Umowy cywilnoprawne: zmiany od 1 stycznia 2021 r., opodatkowanie, prawa autorskie, ryzyka (kazusy, orzecznictwo, wzory) – Anna Stokłosa

Gliwice, 31 sierpnia 2021 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Umowa o dzieło

 1. Nowy obowiązek informacyjny o zawartych umowach o dzieło od 01.01.2021 r.
  1. Umowy o dzieło nieobjęte zgłoszenie,
  2. Zakres informacji przekazywanej do ZUS
  3. Omówienie wzoru zgłoszenia
 2. Prawa autorskie
  1. Osobiste i majątkowe – wytłumaczenie pojęcia, różnice
  2. Korzystanie (użytkowanie) praw autorskich a zbycie/przeniesienie praw
  3. Pola eksploatacji – czym są, jak prawidłowo określić
  4. Umowa z prawami autorskimi i bez praw autorskich (klauzule zabezpieczające interes zamawiającego – przykłady, wzory)
 3. Umowa o dzieło
  1. Umowa o dzieło – treść (w szczególności: prawidłowe określenie przedmiotu umowy o dzieło, pozostałe kluczowe zapisy, wzór
  2. Umowa o dzieło a umowa o świadczenie usług (umowa zlecenie) – ryzyko zakwestionowanie umowy o dzieło przez ZUS
   1. umowa o dzieło a umowa zlecenie – przykłady, kazusy, orzecznictwo
   2. ryzyko zakwestionowania umowy o dzieło – kluczowe zapisy umowy
   3. procedura postępowania w trakcie kontroli ZUS
   4. umotywowane zastrzeżenia do protokołu – argumenty
   5. odwołanie od decyzji ZUS – argumenty
   6. konsekwencje zakwestionowania umowy o dzieło
  3. Umowa o dzieło a umowa o prawo autorskie i prawo pokrewne – różnice, konsekwencje, obowiązkowe elementy treści, najczęstsze błędy
  4. Umowa o dzieło a umowa o pracę – ryzyko ustalenia stosunku pracy
   1. oświadczenia wykonawcy (argument przeciwko ustaleniu stosunku pracy)
   2. kluczowe zapisy w umowie w celu minimalizacji ryzyka ustalenia stosunku pracy
 4. Wynagrodzenie i inne świadczenia
  1. Określenie wynagrodzenia: stawka kwotowa, czy w umowie o dzieło możliwa jest stawka godzinowa?
  2. KUP dla twórców: 50 % czy 20 %?
   1. stworzenie dzieła jako warunek zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu
   2. najnowsze stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych w przedmiocie 50% KUP
   3. art. 20. ust.1 Ustawy o PDOF — nieodpłatne świadczenia należące do przychodów
   4. zakwaterowanie, wyżywienie, transport i inne świadczenia dla wykonawcy
 5. Umowa z zagranicznym artystą
  1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym działalności rozrywkowej lub sportowej obcokrajowców
  2. Szczególny przypadek – działalność finansowana ze środków publicznych
 6. Wzory umów, oświadczeń i załączników

 

Umowa zlecenia

 1. Umowa zlecenia – treść
  1. Oświadczenia zleceniobiorcy (argument przeciwko ustaleniu stosunku pracy)
  2. Kluczowe zapisy w umowie w celu minimalizacji ryzyka ustalenia stosunku pracy
  3. Określenie przedmiotu zlecenia
  4. Określenie wynagrodzenia (stawka kwotowa, godzinowa, „premia”, „wynagrodzenie postojowe”)
  5. Zakaz konkurencji
 2. Kontrola PIP, powództwo o ustalenie stosunku pracy – procedura działania w trakcie kontroli lub w toku postepowania sądowego
  1. Kluczowe argumenty do zastrzeżeń protokołu kontroli – przykłady
  2. Pozew o ustalenie stosunku pracy – wzór
  3. Odpowiedź na pozew o ustalenie stosunku pracy – wzór
  4. Konsekwencje ustalenia stosunku pracy: ZUS, odpowiedzialność karno-wykroczeniowa
 3. Minimalna stawka godzinowa, potwierdzanie liczby godzin realizacji zlecenia pracy – ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  1. Jak prawidłowo potwierdzać godziny realizacji zlecenia
  2. Minimalnej stawki wynagrodzenia – zasady wyliczenia
  3. Rozszerzenie zakresu kontroli PIP,
 4. Oskładkowanie umów zlecenia – warsztaty, przykłady
  1. Składki za osobę, która równocześnie wykonuje kilka umów zleceń
  2. Składki zleceniobiorców emerytów rencistów zatrudnionych u innego podmiotu na podstawie umowy o pracę
  3. Składki zleceniobiorców w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego
  4. Składki zleceniobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorcy opłacającego składki od preferencyjnej podstawy wymiaru,
  5. Składki zleceniobiorcy w trakcie choroby
  6. Wypłata wynagrodzenia po ustaniu tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi,
  7. Zagraniczni artyści zapraszani do Polski – ryzyko opłacania składek za granicą
  8. Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy, o którym mowa w art. 9 ust. 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pytanie do ZUS o prawidłowość opłacenia składek – wzór z omówieniem
 5. Umowa zlecenia a świadczenia na rzecz zleceniobiorcy – ZUS, PIT, KUP
  1. Podróż służbowa zleceniobiorcy
  2. Szkolenia i badania BHP
  3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  4. Pakiet medyczny
  5. Świadczenia z ZFŚS dla zleceniobiorcy
 6. Umowa zlecenia a PPK

Szkolenie prowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

 

TERMIN, MIEJSCE:

31 sierpnia 2021 r., 10:00-14:00, Gliwice, Hotel Silvia Gold, ul. Studzienna 8

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 330 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 239 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej