Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych

Kraków, 16 października 2021 r. – 20 marca 2022 r.

Daty innych szkoleń

W październiku 2021 r. rozpocznie się w Krakowie kolejna edycja Kursu dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych, będącego najstarszym, istniejącym od 1996 roku tego typu przedsięwzięciem dydaktycznym w Polsce.

Terminy zjazdów

Kraków


16-17 października


23-24 października


6-7 listopada


13-14 listopada


27-28 listopada4-5 grudnia


18-19 grudnia


15-16 stycznia


22-23 stycznia


5-6 lutego12-13 lutego


26-27 lutego


5-6 marca


19-20 marcaKurs obejmuje aż 168 godzin zajęć!

W programie uwzględniliśmy przerwy na długie weekendy oraz przerwę wakacyjną.

W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość nieodpłatnego “odrobienia” zajęć w kolejnej edycji Studium – do 6 dni szkoleniowych.

Cel kursu

Celem Kursu jest przekazanie Uczestnikom niezbędnego kompendium wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego. Doświadczeni Wykładowcy poprowadzą zajęcia zarówno od strony teoretycznej, jak i, dzięki doświadczeniom codziennej pracy zawodowej, od strony praktycznej.

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone w atrakcyjny sposób m.in. dzięki praktycznym umiejętnościom dydaktycznych naszych Wykładowców. Wykładowcami jest od lat grono najwybitniejszych znawców problematyki podatkowej, o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym. Wśród nich są: pracownicy naukowi uczelni warszawskich przede wszystkim: Uniwersytetu Warszawskiego ? Wydziału Prawa i Administracji, Szkoły Głównej Handlowej, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjaliści z resortu finansów oraz pracownicy Instytutu Studiów Podatkowych. 
Kurs ma elitarny charakter. Zajęcia mają głównie formę warsztatów praktycznych, co zapewni Uczestnikom bliski kontakt z Wykładowcą, sprzyjające warunki dydaktyczne oraz możliwość zadawania wykładowcom pytań. Uczestnicy powyższego Kursu mają gwarancję uzyskania najwyższego poziomu prowadzenia zajęć, prezentacji najbardziej aktualnych problemów podatkowych, w tym przygotowania do egzaminu prowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, a co za tym idzie przygotowania do wypełniania przyszłych obowiązków zawodowych.

Termin

Zajęcia rozpoczynamy o godzinie 10:00 (sobota i niedziela) w Instytucie Nafty i Gazu na ul. Lubicz 25A.

Inauguracja  Kursu  w  Krakowie  odbędzie  się  w  dniu  16  października  2021 r. o  godz. 10.00. Zakończenie  Kursu przewidziane  jest  na  20 marca  2022 r.  W  programie  uwzględniliśmy  przerwy na  długie  weekendy.

W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość nieodpłatnego „odrobienia” zajęć w kolejnej edycji Studium – do 6 dni szkoleniowych.

Koszt uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa w Kursie wynosi 4090 zł wraz z materiałami. Cena dla osoby rekomendowanej przez Uczestników poprzednich edycji kursu „Kursu dla Ekspertów i Doradców Podatkowych” wynosi 3480 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach: pierwsza rata ? w wysokości 2000 zł ? płatna do dnia rozpoczęcia Kursu, druga rata płatna w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia Kursu. Dla osób fizycznych, dokonujących zgłoszenia na Kurs możliwość płatności w pięciu ratach. W przypadku wpłaty dokonanej później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć prosimy Państwa o przedstawienie kopii przelewu przy rejestracji w dniu inauguracji Kursu. Koszt uczestnictwa nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia, które uczestnik musi zapewnić sobie i pokryć we własnym zakresie.

 

Uczestnicy Kursu, w ramach odpłatności za kurs, otrzymają materiały dotyczące głównych problemów związanych z zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć.

 

Szczegółowy harmonogram Kursu, wraz z datami poszczególnych wykładów, otrzymają Państwo na dwa tygodnie przed zajęciami inauguracyjnymi. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl lub faksem na numer (12) 423 23 00 wew. 22. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem 12 423 23 00 i 604 994 897.

 

Wszyscy Absolwenci na zakończenie Kursu otrzymają w formie elektronicznej odpowiedzi na pytania testowe, otwarte i kazusy, które obowiązują na egzaminie dla doradcy podatkowego.

 

Ze względu na obecną sytuację organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w sytuacji zakazu szkoleń stacjonarnych i innych ograniczeń określonych przez organy państwa.

Program Kursu dla Ekspertów i Doradców Podatkowych: 168 godzin zajęć

Blok I ? 6 godzin
Źródła prawa i wykładnia prawa: hierarchia aktów normatywnych, wykładnia Trybunału Konstytucyjnego, uchwały Sądu Najwyższego, rola judykatury sądów powszechnych, interpretacja prawa przez organy podatkowe, metody wykładni i interpretacji prawa. Prowadzący: Justyna Zając-Wysocka –  Prezes MISP. (6 godzin)

 

Blok II ? 6 godzin

Analiza podatkowa: omówienie skutków operacji gospodarczych i planowania podatkowego na przykładach zalecanych przez Ministerstwo Finansów. Prowadzący: Mirosław Siwiński ? doradca podatkowy. (6 godzin)

 

Blok III ? 6 godzin
Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego: umowy międzynarodowe dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowania, międzynarodowe konwencje modelowe, rozporządzenia i dyrektywy Unii Europejskiej, przepisy polskiego prawa podatkowego regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznych. Prowadzący: Jacek  Pyssa ? dyrektor  Departamentu  Postępowań  Sądowych ISP. (6 godzin)

 

Blok IV ? 84 godziny ? materialne prawo podatkowe
Podatek od towarów i usług: podmiot podatku, miejsce płatnika od towarów i usług, zasady rejestracji podatników podatku od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu ? przedmiot podatku, czynności nie podlegające ustawie, podstawa opodatkowania ? obrót, podstawa opodatkowania w imporcie, stawki podatku ? stawka podstawowa i stawki preferencyjne, ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zasady odliczeń i zwrotu różnicy podatku, deklaracje podatku od towarów i usług, korekta deklaracji, obrót wewnątrzwspólnotowy po 1 maja 2004 r. Prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski ? Prezes ISP. (12 godzin), Justyna Zając-Wysocka ? Prezes MISP (6 godzin)

 

Podatek akcyzowy i oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy: podatnicy i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zasady określania zobowiązania podatkowego; znaki skarbowe akcyzy ? zakres obowiązku i zasady stosowania, deklaracje podatkowe, nowe zasady dotyczące akcyzy od 1 maja 2004 r.  Prowadzący: Mirosław Siwiński ? doradca podatkowy. (6 godzin)


Podatek dochodowy od osób fizycznych (część I i II): zasady ogólne, podatnicy i płatnicy podatku, przychód i jego źródła, wyłączenia spod opodatkowania, zwolnienia podatkowe, koszty uzyskania przychodów i dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania a dochód, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe ? okresowe i roczne, skutki reformy ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego. Prowadzący: Sławomir Zieleń ? doradca podatkowy. (12 godzin)


Podatek dochodowy od osób fizycznych (część III): działalność gospodarcza i wolne zawody jako źródło przychodów, pojęcia przychodu, kosztów uzyskania i dochodu z działalności gospodarczej, zasady opodatkowania w formach zryczałtowanych, stawki podatkowe, zasady ewidencjonowania, pobór podatku i terminy płatności. Prowadzący: Sławomir Zieleń ? doradca podatkowy. (6 godzin)


Podatek dochodowy od osób prawnych (cz. I i II): podatnik i płatnik, przedmiot i podstawa opodatkowania, zwolnienia podatkowe, ulgi i odliczeni. Prowadzący: Jacek Pyssa ? dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (12 godzin)


Podatki i opłaty samorządowe: aktualny system podatków samorządowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu), opłaty lokalne, organy podatkowe, kataster fiskalny i podatek katastralny ? koncepcja i perspektywy wprowadzenia. Prowadzący: Mariusz Unisk ? dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin)


Podatki samorządowe cz. II, Podatek o czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn. Prowadzący: Mariusz Unisk ? dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin)


Zobowiązania podatkowe i Ordynacja podatkowa (część materialnoprawna): podstawowe instytucje części ogólnej prawa podatkowego, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych, zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich. Prowadzący: Justyna Zając-Wysocka ? Prezes MISP. (12 godzin)

 

Blok V ? 18 godzin
Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji (cz. I, II, III, IV): podstawowe instytucje postępowania podatkowego: odwołania, skargi, skargi kasacyjne, zasady postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podstawowe instytucje oraz zasady postępowania egzekucyjnego. Prowadzący: Justyna Zając-Wysocka ? Prezes MISP. (18 godzin)

 

Blok VI ? 6 godzin
Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne: podstawowe instytucje prawa celnego, odprawa celna, dopuszczenie towaru na obszar celny, postępowanie celne, podstawa naliczania cła, postępowanie celne, pozycja strony, organy celne. Prowadzący: Robert Lubiecki ? ekspert w  zakresie kodeksu celnego. (6 godzin)

 

Blok VII ? 6 godzin
Prawo dewizowe: podstawowe instytucje prawa dewizowego, wartości dewizowe, obrót dewizowy ? ograniczenia i zwolnienia. Prowadzący: praktyk ? specjalista z Ministerstwa Finansów. (6 godzin)

 

Blok VIII ? 6 godzin
Prawo karne skarbowe: podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego, ustawa karna skarbowa ? zagadnienia szczegółowe. Prowadzący: Jacek Pyssa ? dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (6 godzin)

 

Blok IX ? 6 godzin
Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa: rządowe organy podatkowe i ich struktura, samorządowe organy podatkowe, kompetencje organów podatkowych, kontrola podatkowa i skarbowa, modyfikacje w pozycji prawnoustrojowej wprowadzone w Ordynacji podatkowej. Prowadzący: Justyna Zając-Wysocka ? Prezes MISP. (6 godzin)

 

Blok X ? 12 godzin ? rachunkowość
Rachunkowość: podstawowe zasady rachunkowości. Prowadzący: Mariusz Sokołek – specjalista w zakresie rachunkowości. (6 godzin)
Rachunkowość podatkowa: standardy międzynarodowe, zagadnienia szczegółowe. prowadzący: Mariusz Sokołek – specjalista w zakresie rachunkowości. (6 godzin)

 

Blok XI ? 6 godzin
Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych: zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencja w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, rejestry sprzedaży i zakupu w podatku od towarów i usług, rejestry w podatku akcyzowym. Prowadzący: Sławomir Zieleń ? doradca podatkowy. (6 godzin)

 

Blok XII ? 6 godzin
Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa: zasady wpisu na listę doradców podatkowych, prawa i obowiązki doradcy podatkowego, zasady wykonywania zawodu, tworzenie i wdrażanie instrukcji podatkowych, jako nowoczesnej metody zarządzania rozliczeniami podatkowymi. Prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski ? Prezes ISP. (6 godzin)

 

Blok XIII ? 6 godzin
Problematyka przygotowania pism procesowych. Prowadzący: Justyna Zając-Wysocka ? Prezes MISP. (6 godzin)

 

Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia KURSU.
Koordynator kursu:
Irena Krawczyk ? dyrektor Oddziału ISP w Krakowie

Blok I ? 6 godzin
Źródła prawa i wykładnia prawa: hierarchia aktów normatywnych, wykładnia Trybunału Konstytucyjnego, uchwały Sądu Najwyższego, rola judykatury sądów powszechnych, interpretacja prawa przez organy podatkowe, metody wykładni i interpretacji prawa. Prowadzący: Justyna Zając-Wysocka –  Prezes MISP. (6 godzin)

 

Blok II ? 6 godzin

Analiza podatkowa: omówienie skutków operacji gospodarczych i planowania podatkowego na przykładach zalecanych przez Ministerstwo Finansów. Prowadzący: Mirosław Siwiński ? doradca podatkowy. (6 godzin)

 

Blok III ? 6 godzin
Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego: umowy międzynarodowe dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowania, międzynarodowe konwencje modelowe, rozporządzenia i dyrektywy Unii Europejskiej, przepisy polskiego prawa podatkowego regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznych. Prowadzący: Jacek  Pyssa ? dyrektor  Departamentu  Postępowań  Sądowych ISP. (6 godzin)

 

Blok IV ? 84 godziny ? materialne prawo podatkowe
Podatek od towarów i usług: podmiot podatku, miejsce płatnika od towarów i usług, zasady rejestracji podatników podatku od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu ? przedmiot podatku, czynności nie podlegające ustawie, podstawa opodatkowania ? obrót, podstawa opodatkowania w imporcie, stawki podatku ? stawka podstawowa i stawki preferencyjne, ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zasady odliczeń i zwrotu różnicy podatku, deklaracje podatku od towarów i usług, korekta deklaracji, obrót wewnątrzwspólnotowy po 1 maja 2004 r. Prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski ? Prezes ISP. (12 godzin), Justyna Zając-Wysocka ? Prezes MISP (6 godzin)

 

Podatek akcyzowy i oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy: podatnicy i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zasady określania zobowiązania podatkowego; znaki skarbowe akcyzy ? zakres obowiązku i zasady stosowania, deklaracje podatkowe, nowe zasady dotyczące akcyzy od 1 maja 2004 r.  Prowadzący: Mirosław Siwiński ? doradca podatkowy. (6 godzin)


Podatek dochodowy od osób fizycznych (część I i II): zasady ogólne, podatnicy i płatnicy podatku, przychód i jego źródła, wyłączenia spod opodatkowania, zwolnienia podatkowe, koszty uzyskania przychodów i dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania a dochód, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe ? okresowe i roczne, skutki reformy ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego. Prowadzący: Sławomir Zieleń ? doradca podatkowy. (12 godzin)


Podatek dochodowy od osób fizycznych (część III): działalność gospodarcza i wolne zawody jako źródło przychodów, pojęcia przychodu, kosztów uzyskania i dochodu z działalności gospodarczej, zasady opodatkowania w formach zryczałtowanych, stawki podatkowe, zasady ewidencjonowania, pobór podatku i terminy płatności. Prowadzący: Sławomir Zieleń ? doradca podatkowy. (6 godzin)


Podatek dochodowy od osób prawnych (cz. I i II): podatnik i płatnik, przedmiot i podstawa opodatkowania, zwolnienia podatkowe, ulgi i odliczeni. Prowadzący: Jacek Pyssa ? dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (12 godzin)


Podatki i opłaty samorządowe: aktualny system podatków samorządowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu), opłaty lokalne, organy podatkowe, kataster fiskalny i podatek katastralny ? koncepcja i perspektywy wprowadzenia. Prowadzący: Mariusz Unisk ? dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin)


Podatki samorządowe cz. II, Podatek o czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn. Prowadzący: Mariusz Unisk ? dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin)


Zobowiązania podatkowe i Ordynacja podatkowa (część materialnoprawna): podstawowe instytucje części ogólnej prawa podatkowego, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych, zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich. Prowadzący: Justyna Zając-Wysocka ? Prezes MISP. (12 godzin)

 

Blok V ? 18 godzin
Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji (cz. I, II, III, IV): podstawowe instytucje postępowania podatkowego: odwołania, skargi, skargi kasacyjne, zasady postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podstawowe instytucje oraz zasady postępowania egzekucyjnego. Prowadzący: Justyna Zając-Wysocka ? Prezes MISP. (18 godzin)

 

Blok VI ? 6 godzin
Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne: podstawowe instytucje prawa celnego, odprawa celna, dopuszczenie towaru na obszar celny, postępowanie celne, podstawa naliczania cła, postępowanie celne, pozycja strony, organy celne. Prowadzący: Robert Lubiecki ? ekspert w  zakresie kodeksu celnego. (6 godzin)

 

Blok VII ? 6 godzin
Prawo dewizowe: podstawowe instytucje prawa dewizowego, wartości dewizowe, obrót dewizowy ? ograniczenia i zwolnienia. Prowadzący: praktyk ? specjalista z Ministerstwa Finansów. (6 godzin)

 

Blok VIII ? 6 godzin
Prawo karne skarbowe: podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego, ustawa karna skarbowa ? zagadnienia szczegółowe. Prowadzący: Jacek Pyssa ? dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (6 godzin)

 

Blok IX ? 6 godzin
Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa: rządowe organy podatkowe i ich struktura, samorządowe organy podatkowe, kompetencje organów podatkowych, kontrola podatkowa i skarbowa, modyfikacje w pozycji prawnoustrojowej wprowadzone w Ordynacji podatkowej. Prowadzący: Justyna Zając-Wysocka ? Prezes MISP. (6 godzin)

 

Blok X ? 12 godzin ? rachunkowość
Rachunkowość: podstawowe zasady rachunkowości. Prowadzący: Mariusz Sokołek – specjalista w zakresie rachunkowości. (6 godzin)
Rachunkowość podatkowa: standardy międzynarodowe, zagadnienia szczegółowe. prowadzący: Mariusz Sokołek – specjalista w zakresie rachunkowości. (6 godzin)

 

Blok XI ? 6 godzin
Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych: zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencja w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, rejestry sprzedaży i zakupu w podatku od towarów i usług, rejestry w podatku akcyzowym. Prowadzący: Sławomir Zieleń ? doradca podatkowy. (6 godzin)

 

Blok XII ? 6 godzin
Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa: zasady wpisu na listę doradców podatkowych, prawa i obowiązki doradcy podatkowego, zasady wykonywania zawodu, tworzenie i wdrażanie instrukcji podatkowych, jako nowoczesnej metody zarządzania rozliczeniami podatkowymi. Prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski ? Prezes ISP. (6 godzin)

 

Blok XIII ? 6 godzin
Problematyka przygotowania pism procesowych. Prowadzący: Justyna Zając-Wysocka ? Prezes MISP. (6 godzin)

 

Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia KURSU.
Koordynator kursu:
Irena Krawczyk ? dyrektor Oddziału ISP w Krakowie

Osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu doradcy podatkowego zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.
 
http://www.mf.gov.pl
 
Numer telefonu do Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego: tel. (22) 694 52 49
 

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej