wizerunku.

 

 

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł.

Cena za uczestnictwo kolejnych osób z firmy wynosi 249 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej