Nowe zasady rozliczania kosztów w firmie z uwzględnieniem zmiany w podatkach dochodowych od 2018 i 2019

Kielce, 6 maja 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

     W 2019 r, ustawodawca wprowadził kolejne zmiany w zasadach rozliczania kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatku CIT i PIT. To kontynuacja tendencji zapoczątkowanej jeszcze w 2018 r. kiedy to wprowadzono nowe zasady rozliczana kosztów finansowania dłużnego, czy też kosztów związanych z usługami niematerialnymi. W 2019 r. kontynuując ten trend pojawiły się m. in. nowe zasady zaliczania tzw. wirtualnych odsetek, nowe zasady zaliczania w koszty wydatków na samochody osobowe, kosztów bezpośrednich związanych z tzw. wirtualnymi zasadami itp. Mnogość zasad szczególnych powoduje, że przepisy stają coraz bardziej nieczytelne dla podatników którzy stosują zasadę szczególną zapominając o zasadzie ogólnej. Niniejsze szkolenie będzie okazją do tego aby nie tylko przypomnieć podstawowe zasady zaliczania wydatków w koszty podatkowe ale także aby przybliżyć nowe regulacje wprowadzone zarówno w 2019 jak i 2018 r.

 

 1. Ogólne zasady zaliczania wydatków w koszty uzyskania przychodu – kiedy wydatek będzie kosztem podatkowym (zasada 5 kroków- pytań)
  1. Związek pomiędzy przychodem a wydatkiem, racjonalność i uzasadnienie ekonomiczne jako przesłanki zaliczenia wydatków do kosztów na praktycznych przykładach.
  2. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów podatkowych – uwaga na usługi niematerialne !.
  3. Definitywność wydatku jako podstawowa przesłanka zaliczenia do KUP.
  4. Właściwe poniesienie wydatku – obowiązek zapłaty w innej formie niż gotówkowa dla płatności powyżej 15 tyś zł.
  5. Koszt uzasadniony ekonomicznie i gospodarczo – jak klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania wpływa za zaliczanie wydatków w koszty podatkowe.
  6. Zapłata na niezgłoszony do urzędu skarbowego rachunek kontrahenta – projekt zmian MF.
  7. Przesłanka negatywna – ustawowy katalog NKUP-ów najczęstsze problemy m. in:
   • kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).
   • wydatki na reprezentacje i reklamę – aspekty podatkowe działań marketingowych
  8. nowe zasady korygowania kosztów od 2016 r. – przypomnienie zmian.
 2. Szczególne zasady zaliczania w koszty podatkowe niektórych rodzajów wydatków:
  1. Nowe zasady rozliczania kosztów finansowania dłużnego – tzw. cienka kapitalizacja od 2018 r.
  2. Nowe zasady rozliczania wydatków na usługi niematerialne – współczynnik EBIDTA od 2018 r.
  3. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku - wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału wyniku finansowego jednostki (zysku netto)
  4. zmiany dotyczące stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców - w tym przywrócenie kosztów 50% dla niektórych grup twórców ze skutkiem wstecznym od początku 2018 r.
  5. zmiany w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia lub umorzenia pakietów wierzytelności.
  6. ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych oraz opłat licencyjnych w odniesieniu do niektórych wartości niematerialnych i prawnych, które były własnością podatnika, lecz zostały zbyte.
  7. koszty tzw. wirtualnych odsetek zmiany od 2019
  8. nowe zasady rozliczania kosztów związanych z tzw. wirtualnymi walutami od 2019 r
  9. nowe zasady rozliczania wydatków związanych z kosztami używania aut osobowych od 2019 r.
  10. nowe zasady rozliczania straty podatkowej zmiany od 2019 r. – uwaga na przepisy przejściowe!
  11. podwyższenie limitu wartości środków trwałych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie do kosztów uzyskania przychodów,
  12. zmiana definicji wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
  13. wprowadzenie jednorazowej amortyzacji niektórych składników majątku na nowych zasadach dla każdego podatnika

Szkolenie prowadzi:

Jarosław Włoch - radca prawny nr Kr-2642; Wice-Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego, specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). kończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez MISP. Autor wielu artykułów o tematyce podatkowej

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

6 maja 2019 r. godz. 10.00, Kielce, Grand Hotel, ul. Henryka Sienkiewicza 78

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi tylko 330 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 220 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej