Rejestr umów w systemie finansów publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych gmin, powiatów, województw oraz ich jednostek organizacyjnych

8 czerwca 2022 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Przed szkoleniem otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie bezpośredniej oraz w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Finanse publiczne to procesy gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, których  jawność realizowana będzie poprzez prowadzenie i udostępnianie danych rejestru umów.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad funkcjonowania nowego Centralnego Rejestru Umów w świetle art. 34a ustawy o finansach publicznych i art. 18ca ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, po zmianach jakie wprowadza w CRU i w dyscyplinie finansów publicznych ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2239).

Na szkoleniu omówione zostaną zaktualizowane zasady prowadzenia przez Ministra Finansów systemu teleinformatycznego stanowiącego rejestr umów, zasady wprowadzania danych do rejestru przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych, zasady i zakres udostępniania danych rejestru umów oraz odpowiedzialność ciążąca na kierownikach jednostki związana m.in. z niewprowadzaniem danych lub podawaniem nieprawdziwych danych w rejestrze umów.

Na szkoleniu omówiony zostanie problem umów finansowanych z budżetu JST, a także umów finansowanych z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środków Funduszu Pomocy Ukrainie oraz z środków państwowych funduszy celowych, np. Funduszu Solidarnościowego, czy z Funduszu Pracy w PUP.

Szkolenie dla kadry kierowniczej, skarbników, głównych księgowych i księgowych gmin, miast, powiatów, województw oraz wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w tym SCUW.

 

 1. Jakie procesy obejmują finanse publiczne jednostki samorządu terytorialnego? – strona dochodowa/przychodowa i strona wydatkowa/kosztowa planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego w zakresie zadań własnych i zadań zleconych.
 2. Zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych, a specyfika gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych – zmiana zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (pozycja 2054) i kolejne zmiany związane z NPŁ i ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2239).
 3. Podstawa prawna i pojęcie Centralnego Rejestru Umów w świetle art. 34a ustawy o finansach publicznych – nowe terminy wejścia w życie CRU (1 październik 2022 i 1 stycznia 2023) w świetle zmian art. 13 i art. 15 ustawy z 14 października 2021.
 4. Rejestr umów jako system teleinformatyczny – kto prowadzi rejestr umów: Minister Finansów czy jednostka samorządu terytorialnego lub SCUW? Czy trzeba będzie prowadzić osobny rejestr dla danej samorządowej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, i osobny dla jednostki samorządu terytorialnego gdyż inne są strony umów o pracę czy umów zlecenia, a inne umów cywilnoprawnych opodatkowanych VAT?
 5. Obowiązki kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie wprowadzania danych do rejestru umów i podawania w nim prawdziwych danych – kto ma wprowadzać dane do rejestru umów: kierownik jednostki, skarbnik, księgowość, SCUW, zamówienia publiczne, czy rejestr umów obejmuje tylko umowy wydatkowe, czy też dochodowe?
 6. Problem umów finansowanych z środków BGK tj. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z środków Funduszu Pomocy Ukrainie – jak ująć umowy związane z funkcjonowaniem zadań finansowanych z państwowych funduszy celowych, np. Funduszu Solidarnościowego, z Funduszu Pracy, z RFRD?
 7. Wartość umów jakie należy wprowadzać do CRU – 500zł czy 1500zł, a może 5000zł?
 8. Jak ustalić wartość przedmiotu umowy? – kwota brutto (z VAT) w świetle ustawy z 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług oraz w świetle ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, czy jednak kwota netto (bez podatku VAT)?
 9. Jakie umowy wprowadza się do rejestru umów ? – umowy cywilnoprawne, umowy administracji publicznej, umowy pisemne, umowy dokumentowane, umowy elektroniczne, umowy zawierane w formie szczególnej, umowy ustne i umowy zawarte w sposób dorozumiany bez użycia słów (per facta concludentia), porozumienia administracyjne, umowy w zakresie wykonywania czynności organu władzy publicznej, umowy w jednostkach budżetowych dot. poboru należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych niepodatkowych, umowy związane ze zwrotami, refundacjami wydatków, itp..
 10. Jakich umów nie wprowadza się do rejestru umów? – wyłączenie dla umów ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, wyłączenie dla umów w zakresie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, wyłączenie dla umów w zakresie przepisów o przymusowej restrukturyzacji, wyłączenie dla umów którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa lub jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub umów dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi.
 11. Jakie dane o umowach należy wprowadzić do rejestru umów? – numer umowy, data i miejsce zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, oznaczenie stron umowy, określenie przedmiotu umowy, wartość przedmiotu umowy, informacje o źródłach i wysokości współfinansowania umowy, uzupełnienie i zmiana umowy, rozwiązanie i odstąpienie od umowy, wypowiedzenie i wygaśnięcie umowy.
 12. Jak rozumieć wygaśnięcie umowy – czy zapłata, kompensata, przeniesienie własności rzeczy itp. wzorem przepisów rozdziału 7 działu III ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa powinna być wykazywana w rejestrze umów jako wygaśnięcie umowy?
 13. Umowa dochodowa jako należność a umowa wydatkowa jako zobowiązanie (zaangażowanie) samorządowej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – typowe przypadki niezgodności danych pomiędzy rejestrem umów a sprawozdawczością budżetową i finansową jednostek samorządu terytorialnego.
 14. Umowa i jej związek z budżetem jednostki samorządu terytorialnego oraz z planem finansowym samorządowej jednostki i zakładu budżetowego w świetle ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – kiedy w związku z podpisaniem umowy mogą powstać problemy z dyscypliną finansów publicznych, a kiedy dyscypliny nie ma?
 15. Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z należnościami, z pobranymi dochodami i złamaniem zasady „brutto”, z dotacjami, z zmianami w budżecie i w planie finansowym, z wydatkami, z rezerwami, z środkami unijnymi, z nieopłaceniem w terminie składek i wpłat, z zobowiązaniami, z zamówieniami publicznymi i umowami koncesji, z inwentaryzacją, z sprawozdawczością budżetową i finansową, z audytem wewnętrznym, z kontrolą wstępną głównego księgowego, z kontrolą zarządczą kierownika jednostki – przykłady praktyczne.
 16. Dyscyplina finansów publicznych związana z niewykonaniem lub niedopuszczeniem do wykonania obowiązku wprowadzenia danych do rejestru umów – przykłady praktyczne dot. nowego art. 18ca ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dla kierownika jednostki.
 17. Problem szczególny związany ze zwrotami i refundacjami wydatków oraz z podatkiem VAT i pomniejszaniem danych wykazywanych w sprawozdaniu RB-27S, RB-27ZZ, RB-28S, RB-30S, RB-34S, RB-50 o zwrot (refundację) wydatku i o podatek VAT, co powoduje niezgodność danych wykazywanych w rejestrze umów z danymi wykazywanymi w sprawozdaniu typu „RB” w zakresie wartości umów i wykazywanych w sprawozdawczości należnościach i zobowiązaniach (zaangażowaniu).
 18. Wartość umów a zasady prezentacji danych o należnościach i zobowiązaniach wykazywanych w sprawozdaniach RB-N i RB-Z oraz RB-ZN – zakaz pomniejszania o podatek VAT sprawozdań z operacji finansowych.
 19. Odpowiedzi na pytania.

Szkolenie poprowadzi:

Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z ponad 20-letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Konsultant Banku Światowego nr 479364 i współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu pierwszego stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Termin:

  

8 czerwca 2022 r., godz. 10:00 – szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. Czas trwania szkolenia 5 godzin

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 349 zł wraz z materiałami w formie elektronicznej.

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

W czasie szkolenia nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku – możecie Państwo uczestniczyć z wyłączoną kamerą.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne ze zgodą na udostępnianie nagranego szkolenia w którym będziecie Państwo uczestniczyć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej