Nowe 500 plus - finanse, księgowość i sprawozdawczość budżetowa świadczenia wychowawczego na każde dziecko

Łódź, 12 lipca 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie nowych zadań nałożonych na organy właściwe gmin i miast ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, dotyczących:

  • zasad finansowania Programu 500+, w tym jego najnowszych zmian dot. świadczenia na każde dziecko do 18 roku życia, zmian okresu świadczeniowego, likwidacji obowiązku wystawiania decyzji, nowych kosztów obsługi,
  • zasad rachunkowości i sprawozdawczości Programu 500+, w tym według wyjaśnień Ministerstwa Finansów w sprawie zadań zleconych.

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem gmin i miast do realizacji nowego Programu 500+ na każde dziecko od strony finansowo-księgowej oraz związane z nimi zagadnienia dot. prowadzenia obsługi księgowej i zasad sprawozdawczości Programu 500+.

Na szkoleniu przedstawione zostaną wzory księgowań wszystkich operacji i zdarzeń związanych z realizacją Programu 500+ oraz zasady ich prezentacji w sprawozdawczości budżetowej i finansowej w jednostkach bezpośrednio realizujących zadanie, w urzędach, w organie finansowym (budżetowym) z uwzględnieniem najnowszych zmian w klasyfikacji budżetowej .

Szkolenie dla gmin, miast, województw oraz ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek realizujących Program 500+.

 

 1. Nowe zasady programu „Rodzina 500 plus” – omówienie obowiązujących od 1 lipca 2019 roku zmian wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.
 2. Ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na każde dziecko do 18 roku życia – wniosek i likwidacja obowiązku rozstrzygania o prawie do świadczenia w drodze decyzji, informacja o przyznaniu świadczenia jako dokument księgowy, wyrównywanie świadczeń dla nowo narodzonych dzieci, świadczenia nienależnie pobrane, zmiana okresu świadczeniowego i nowy okres świadczeniowy, nowe koszty obsługi, okresy przejściowe.
 3. Podstawowe definicje wynikające z ustawy o rachunkowości i z ustawy o finansach publicznych - dochody a przychody, wydatki a koszty, rozliczenia międzyokresowe na koniec miesiąca i na przełomie roku w OPS oraz ich księgowanie na podstawie dokumentów księgowych (źródłowych), w tym informacji o przyznaniu świadczenia.
 4. Zasady księgowania zadań zleconych według Ministerstwa Finansów - odpowiedź na pytanie w zakresie funduszu alimentacyjnego opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i komunikat Ministra Finansów z 11 lutego 2019 roku ze stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości: likwidacja księgowania części należnej BP w zakresie zadań zleconych 221/225, księgowanie decyzji i informacji o przyznaniu świadczenia na koncie 640.
 5. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej jednostek pomocy społecznej wynikające z ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2019 – polityka rachunkowości zadań zleconych organ(budżet)/urząd/OPS oraz ich rozliczanie w księgach organu budżetowego na koncie 222 i koncie 224.
 6. Zasady prawidłowej księgowości dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych oraz przychodów i kosztów w ramach zadań własnych i zadań zleconych w roku 2019 – problem związany z księgowaniem świadczeń metodą „pod listą wypłat” bez użycia konta 640 a nierzetelność danych wykazywanych w sprawozdawczości.
 7. Księgowanie zaangażowania i zobowiązań w zakresie świadczenia wychowawczego, w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w zakresie świadczeń rodzinnych w roku 2019 – zaangażowanie a konto 640, w tym w nowych okresach świadczeniowych programu 500+.
 8. Księgowanie wypłaty świadczenia wychowawczego, księgowanie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, księgowanie świadczeń rodzinnych w roku 2019 – rozrachunki z osobą lub podmiotem uprawnionym do świadczenia lub dodatku, termin wypłaty, świadczenie rzeczowe, opłacanie usług, świadczenie niepodjęte, wpłata świadczenia niepodjętego, wstrzymanie wypłaty świadczenia, wygaśniecie świadczenia niepodjętego i wzory ich dekretacji.
 9. Księgowanie rozrachunków z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w księgach jednostki realizującej zadanie oraz w księgach organu finansowego w roku 2019 – przypis należności głównej i należnych odsetek, potrącenie świadczenia wychowawczego z świadczeniami rodzinnymi (i na odwrót) i zasiłkami dla opiekunów, potrącenia z świadczeń bieżących, odpis aktualizujący należność wątpliwą, przedawnienie należności, umorzenie należności, wygaśnięcie świadczenia nienależnie pobranego, ustalenie zobowiązań wobec budżetu wojewody i budżetu państwa z tytułu odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych w tym roku i z lat minionych oraz wzory ich dekretacji.
 10. VAT w jednostkach pomocy społecznej realizujących zadania organu władzy publicznej – działalność gospodarcza a czynność organu władzy publicznej do których nie należy wystawiać faktur VAT.
 11. Zadania zlecone a sprawozdanie RB-27S i Rb-27ZZ i problemy z klasyfikacją budżetową oraz ze sprawozdaniem jednostki bezpośrednio realizującej zadanie i sprawozdaniem organu budżetowego gminy lub miasta – zastosowanie paragrafów 235 i 236.
 12. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania budżetowego i sprawozdania finansowego z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinnego.
 13. Odpowiedzi na pytania.

Szkolenie prowadzi:

Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

12 lipca 2019 r. w godz. 10.00-15.00, Łódź, Hotel Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 399  wraz z materiałami
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 349 zł wraz z materiałami

 

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej