Letnia Szkoła Podatkowa 2021 – 4 dni podatków plus dla chętnych 1 dzień Kodeksu Pracy

Łódź – 2, 7, 8, 14, 16 września 2021 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Niniejszym pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Letniej Szkole Podatkowej 2021, która tradycyjnie organizowana jest przez Instytut Studiów Podatkowych w okresie wakacyjnym. Wykłady te cieszą się dużym zainteresowaniem praktyków pragnących pogłębić wiedzę z tematyki podatkowej. W tym roku poza podatkami odrębnym punktem szkolenia jest tematyka Kodeksu Pracy. Warto podnosić swoją wiedzę z zakresu ciągle zmieniającego się prawa podatkowego w czasie narastającej represyjności z szerokim wykorzystaniem instrumentów prawa karnego i karnego skarbowego, które zmieniają sposób postrzegania podatków w praktyce.

VAT: 1 lipca 2021 r. – najnowsze zmiany dotyczące dokumentowania, deklarowania i raportowania ewidencji w podatku od towarów i usług w świetle najnowszej nowelizacji ustawy o VAT oraz wyroków TSUE

 

2 września 2021 r. – prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski

 

 1. Zarządzenie wprowadzające nowe zasady dokumentowania, ewidencjonowania oraz deklarowania transgranicznej sprzedaży na rzecz konsumentów (1 lipca 2021 r.).
  • nowe pojęcia „wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość” oraz  „sprzedaży na odległość towarów importowanych” (likwidacja tzw. sprzedaży wysyłkowej),
  • nowe zasady dokumentowania i ewidencjonowania sprzedaży na rzecz konsumentów towarów importowanych o nieprzekraczającej wartości 150 euro,
  • zwolnienie z opodatkowania importu towarów o wartości nieprzekraczającej 150 euro od których podatek będzie rozliczany i deklarowany przez IOSS,
  • zmiana zasad procedury szczególnej (MOSS) w formę „OSS”, dotyczącą świadczenia niektórych usług na rzecz konsumentów w innych państwach UE oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość ( „punkt kompleksowej obsługi”),
  • alternatywne zasady opodatkowania importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro poza systemem IOSS,
  • obowiązek rozliczania i zapłaty za dostawę towarów przez operatora w przypadku użycia interfejsu elektronicznego.
 2. Zmiany w zasadach dokumentowania i ewidencjonowania podatku od towarów i usług dla potrzeb JPK VAT 7-M i JPK – VAT – 7K nowelizacji przepisów wykonawczych (1 lipca 202 r.)
 3. Zmiany w zasadach korekty podatku naliczonego w przypadku WNT, importu usług oraz odwrotnego obciążenia – wyrok TSUE.
 4. Rozszerzenie zakresu możliwej korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu braku zapłaty w świetle najnowszego wyroku TSUE (art. 89 a ustawy o VAT).
 5. Brak możliwości zastosowania sankcji ukazanej w art. 112 b ustawy o VAT w przypadku nie będącym „oszustwem”- wyrok TSUE.
 6. Obowiązek dokumentowania, ewidencjonowania obrotów wewnętrznych oddziałów spółki, a spółkach położonych w różnych państwach: najnowszy wyrok TSUE.
 7. Opodatkowanie posiłków wydanych na wynos – najnowszy wyrok TSUE.
 8. Graniczna płatność, z tytułu WNT na podstawie art. 103 ust 5a ustawy o VAT będzie prawdopodobnie uznana za sprzeczną z prawem UE – kolejny wyrok TSUE.
 9. Opodatkowanie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – wyrok TSUE.
 10. Opodatkowanie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – wyrok TSUE.
 11. „Porozumienia” utrzymane na 2021 r. stare zasady ewidencjonowania faktur korygujących in minus po stronie sprzedaży.
 12. Zmiany dotyczące opodatkowania i dokumentowania podatku należnego i podstawy opodatkowania:
  • nowy moment ujęcia ewidencji podatkowej – zmiany w podatku należnym wynikające z wystawiania faktur korygujących ( in plus i in minus),
  • nowe zasady kursów walutowych dla celów obliczenia podstawy opodatkowania.
 13. Zmiany dotyczące podatku naliczonego, korekty podatku naliczonego oraz zwrotu podatku.
  • wydłużenie do 3 miesięcy okresu, w którym można dokonać odliczenia,
  • rewolucyjne zmiany w zasadach uproszczenia w ewidencji zakupu faktur korygujących (in plus i in minus),
  • likwidacja zakazu odliczenia w przypadku zakupu usług noclegowych w celu od sprzedaży.
 14. Pozostałe zmiany.

VAT w obrocie międzynarodowym 2021

 

7 września 2021 r. – prowadząca: Justyna Zając-Wysocka

 

 1. Pakiet e-commerce
  • Nowe definicje w ustawie o VAT – Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO), Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).
  • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) – Obniżenie limitu sprzedaży wysyłkowej do 10.000 EUR. Miejsce dokonania dostawy towarów. Zasada ogólna i wyjątki. Jak rozliczać VAT w państwach przeznaczenia towarów? Jak rozliczać VAT w państwach zamieszkania usługobiorców? Procedura unijna. Rozliczenie VAT w ramach procedury MOSS, Naliczanie i deklarowanie VAT zagranicznego do polskiego urzędu skarbowego, Fakturowanie towarów i usług objętych procedurą unijną, Fiskalizacja sprzedaży na kasie fiskalnej, Nowe obowiązki ewidencyjne.
  • Szczególna procedura sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI). Likwidacja zwolnienia z VAT dla importu przesyłek spoza UE o wartości 22 EUR. Kto będzie teraz odpowiedzialny za zapłatę VAT od importu przesyłek drobnicowych? Co to znaczy ułatwianie sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI)? Pośrednik ułatwiający SOTI jako podatnik odpowiedzialny za VAT od dostawy. Czy prowadząc sklep internetowy lub platformę handlową Podmiot firma ułatwia SOTI? Jak ustalić czy wartość przesyłki przekracza 150 EURO? Deklarowanie i zapłata podatku z tytułu importu towarów. Obowiązki ewidencyjne.
 2. BREXIT – nowa rzeczywistość podatkowa 2021
 3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – implementacja dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie dokumentacji WDT – nowe wymogi korzystania z prawa do 0% stawki VAT, zmiany zasad weryfikacji kontrahentów, zmniejszenie znaczenia Incoterms, konieczność weryfikacji nabywcy system VIES
 4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – wyroki TSUE
 5. Eksport towarów – zmiany w praktyce i orzecznictwie, zmiany 2021
 6. Import towarów – zmiany 2020 i 2021
 7. Transakcje łańcuchowe – implementacja dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie opodatkowania transakcji łańcuchowych – zasada domniemania dostawy na rzecz podmiotu pośredniczącego, miejsce opodatkowania, nowa definicja podmiotu pośredniczącego, potencjalne utrudnienia w związku ze zmianami.
 8. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe – warunki zastosowania i dokumentowanie
 9. Opodatkowanie międzynarodowego obrotu usługowego – planowane zmiany Dyrektywy
 10. Magazyny konsygnacyjne – implementacja dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie procedury magazynów typu call-off stock (konsygnacyjnych) – ujednolicenie zasad, możliwość przeznaczenia towarów z magazynu w działalności handlowej, zmiana okresu przetrzymywania towarów, nowy rodzaj informacji podsumowującej;
 11. Zmiany planowane w dalszej perspektywie – plany nowego modelu opodatkowania towarowych transakcji wewnątrzwspólnotowych przewidzianego na 2023 rok.
 12. Praktyka związana z kontrolą podatkową – jak stosować przepisy dotyczące rozliczania transakcji transgranicznych aby nie narazić się na podważenie ich przez organ podatkowy w trakcie kontroli na podstawie najnowszych interpretacji oraz orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE.

PIT 2021

 

8 września 2021 r. – prowadząca: Justyna Zając-Wysocka

 

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 2021
  • Nowy Ład – co zmieni w PIT dla przedsiębiorców?
  • Zmiany z 2020 – Likwidacja ulgi abolicyjnej, Zmiany w zakresie amortyzacji, Zmiany w zakresie opodatkowania wspólników spółek komandytowych, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa
  • Jakie są typowe schematy podatkowe w zakresie podatków dochodowych a jakie zachowania schematem podatkowym nie są? 
 2. Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – 2021
  • Nowy Ład – co zmieni w PIT dla pracowników?
  • Przychody pracowników – najczęstsze problemy – wynagrodzenie pieniężne i niepieniężne,  działalność socjalna, zapomogi, paczki świąteczne, wczasy pod gruszą, uczęszczanie dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, świadczenia dla emerytów i rencistów, byłych pracowników, zakwaterowanie pracowników w miejscu pracy innym niż miejscowość ich zamieszkania,  zwrot kosztów dojazdu członków Rady Nadzorczej, opodatkowania szkoleń dla managerów, podróże służbowe, korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników do własnych celów osobistych, świadczenia zdrowotne, pakiety medyczne, spotkania integracyjne oraz inne przypadki
  • Praca twórcza i koszty autorskie w umowach o prace oraz umowach cywilnoprawnych.
  • Danina solidarnościowa i składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
  • Przedsiębiorstwo w spadku a podatki dochodowe.

CIT rewolucyjne systemowe zmiany w rozliczaniu podatku dochodowym od osób prawnych 2021 – najnowsze interpretacje dot. spółki komandytowej

 

14 września 2021 r. – prowadzący: Jarosław Włoch

 

 1. Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT:
  • na czym polega i jak będzie wyglądać dwukrotne opodatkowanie spółek jawnych i komandytowych;
  • jak będą opodatkowani komandytariusze według nowych zasad – nowe zwolnienie do 60 tyś oraz zwolnienie dywidendowe – najnowsze interpretacje
  • jak będą opodatkowani komplementariusze według nowych zasad najnowsze interpretacje i wyroki
  • czy opłaca się przekształcić w spółkę jawną ?
  • w poszukiwaniu innych korzystnych podatkowych form prowadzenia działalności – jak inaczej zabezpieczyć się przed podwójnym opodatkowaniem ?
  • czy można odliczyć ZUS wspólnika ?
  • czy są opodatkowanie niepodzielne zyski z lat ubiegłych?
  • jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych ?
 2. Nowe zasady zaliczania wydatków inwestycyjnych w koszty podatkowe – tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny :
  • na czym polega istota funduszu i jego przewaga nad amortyzacją
  • relacje między funduszem a ryczałtem „estońskim”,
  • kto i na jakich warunkach może korzystać z funduszu ?
  • jakie wydatki inwestycje są rozliczane w ramach odpisów – czy to się opłaca ?
 3. Nowy sposób rozliczania podatku dochodowego – ryczałt od spółek („CIT estoński”):
  • kto i na jakich warunkach może korzystać z ryczałt
  • warunki wejścia do systemu rozliczenia estońskim Citem
  • warunki inwestycyjne (15%, 33%, 50%, 110%) i sposób ich liczenia,
  • warunki odnoszące się do poziomu zatrudnienia,
  • nowe stawki podatkowe i obowiązki informacyjne,
  • kto zyska na estońskim CIT – czy to się opłaca ?
 4. Zmiany w amortyzacji – nowe zakazy
  • nowy zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych,
  • nowy zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach
 5. Zmiany w zakresie cen transferowych
  • ważne zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w okresie pandemii,
  • nowa treść dokumentacji, cen transferowych
  • ważne poszerzenie obowiązku sprawozdawczego na nowe kategorie podatników
 6. Pozostałe zmiany:
  • nowe zasady rozliczania strat podatkowych (zakazy),
  • spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku dochodowego przy zbyciu udziałów,
  • nowy obowiązek dla dużych podatników i PGK – publikacja informacji o strategiach podatkowych (ważne terminy i kary, zakres obowiązku publikacji)
  • ulga na złe długi w 2021 nowe zasady
  • zmiana zasad opodatkowania w przypadku likwidacji spółki i przekazania jej majątku wspólnikom,
  • kolejne przesunięcie terminu wejścia w życia zmian w podatku u źródła
  • stawka 9 % dla większej liczby podatników
 7. Jak nowe JPki wpływają na rozliczenie podatków dochodowych ? – nowe narzędzie do typowania do kontroli:
  • usługi niematerialne – uwaga na podatek u źródła, zaliczanie w koszty podatkowe, zakup od podatników powiązanych
  • transakcje między podmiotami powiązanymi

Prawo pracy – warsztaty na wzorach dokumentów oraz wybrane zagadnienia

 

16 września 2021 r. – prowadząca: Anna Stokłosa

 

 1. Skierowanie na badania profilaktyczne
  • warunki zwolnienie z obowiązku skierowania na wstępne badania lekarskie
  • przedawnienie i okres ważności skierowania na badania lekarskie
  • nr PESEL i adres zamieszkania w treści skierowania
  • kiedy skierować na badania wstępne – przed czy po zawarciu umowy o pracę
 2. Badania profilaktyczne – wybrane zagadnienia
  • badanie kontrolne pracownicy, która przed porodem przebywała na ponad 30-dniowym zwolnieniu lekarskim, po porodzie korzysta z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
  • skierowanie na badania kontrolne oraz okresowe dla pracownika, któremu w trakcie ponad 30-dniowego nieobecności w pracy z powodu choroby upływa termin ważności badań okresowych
  • umowa z medycyną pracy a wykonanie przez pracownika badań przez inną jednostkę
  • termin wykonania badań kontrolnych (czy możliwy w ostatnim dniu niezdolności do pracy)
  • możliwość skierowania przez pracodawcę na badania lekarskie przed upływem terminu ważności poprzedniego orzeczenia ze względu na stan psychiczny lub fizyczny pracownika
  • niedopuszczenie do pracy z powodu orzeczenia o braku zdolności do pracy a obowiązek wypłaty wynagrodzenia
  • badania BHP zleceniobiorców
 3. Zatrudnienie i zwolnienie – warsztat
  • pakiet startowy dokumentów związanych z zatrudnieniem
  • formułowanie przyczyn rozwiązania umowy – warsztat
 4. BHP – wybrane zagadnienia
  • wstępne szkolenie BHP przed zawarciem umowy o pracę
  • szkolenie BHP zleceniobiorców
  • czy pracownik może palić e-papierosa na stanowisku pracy w trakcie pracy
  • warunki zwolnienia z badań okresowych pracowników administracyjno-biurowych
  • obowiązek zapewnienia posiłku regeneracyjnego a wypłata diety za podróż służbową
 5. Akta osobowe od A do D – warsztat na wzorach dokumentów
 6. Czas pracy – warsztat na wzorach dokumentów oraz wybrane zagadnienia
  • przerwa lunchowa – zasady wprowadzenia
  • wymiar przerwy dla pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy
  • dodatkowe przerwy na papierosa a czas pracy
  • obowiązek świadczenia pracy w czasie przerwy od pracy przed monitorem ekranowym
  • rozliczenie czasu pracy w dniu, w którym pracownik świadczył pracy, a , następnie ma wystawione zwolnienie lekarskie również na dzień częściowo przepracowany
  • zwolnienie od pracy z powodu święta niebędącego dniem wolnym od pracy wg polskiej ustawy
  • zakaz prowadzenia w czasie pracy rozmów prywatnych
  • kontakt pracodawcy (via email, SMS) z pracownikiem przebywającym na urlopie wypoczynkowym
  • urlop okolicznościowy w związku z urodzeniem dziecka dla matki dziecka
  • możliwość świadczenia pracy przed datą niezdolności w orzeczeniu lekarskim
  • orzeczenie lekarskie o czasowej niezdolności(ewentualnie skierowanie na kwarantannę) wystawione w dniu, w którym pracownik świadczył pracę
 7. RODO – wybrane zagadnienia
  • monitoring (wizyjny, poczty służbowej, bilingów rozmów, aktywności w Internecie) oraz badania alkomatem w zakładzie pracy – warsztat na wzorach dokumentów
  • przetwarzanie danych biometrycznych (linii papilarnych) na okoliczność potwierdzenia przybycia i obecności w pracy
  • lista obecności a ochrona danych osobowych
  • kontrola osobista i szafki pracowniczej – warunki
 8. Na co się przygotować w 2021 r. w prawie pracy – planowane zmiany w przepisach

Wykłady prowadzą:

prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 28 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

Justyna Zając-Wysocka – Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP, radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka na Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

Jarosław Włoch – radca prawny nr Kr-2642; Wice-Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego, specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). kończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez MISP. Autor wielu artykułów o tematyce podatkowej.

TERMIN, MIEJSCE:

2, 7, 8, 14, 16 września 2021 r. w godz. 10.00-15.00, Łódź, Hotel Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229

CENA:

Cena za uczestnictwo całej Letniej Szkole wynosi 1390 zł wraz z materiałami.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena wynosi 1290 zł wraz z materiałami.

 

Cena za uczestnictwo w czterech dniach podatkowych (lub dowolnie wybranych 4 dniach) wynosi 1290 zł wraz z materiałami.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena wynosi 1190 zł wraz z materiałami.

 

Dla osób indywidualnych istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 25 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych – link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji – link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej