Sprawozdawczość budżetowa za pierwsze półrocze 2019 roku – zasady prezentacji danych budżetowych z podatkiem VAT

Kraków, 9 lipca 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie praktyki stosowania zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, w zakresie sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie sprawozdań z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz planu finansowego państwowego funduszu celowego za pierwsze półrocze 2019 roku. Na szkoleniu przedstawione zostaną schematy księgowań najważniejszych operacji gospodarczych występujących w jednostkach budżetowych, w tym operacji związanych z podatkiem VAT oraz operacji zgłoszonych przez uczestników szkolenia wraz z odpowiednim ujęciem obrotów lub sald z poszczególnych kont księgowych w systemie sprawozdawczości budżetowej.

 

Szkolenie 1-dniowe dla wszystkich samorządowych i państwowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych i dysponentów państwowych funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych.

 

 

Program:

 

 1. Plan kont i zasady systemowe w zakresie finansów publicznych, a obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki nadrzędnej, kierownika SCUW, kierownika jednostki podległej i nadzorowanej oraz głównego księgowego za rachunkowość i sprawozdawczość budżetową – podpisy osób odpowiedzialnych za półroczną sprawozdawczość budżetową.
 2. Identyfikacja podmiotu rachunkowości i podmiotu sprawozdawczości w systemie NIP i REGON - problem posługiwania się dwoma numerami NIP w jednej księdze głównej w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją w VAT.
 3. Zasady prezentacji danych księgowych w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 w sprawie sprawozdawczości budżetowej za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2019 roku, a zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2019.
 4. Instrukcje a praktyka – właściwe zastosowanie wartości nominalnej, wartości netto, kwoty wymaganej i wymagającej zapłaty, ceny nabycia i kosztu wytworzenia w sprawozdaniach typu „RB” a zamieszanie związane z podatkiem VAT wywołane przez Dep. VAT MF i KRRIO z którego wynika iż dochody i należności budżetowe mają być ujmowane w kwotach netto, a wydatki budżetowe w kwotach brutto oraz problem MPP i odwrotnego obciążenia VAT.
 5. Sprawozdania o dochodach: Rb-27, Rb-27s, a księgowanie dochodów budżetowych, księgowanie należności budżetowych, rodzaje dochodów i należności budżetowych oraz zasady sporządzania sprawozdania o dochodach budżetowych – definicja pojęcia przypisy i odpisy należności, zasady dotyczące dochodów wykonanych, dochody wykonane a dochody otrzymane a środki w drodze, pojęcie zaległości netto a saldo należności i metoda liczenia salda, należności a należności długoterminowe i ich definicja, odmienność zasad wykazywania zadań własnych od zadań zleconych, odpisy aktualizujące należności a ulgi i umorzenia należności i błędne ich traktowanie jako odpisów od przypisów, należności a prawidłowe zastosowanie art. 60 ustawy o finansach publicznych (rachunki, faktury czy decyzje administracyjne), należności i dochody a VAT.
 6. Sprawozdanie Rb-27zz, a księgowanie zadań zleconych oraz zasady sporządzania sprawozdania z realizacji zadań zleconych, w tym dotacji na zadania zlecone – zasady posługiwania się klasyfikacją budżetową przy zadaniach zleconych a nieprawidłowości związane ze stosowaniem odmiennej klasyfikacji w jednostce bezpośrednio realizującej zadanie i odmiennej w organie budżetowym, definicja pojęcia przypisy i odpisy należności w zakresie zadań zleconych a odpisy aktualizujące należności, odmienność definicji dochody wykonane i zaległości od definicji obowiązującej w sprawozdaniu o dochodach, dochody potrącone a dochody przekazane, saldo końcowe należności dot. zadań zleconych, zgodność danych ze sprawozdaniem RB-27S, VAT a zasady obliczania części należnej JST i części należnej BP, szczególny przypadek dot. funduszu alimentacyjnego i problem gminy wierzyciela, problem 50-ciny w geodezji, problem jednostek nadal księgujących należności jako zobowiązania w zakresie zadań zleconych w części należnej BP a nowe stanowiska Ministerstwa Finansów.
 7. Sprawozdania o wydatkach: Rb-28, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28s, a księgowanie wydatków budżetowych, księgowanie zobowiązań i ustalanie ich stanu, księgowanie zaangażowania oraz zasady sporządzania sprawozdania o wydatkach budżetowych – plan i wydatki budżetowe, zaangażowanie a zobowiązania ogółem, zobowiązania wymagalne, zobowiązania związane z rezerwami i rozliczeniami międzyokresowymi kosztów, wydatki niewygasające, zobowiązania i wydatki a VAT.
 8. Sprawozdanie Rb-30S, Rb-34S, Rb-33, Rb-40 a księgowanie działalności samorządowych zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych oświaty oraz państwowych funduszy celowych oraz zasady sporządzania sprawozdania budżetowego w zakresie planu i wykonania w ujęciu kasowym i memoriałowym, przychody i koszty a VAT.
 9. Zasady sporządzania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych obowiązujące w I półroczu roku 2018: RB-N, RB-Z, RB-ZN – omówienie wzoru i instrukcji sprawozdania RB-Z, omówienie instrukcji sprawozdania RB-N i wyjaśnienie zasad wykazywania lub nie sald na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych z uwzględnieniem specyfiki jednostek samorządowych dysponujących rachunkiem dochodów własnych oświaty, specyfiki powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w zakresie funduszu pracy, specyfiki samorządowych zakładów budżetowych oraz specyfiki kasowo zrealizowanych dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa i należności budżetowych w części należnej budżetowi państwa, problem podatku VAT, w tym MPP.
 10. Ustalanie kompletności i prawidłowości sprawozdań, zasady przekazywania sprawozdań oraz analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „Rb” a księgowością i związane z nimi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 11. Odpowiedzi na pytania.

 

Szkolenie prowadzi:

Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

9 lipca 2019 r. w godz. 10.00-15.00, Kraków, Hotel Wit Stwosz, ul. Mikołajska 28

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 399  wraz z materiałami
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 299 zł wraz z materiałami

 

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej