VAT – 2019: obowiązkowy split payment, likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K, Centralny Rejestr Faktur

Łódź, 26 kwietnia 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

VAT – 2019: obowiązkowy split payment, likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K, Centralny Rejestr Faktur, nowa struktura JPK VAT wspólna dla ewidencji i deklaracji, nowa matryca stawek obniżonych, wiążąca informacja stawkowa, biała lista podatników czynnych oraz wykaz rachunków bankowych podatników VAT, opodatkowanie bonów towarowych, kasy on-line, faktury do paragonu, schematy podatkowe w VAT

Szanowni Państwo,

Od stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w zakresie opodatkowania bonów towarowych, a także zasad korygowania podatku z tytułu nieściągalnych wierzytelności.

W trakcie roku nastąpi szereg dalszych zmian w zasadach dokumentowania i rozliczania podatku od towarów i usług. Zmiany objęte projektami mają dotyczyć m.in.:

 • wprowadzenia najwcześniej od 1 marca 2019 obowiązkowej podzielonej płatności na szereg towarów i usług (152 pozycje towarowe i usługowe),
 • likwidacji deklaracji VAT – 7 i wprowadzenia nowych zasad prowadzenia ewidencji dla celów VAT i przekazywania tej ewidencji KAS (nowa struktura JPK), stworzenia Centralnego Rejestru Faktur,
 • obniżenia i podwyższenia stawek na niektóre towary, a także zmiana zasad opodatkowania usług gastronomicznych oraz dostawy książek i czasopism (w tym formie elektronicznej)
 • wprowadzenia kas fiskalnych on-line i wystawiania faktur do paragonów,
 • obowiązku zapłaty faktur VAT na rachunki wystawcy ujawnione na stronie MF (biała lista),
 • szeregu szczegółowych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług.

Nowelizacje przewidują zmianę zasad określania zakresu zastosowania stawek obniżonych (dla towarów na podstawie Nomenklatury Scalonej (CN)), zaś dla usług PKWiU z 2015 r. Podatnicy będą mogli od II kwartału 2019 r. ubiegać się o Wiążącą Informację Stawkową.

Zmiany wynikają z kilku nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r., nad którymi toczą się prace legislacyjne. Celem szkolenia jest syntetyczne omówienie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług planowanych obowiązujących od 2019 r. oraz planowanych na ten rok.

 

Szczegółowy plan szkolenia obejmuje omówienie następujących zagadnień:

 

I. Obowiązkowy split payment

 • decyzja UE w zakresie możliwości objęcia obowiązkową podzieloną płatnością w Polsce 152 towarów i usług w okresie 1 marca 2019 – 31 marca 2021 ,
 • podmioty objęte obowiązkiem,
 • obszerna lista towarów i usług objętych obowiązkowym systemem,
 • likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia i zastąpienie go systemem podzielonej płatności,
 • nowy rodzaj faktury („podzielona płatność”),
 • potencjalne sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie obowiązkowego Split Payment,
 • przewidywane terminy wejścia w życie

 

II. Projekt likwidacji deklaracji VAT – 7 i utworzenie Centralnego Rejestru Faktur:

 • nowa struktura w miejsce deklaracji VAT – 7, VAT-7K i JPK_VAT (3) i zasady jej przekazywania,
 • nowe wymogi w zakresie danych objętych rejestrem VAT wynikające z projektu nowej struktury (m. in. termin płatności, rodzaje dokumentów/zakupu/sprzedaży itp.),
 • grzywny za błędy w przekazywanych ewidencjach i zasady ich nakładania,
 • Centralny Rejestr Faktur
 • nowe obowiązki sprawozdawcze dla jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w zakresie przekazywania danych do Centralnego Rejestru Faktur (ewidencja wszystkich otrzymanych faktur - JPK_JARIS,),
 • likwidacja VAT – 27 i VAT – ZD.

 

III. Nowy zakres stosowania stawek obniżonych i odwrotnego obciążenia:

 • stosowanie CN w miejsce PKWiU 2008,
 • nowy zakres odwrotnego obciążenia,
 • zmiana PKWiU 2008 na PKWiU 2015 dla usług,
 • Wiążąca Informacja Stawkowa – zakres zastosowania, zasady wydawania, koszty uzyskania WIS,
 • zasady posługiwania się CN w celu ustalenia właściwej stawki podatku,
 • zmiana zasad opodatkowania usług gastronomicznych,
 • nowe zasady opodatkowania dostawy książek i czasopism (od dnia 1 kwietnia 2019 r.),
 • przepisy przejściowe - wnioskowanie o WIS od dnia 1 kwietnia 2019 r.

 

IV. Rejestr białych podatników podatku od towarów i usług (projekt):

 • wykaz rachunków bankowych podatników w rejestrze podatników VAT,
 • ograniczenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w rejestrze,
 • solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości dostawy w razie zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w rejestrze,
 • wejście w życie i przepisy przejściowe (wrzesień 2019).


V. Zmiany systemu ryczałtowego dla rolników.

 • zmiana definicji produktów rolnych i usług rolniczych – rozszerzenie zakresu zwolnienia od podatku,
 • nowe zasady wystawiania faktur RR,
 • zmiana zasad odliczania zryczałtowanego zwrotu.

 

VI. Projektowane zmiany w zakresie kas fiskalnych w 2019 r.

 • Kasy on-line:
 • Centralne Repozytorium Kas,
 • do kiedy będzie można korzystać z dotychczas użytkowanych kas rejestrujących?
 • nowa treść ewidencji prowadzonej w kasie fiskalnej (obowiązek umieszczania nr NIP w ewidencji),
 • branże obowiązkowo objęte instalacją kas on-line – okresy przejściowe,
 • nowe zasady korzystania z ulgi na zakup kasy, sankcje za zaniechanie przeglądu technicznego kasy.
 • przepisy przejściowe. 
 • Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów:
 • NIP nabywcy na paragonie fiskalnym,
 • zasady wystawiania faktur do paragonów dla podatników i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • sankcje za wadliwe wystawienie faktury lub akceptację noty korygującej dane nabywcy na fakturze,
 • zasady ewidencjonowania faktur do paragonów z poprzednich okresów rozliczeniowych w nowym JPK,
 • Nowe wymogi formalne związane z prowadzeniem ewidencji:
 • obowiązek odebrania pisemnych oświadczeń od osób prowadzących ewidencję na kasie rejestrującej (instrukcja ewidencjonowania na kasie fiskalnej),
 • informowanie konsumentów o obowiązkach sprzedawcy związanych z fiskalizacją sprzedaży.

 

VII. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia i zasady dostawy nieruchomości przez organy egzekucyjne:

 • nowe zasady opodatkowania dostawy nieruchomości (zmiana definicji pierwszego zasiedlenia),
 • przepisy przejściowe (opodatkowanie zaliczek, zadatków),
 • zasady opodatkowania dostawy nieruchomości przez organy egzekucyjne.

 

VIII. Zwrot podatku od towarów i usług:

 • nowe warunki zwrotu przyspieszonego,
 • zwrot na rachunek VAT,
 • zasady proceduralne przedłużenia terminu zwrotu podatku,
 • likwidacja wniosków VAT – ZZ i VAT – ZT.

 

IX. Zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usług:

 • ograniczenie zastosowania zwolnienia w przypadku sprzedaży określonych towarów,
 • nowe zasady korygowania odliczenia w razie powrotu do zwolnienia podmiotowego (art. 113),

 

X. Nowe zasady stwierdzania nadpłat w podatku od towarów i usług:

 • badanie kto poniósł ekonomiczny ciężar podatku,
 • nieuzasadnione wzbogacenie jako przeszkoda dla odzyskania nadpłaty podatku,
 • kompetencje organu podatkowego w zakresie badania podmiotu, który poniósł ekonomiczny ciężar podatku.

 

XI. Nowe zasady opodatkowania bonów towarowych od dnia 1 stycznia 2019 r.:

 • nowe zasady opodatkowania obrotu bonami – jakich bonów dotyczy nowelizacja,
 • bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczenia – różnice w opodatkowaniu,
 • obowiązek podatkowy przy sprzedaży bonów (transfer bonów),
 • zasady opodatkowania bonów niezrealizowanych,
 • podstawa opodatkowania bonów,
 • fakturowanie i odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia bonów,
 • opodatkowanie nieodpłatnego przekazania bonów w ramach akcji marketingowych, wydania pracownikom,
 • przekazanie bonów sfinansowanych z ZFŚS,
 • nowe zasady obrotu bonami a podatki dochodowe.

 

XII. Zmiany w uldze na złe długi od dnia 1 stycznia 2019:

 • zmiana okresu uprawniającego/ zobowiązującego do dokonania korekty podatku należnego/naliczonego (90 dni),
 • przepisy przejściowe.

 

XIII. Obowiązek informowania o schematach podatkowych (MDR) w podatku VAT:

 • kogo dotyczy obowiązek informowania,
 • jaki jest zakres obowiązku informowania o schematach (co podlega zgłoszeniu), obowiązki księgowej, dyrektora finansowego, członka zarządu,
 • kiedy uzgodnienie nie podlega zgłoszeniu.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 


 

Szkolenie prowadzi:

Mariusz Unisk

Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921. Dyrektor Generalny ds. doradztwa podatkowego.

W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

Mariusz Unisk od 10 lat zajmuje się zawodowo doradztwem podatkowym w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców. Jest doradcą podatkowym po egzaminie państwowym (egzamin państwowy na doradcę podatkowego w marcu 2003 r.), wpisanym na listę w czerwcu 2003 r.

Mariusz Unisk jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności wznawianego czterokrotnie „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” wydanego nakładem wydawnictwa ISP oraz „Komentarza do podatku od towarów i usług”. Mariusz Unisk jest także autorem artykułów na specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe, publikowanych głównie w BISP „Doradztwo Podatkowe”, w szczególności w zakresie podatku VAT, podatków i opłat lokalnych, Ordynacji podatkowej powoływanych w uzasadnieniach orzeczeń sądów administracyjnych. Autor wielu komentarzy i opinii na temat tych podatków w prasie codziennej specjalistycznej i fachowej.

Od 2004 r. wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków i opłat lokalnych (Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. - Studium Przygotowawcze dla Doradców Podatkowych, Uniwersytet Warszawski (CSSTiRL), Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Warszawie, wykłady otwarte oraz projekty szkoleniowe z zakresu podatków lokalnych dla firm, m. in. Huta Miedzi Głogów, ORCO PROPERTY GROUP, PWPW S.A., Atrium Poland Real Estate Management Sp. z o.o. i in.

Od lipca 2006 r. Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych, odpowiedzialny za bieżący i bezpośredni kontakt organizacyjny i merytoryczny z kontrahentami, uczestnictwo w procesie zarządzania działalnością firmy w zakresie doradztwa podatkowego, uczestnictwo w negocjacjach, bieżący nadzór organizacyjny i merytoryczny nad konsultantami z zakresie obsługi kontrahentów, itp.

W marcu 2012 r. uhonorowany przez Dziennik - Gazeta Prawna III miejscem w VI Rankingu najlepszych doradców podatkowych za 2011 r. w kategorii „Podatki i opłaty lokalne”.

TERMIN, MIEJSCE:

26 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00-15.00, Łódź, Hotel Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 299 zł i 53 zł za materiały.


Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:
–    Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
–    materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia,

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej