RODO w zakładzie pracy po zmianach od 04.05.2019 r. Rok obowiązywania, problemy praktyczne, warsztaty, wzory, weryfikacja wdrożenia. plan kontroli PUODO na 2019 r.

Katowice, 8 sierpnia 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,
 1. Zmiany do kodeksu pracy od 04.05.2019 r. dostosowanie do RODO – problemy praktyczne
  1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie:
  2. nowy katalog danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika – wzór z omówieniem
  4. zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy
  5. przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (wrażliwych) od kandydatów
  6. obowiązek informacyjny względem kandydatów (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem:
   • cel ( w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)
   • podstawy przetwarzania danych osobowych
   • zgoda kandydata na przetwarzanie danych i jej wycofanie a proces rekrutacyjny
  7. proces rekrutacyjny i rozmowa kwalifikacyjna – obowiązki i ograniczenia pracodawcy w przetwarzaniu danych osobowych
  8. Pracownik
  9. nowy katalog danych osobowych żądanych od pracownika
  10. kwestionariusz osobowy dla pracownika – wzór z omówieniem
  11. obowiązek informacyjny względem pracowników (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem)
   • cel (w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)
   • podstawy przetwarzania danych osobowych
  12. okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów
  13. wyrywkowe kontrole alkomatem na okoliczność trzeźwości po 04.05.2019 r.
  14. Monitoring w zakładzie pracy
  15. dokumentacja monitoringu – wzór zapisów, omówienie
  16. ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – od 04.05.2019 r.
  17. monitoring poczty elektronicznej
  18. monitoring lokalizacyjny GPS
  19. Orzeczenia lekarskie - zakres orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu
  20. Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane na stronach internetowych, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym,
  21. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby funkcjonowania ZFŚS od 4.05.2019 r.
 2. Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych od 04.05.2019 r. związane z RODO oraz ochrona danych osobowych w działalności socjalnej pracodawcy
  1. wymóg zmian regulaminów ZFŚS
  2. dokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
  3. upoważnienia do danych osobowych w zakresie ZFŚS.
 3. Zmiany w świadectwie pracy – nowy wzór (omówienie) według projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
 4. Zmiany w dokumentacji badań profilaktycznych (skierowanie, orzeczenie) związane z RODO.
 5. Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od 04.05.2019 r. związane z RODO
  1. zakres danych osoby niepełnosprawnej przetwarzanej przez pracodawcę
  2. podstawa i cel przetwarzania
  3. zabezpieczenia przetwarzania danych
  4. okres przechowywania danych osobowych
 6. Zmiany w Ordynacji podatkowej od 04.05.2019 r. związane z RODO.
 7. Roczny plan Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych kontroli sektorowych na 2019 rok, czyli na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności:
  1. monitoring wizyjny – ustalenie podstaw przetwarzania, realizacja obowiązku informacyjnego
  2. udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej – ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej, jakie informacje udostępnić w drodze udostępnienia informacji publicznej, odmowa udostępnienia ze względu na ochronę danych osobowych, anonimizacja przed publikacją,
  3. oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe – zabezpieczenia techniczne i organizacyjne
  4. sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych - jak prowadzić rejestr czynności, jak formułować opis czynności przetwarzania, odpowiedzialność za brak rejestru czynności przetwarzania
  5. przetwarzanie danych w związku z rekrutacją
 8. Wyniki pierwszych kontroli – na przykładach nałożonych grzywien za naruszenie RODO:
  1. brak odpowiednich zabezpieczeń strony internetowej
  2. objęcie monitoringiem wizyjnym zbyt szerokiego obszaru chodnika
  3. brak wewnętrznych uregulowań dotyczących zasad tworzenia kont i rozdzielenia dostępu do danych medycznych dla poszczególnych grup pracowników
  4. niski poziom zabezpieczeń elektronicznych danych przetwarzanych w systemie informatycznym
  5. nieprawidłowa realizacja obowiązku informacyjnego
 9. RODO – rok obowiązywania – problemy praktyczne
  1. statystyki
  2. jakie naruszenia ochrony danych były zgłaszane do PUODO
  3. przegląd stanowisk Ministerstwa Cyfryzacji i PUODO w zakresie stosowania RODO w obszarze kadr
  4. „absurdy RODO”
 10. Analiza przypadku: identyfikacja danych osobowych uczestników szkolenia
  1. danych osobowych w podmiotach uczestniczących w szkoleniu
  2. podstaw przetwarzania danych osobowych podmiotów uczestniczących w szkoleniu
 11. Wdrożenie RODO dla spóźnionych w czterech krokach – weryfikacja, czy zostały wykonane wszystkie etapy wdrożenia:
  1. audyt
  2. ocena ryzyka – na czym polega, prezentacja przykładowej oceny ryzyka
  3. środki techniczno-organizacyjne
  4. dokumentacja
 12. Zabezpieczenie danych osobowych po wejściu w życie RODO – jakie środki techniczno organizacyjne powinny zostać wdrożone
  1. omówienie środków techniczno-organizacyjnych ochrony danych
  2. wymagania dotyczące systemów informatycznych
 13. Obowiązkowa dokumentacja ochrony danych osobowych - warsztaty praktyczne, WZORY DLA SPÓŹNIONYCH
  1. Polityka Ochrony Danych – kluczowe zapisy, wzór
  2. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
  3. rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  4. rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania
  5. umowa powierzenia przetwarzania danych
  6. zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych
  7. rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
  8. klauzula informacyjna
  9. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
  10. inna dokumentacja związana z ochroną danych osobowych
 14. Kontrola PUODO
  1. przebieg kontroli:
  2. zawiadomienie
  3. przedmiot kontroli
  4. uprawnienia inspektora PUODO podczas kontroli
  5. protokół kontroli (ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontrolowanego do wniesienia umotywowanych uwag i zastrzeżeń oraz prawa odmowy podpisania protokołu kontroli)
 15. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
  1. kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych?
  2. odpowiedzialność
  3. odpowiedzialność karno-administracyjna
  4. odpowiedzialność karna
  5. odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza)
  6. odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika
  7. kary finansowe przewidziane w RODO
 16. Inspektor Ochrony Danych: status, zadania, odpowiedzialność inspektora ochrony danych
 17. Podsumowanie szkolenia i odpowiedzi na dodatkowe pytania uczestników

Szkolenie prowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

TERMIN, MIEJSCE:

8 sierpnia 2019 r., godz. 10.00-14.30, Katowice, Budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego ul. Jordana 18

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.

Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnej osoby z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej