2019 – rok nowych regulacji w prawie pracy

Kalisz, 26 marca 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

2019 – rok nowych regulacji w prawie pracy

 

-   Zmiany wchodzące i projektowane z punktu widzenia pracodawców i obsługi kadrowo-płacowej;

-   Umowy cywilnoprawne – jak przeżyć kontrolę z ZUS

-   umowa zlecenia a umowa o dzieło i ryzyko jej oskładkowania

-   wynagrodzenie minimalne w umowach cywilnoprawnych

 

     W dniu 1 stycznia 2019 r. weszło w życie sporo istotnych zmian w prawie pracy. Zmiany te przysporzą dużo pracy obsłudze kadrowo-płacowej pracodawców. Zmiany obejmują prowadzenie i przechowywanie akt pracowniczych, wprowadzają pracownicze plany kapitałowe. To nie koniec zmian. Od dnia 1 września 2019 zmienią się przepisy dotyczące zatrudniania młodocianych. Ponadto od roku minister właściwy w sprawach pracy przygotowuje zupełnie nowy kodeks pracy, którego wprowadzenie odroczono ze względu na kalendarz wyborczy, ale zmiany są nieuniknione. Szkolenie pozwoli Ci się właściwie do nich przygotować.

     Przedsiębiorcy i pracodawcy mają obowiązek prawidłowo rozliczać zawierane z usługobiorcami umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia lub umowa o dzieło). Umowy o dzieło nie są objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. ZUS jednakże od lat kwestionuje w toku kontroli prawidłowość zawartych umów o dzieło co wiąże się z dużym ryzykiem ich oskładkowania. Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców, pracodawców i pracowników obsługi kadrowo-płacowej. W jego trakcie poznasz aktualne praktyki ZUS w toku kontroli oraz praktyczne sposoby na rozwiązanie związanych z tym problemów poparte poglądami doktryny oraz orzecznictwem sądów.

 

 1. Zmiany wprowadzone do Kodeksu Pracy ustawą z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244).
  • obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i warunkach środowiska pracy;
  • ocena ryzyka o której mowa w art. 226 pkt 1 k.p. a obowiązek odbycia szkoleń okresowych BHP przez wskazanych pracowników;
  • zwiększenia możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników, który ukończył szkolenie dla pracodawców.
 2. Zmiany wprowadzone do Kodeksu Pracy ustawą z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).
  • zmiana art. 87 § 1 K.p. - wpłaty odprowadzane do PPK nie będą podlegały ograniczeniom w zakresie odliczenia z wynagrodzenia za pracę, będą dokonywane bez zgody pracownika i przed dokonaniem potrącenia z tytułu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych;
  • kwota wolna od potrąceń, stosowana przy dokonywaniu potrąceń określonych w przepisach art. 87 i 91 k.p. będzie ustalana po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego.
 3. Zmiany wprowadzone do Kodeksu Pracy ustawą z dnia 1.07.2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608).
  • kwestie związane z reprezentatywnością organizacji związkowych;
  • objęcie układem zbiorowym osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy obok pracowników;
  • uchylenie przepisów k.p. w związku z przeniesieniem uregulowań do ustawy o związkach zawodowych;
 4. Zmiany wprowadzone do Kodeksu Pracy ustawą z dnia 10.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357).
  • przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej i obowiązki pracodawców z tym związane (obowiązek poinformowania pracownika do dnia 21 stycznia 2019 r.);
  • przechowywanie akt osobowych pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej;
  • zmiana postaci przechowywania akt pracowniczych i obowiązek informacyjny z tym związany;
  • nowe terminy przechowywania dokumentacji po ustaniu zatrudnienia;
  • przypadki wydłużenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
  • obowiązki związane z ponownym zatrudnieniem;
  • uprawnienie pracownika do odebrania dokumentacji pracowniczej po upływie okresu jej przechowywania i związane z tym prawem nałożenie na pracodawcę obowiązku informacyjnego związanego z ustaniem wynagrodzenia;
  • obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej;
  • przypadki szczególne – omówienie;
  • nowe wykroczenie przeciwko prawom pracownika polegające na naruszeniu obowiązku przechowywania dokumentacji pracowniczej przez okres 10 lat od końca roku, w którym ostatni stosunek pracy ustał oraz sankcja za nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej;
  • nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej;
  • przepisy przejściowe;
  • przykładowa dokumentacja sporządzona na podstawie nowych przepisów.
 5. Zmiany przepisów KP dotyczące zatrudniania młodocianych wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – zmiany wchodzące w życie od dnia 1 września 2019 r.
 6. Umowa o dzieło – prawidłowe przygotowanie, zawarcie i wykonanie a możliwość zakwestionowania przez ZUS w toku kontroli
  • pojęcie rezultatu jako kluczowe dla umowy o dzieło,
  • jakie prace mogą być przedmiotem umowy o dzieło,
  • jakie rodzaj czynności jest zdecydowanie wykluczony,
  • jak dokumentować wykonanie umowy o dzieło,
  • możliwość zakwestionowania umowy o dzieło przez ZUS, przekwalifikowanie jej na umowę o świadczenie usług i stwierdzenie obowiązku jej oskładkowania w następstwie kontroli ZUS.
 7. Umowa o świadczenie usług/umowa zlecenia – czy się różni od umowy o dzieło
  • kiedy zaproponować wykonawcy umowę o świadczenie usług,
  • obowiązki składkowe związane z tym rodzajem umów,
  • istotne cechy odróżniające ten rodzaj umowy od umów o dzieło
 8. Minimalne wynagrodzenie w umowach o świadczenie usług
  • Jakie postanowienia muszą się znaleźć w umowie
  • Jak prowadzić ewidencję czasu wykonywania usług;
  • Jak zniwelować niekorzystne konsekwencje obowiązku wyrównania wynagrodzenia w związku z liczbą przepracowanych godzin.
 9. Przebieg kontroli ZUS
  • typowe „nieprawidłowości” stwierdzane w toku kontroli;
  • uprawnienia kontrolowanego;
  • składanie wyjaśnień;
  • przesłuchania w toku kontroli;
  • wnioski dowodowe i zastrzeżenia do protokołów kontroli.
 10. Kierunki przyszłych zmian – nowy kodeks pracy
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Krystian Lewecki - radca prawny, praktyk – procesualista, specjalista w sporach ZUS i z zakresu prawa pracy, od 2012 r. związany z Instytutem Studiów Podatkowych gdzie doradza klientom m. in. w wyżej wymienionych obszarach a także skutecznie prowadzi w ich imieniu spory przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych. Karierę zaczynał w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

TERMIN, MIEJSCE:

26 marca 2019 r. w godz. 10.00-14.30, Kalisz, hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały. 

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 53 zł za materiały.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 0618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej