Zmiany w prawie pracy i ZFŚS w 2019 r. oraz pracownicze plany kapitałowe

Katowice, 19 grudnia 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

I MODUŁ: ZMIANY W PRAWIE PRACY

 1. Zmiany do kodeksu pracy od 04.05.2019 r. dostosowanie do RODO – problemy praktyczne
  1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie:
   • nowy katalog danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika – wzór z omówieniem
   • zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy
   • przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (wrażliwych) od kandydatów
   • obowiązek informacyjny względem kandydatów (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem:
   • cel ( w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)
    • podstawy przetwarzania danych osobowych
    • zgoda kandydata na przetwarzanie danych i jej wycofanie a proces rekrutacyjny
   • proces rekrutacyjny i rozmowa kwalifikacyjna – obowiązki i ograniczenia pracodawcy w przetwarzaniu danych osobowych
  2. Pracownik
   • nowy katalog danych osobowych żądanych od pracownika
   • kwestionariusz osobowy dla pracownika – wzór z omówieniem
   • obowiązek informacyjny względem pracowników (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem)
    • cel (w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)
    • podstawy przetwarzania danych osobowych
   • okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów
   • wyrywkowe kontrole alkomatem na okoliczność trzeźwości po 04.05.2019 r.
  3. Monitoring w zakładzie pracy
   • dokumentacja monitoringu – wzór zapisów, omówienie
   • ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – od 04.05.2019 r.
   • monitoring poczty elektronicznej
   • monitoring lokalizacyjny GPS
  4. Orzeczenia lekarskie - zakres orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu
  5. Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane na stronach internetowych, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym,
  6. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby funkcjonowania ZFŚS od 4.05.2019 r.
 2. Zmiany w świadectwie pracy
  1. oznaczenie terminu wydania świadectwa pracy w KP
  2. pozew o wydanie świadectwa pracy (równoległe zmiany w Kodeksie postepowania cywilnego)
  3. nowe przepisy dt grzywny za niewydanie świadectwa w terminie
  4. nowy termin żądania i powództwa o sprostowanie świadectwa pracy
  5. nowy wzór (omówienie) według projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
 3. Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych od 04.05.2019 r. związane z RODO oraz ochrona danych osobowych w działalności socjalnej pracodawcy
  1. wymóg zmian regulaminów ZFŚS
  2. dokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
  3. upoważnienia do danych osobowych w zakresie ZFŚS
  4. nowy obowiązek – coroczny audyt dokumentacji ZFŚS – sposób dokumentowania realizacji
 4. Zmiany w Kodeksie pracy od 07.09.2019 r. Zmiany przepisów dotyczących:
  1. przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy
  2. mobbingu i dyskryminacji
  3. uprawnień innego członka rodziny korzystającego z urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego
 5. Zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.:
  1. nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników
  2. wybór postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej (papierowa czy elektroniczna) - wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji – elastyczne podejście
  3. skrócenie i wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na przykładach
  4. obowiązek informowania o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej – wzór informacji dla pracownika
  5. dokumentacja czasu pracy: wzór karty ewidencji czasu pracy oraz pozostałej dokumentacji czasu pracy, zasady prowadzenia, przechowywania oraz wydawania
 6. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia w 2019 r. – nowe obowiązki dokumentowania, zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r., odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków:
  1. nowy domyślny sposób wypłaty wynagrodzenia, wzór wniosku o wypłatę do rąk własnych
  2. dokumentowanie wypłaty wynagrodzenia – jak zrealizować obowiązek prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia – okres przechowywania i wydawania dokumentacji
  3. nowe granice i kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
  4. nowe zasady dot. potrąceń z diet z tytułu podróży służbowych
  5. wyższa grzywna wymierzona przez komornika pracodawcy
  6. konsekwencje nielegalnego zatrudniania pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi
 7. Nowe uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.:
  1. ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych.
  2. rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę
  3. nowe instrumenty kontroli zwolnień lekarskich pracowników
 8. Ulga dla młodych – zasady naliczania wynagrodzenia za pracę osób do 26. roku życia, dokumentacja.

II MODUŁ: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

 1. Pracodawca a PPK
  1. Terminarz przystępowania do PPK oraz możliwość zwolnienia z obowiązku utworzenia
  2. Podmioty zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK
  3. Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK
  4. Zasady ustalania i odprowadzania wpłat na PPK
   • wpłata podstawowa
   • wpłata dodatkowa
   • technika odprowadzania wpłat
  5. Obowiązki podatkowe oraz wobec ZUS
  6. Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
  7. Umowy PPK
   • umowa o zarządzanie PPK – strony, przedmiot, skutki braku wyboru oferty
   • umowa o prowadzenie PPK – strony, przedmiot
  8. Zmiana pracodawcy a PPK
  9. Odpowiedzialność karna pracodawcy
 2. Pracownik a PPK
  1. Obligatoryjne uczestnictwo w PPK
  2. Wystąpienie z PPK
  3. Zasady dysponowania środkami PPK
   • przed 60 rokiem życia
   • po 60 roku życia
   • sytuacja osobista pracownika a dysponowanie środkami (śmierć, rozwód, unieważnienie małżeństwa, sfinansowanie wkładu własnego kredytu)
   • sytuacja zawodowa pracownika a PPK – zmiana pracodawcy
  4. Jednoczesne uczestnictwo w kilku programach
 3. III. Środki PPK
  1. Rodzaje i wysokość wpłat
  2. Składka powitalna i dopłata roczna z budżetu państwa
  3. Koszty zarządzania PPK – limity
  4. Zasady inwestowania
  5. Nadzór nad PPK
  6. Odpowiedzialność karna
 4. PPK – uwagi ogólne
  1. cele i korzyści dla pracownika i pracodawcy
  2. ewidencja PPK
 5. Portal PPK
 6. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki

 

Szkolenie prowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

TERMIN, MIEJSCE:

19 grudnia 2019 r., godz. 10.00-14.30, Katowice, Budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego ul. Jordana 18

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.

Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnej osoby z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej