Przygotowanie do zmian w prawie pracy – praktyczny warsztat procedur, polityk i treści nowych dokumentów kadrowych do opracowania przed wejściem w życie zmian do Kodeksu pracy

Lublin, 8 lutego 2023 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Obecnie trwające prace legislacyjne, które wprowadzą do Kodeksu pracy pracę zdalną, badanie stanu trzeźwości pracowników, zmiany w umowach o pracę oraz w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem wymagają od pracodawcy opracowania od kilku do kilkudziesięciu nowych dokumentów kadrowych. Szkolenie zapewni każdemu uczestnikowi:

  • kompletną checklistę procedur, polityk, zasad i wniosków, które każdy pracodawca powinien opracować przed wejściem w życie nowych przepisów
  • uczestnik otrzyma gotowe wzory dokumentów (m.in. wniosek o udzielenie zwolnienia ze względu na siłę wyższą, wniosek o urlop opiekuńczy, zaktualizowana umowa o prace) bądź zostanie przeprowadzony warsztat opracowania propozycji zapisów ze wskazaniem treści obligatoryjnych oraz takich, które warto uwzględnić w dokumentach kadrowych ( m.in. polityka szkoleniowa, procedura awansu, zasady kontroli pracownika świadczącego pracę zdalną)

 

 1. Dyrektywa 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
  1. Aktualizacja informacji o równym traktowaniu w zatrudnieniu – wzór
  2. Nowe treści umowy o pracę – wzór
  3. Nowy wzór informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) -warsztat
   1. zasady pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią
   2. zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę
   3. zasady przemieszczania się miedzy miejscami wykonywania pracy
   4. procedura rozwiązania stosunku pracy
  4. Polityka szkoleniowa pracodawcy – warsztat
  5. Informacja dla pracownika skierowanego do świadczenia pracy za granicą – wzór, termin, forma
  6. Wniosek pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywalnych warunków zatrudnienia (w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony)
   1. wzór
   2. Warunki złożenia wniosku
   3. obowiązek uwzględnienia, możliwość odmowy
   4. Odpowiedź pracodawcy na wniosek – wzór, termin, forma
  7. Procedura awansu – warsztat (nowy dokument wymagany proponowanym brzmieniem art. 942 KP
 2. Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
  1. Zwolnienie z powodu siły wyższej
   1. warunki udzielenie zwolnienia, kalkulacja wynagrodzenia,
   2. wniosek – wzór, forma, termin złożenia
  2. Urlop opiekuńczy
   1. warunki udzielenia urlopu
   2. wniosek – wzór, forma, termin złożenia
  3. Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
   1. co to jest elastyczna organizacja pracy
   2. kto może złożyć wniosek
   3. korzyści złożenia wniosku
   4. wniosek – wzór, forma, obowiązek uwzględnienia przez pracodawcę
   5. informacja pracodawcy o (nie)uwzględnieniu wniosku o elastyczną formę zatrudnienia – wzór, termin, forma
  4. Aktualizacja zgód rodzica dziecka do 8 roku życia (praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej) – wzór, miejsce przechowywania
  5. Wnioski związane z rodzicielstwem (urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski)
   1. planowane zmiany
   2. wzory
   3. forma i termin złożenia
   4. planowane przepisy przejściowe
 3. Praca zdalna
  1. Planowane zmiany w KP
  2. Wprowadzenie pracy zdalnej do zakładu pracy krok po kroku
  3. Dokumentacja pracy zdalnej – checklista dokumentów do opracowania
  4. Porozumienie / regulamin pracy zdalnej – warsztat
   1. treści obligatoryjne – jak sformułować:
    • zasady rozliczenia zwrotu kosztów, ekwiwalentu, ryczałtu
    • zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem
    • zasady kontroli
   2. treści fakultatywne
  5. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – dodatkowe zapisy dla pracownika wykonujące pracę zdalną – warsztat, wzór, forma, termin
  6. Procedura ochrony danych osobowych
   1. treści obligatoryjne i fakultatywne – warsztat
   2. wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z procedurą
  7. Współpraca z BHPowcem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać od BHPowca?
   1. ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej –
   2. informacja zawierająca zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
  8. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
   1. termin
   2. forma
   3. wzór
  9. Współpraca z informatykiem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać przy opracowaniu zasad instalacji, konserwacji i serwisu powierzonych narzędzi pracy
  10. Umowa o pracę – zapisy dodatkowe dla pracownika świadczącego pracę zdalną -warsztat
  11. Polecenie pracodawcy świadczenia pracy zdalnej – warsztat
   1. termin
   2. forma
   3. opracowanie wzoru polecenia
  12. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej – wzór
  13. Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej
   1. wzór
   2. forma
   3. obowiązek uwzględnienia , przyczyny odmowy uwzględnienia
  14. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej – wzór, forma, termin, obowiązek uwzględnienia
  15. Wniosek o świadczenie pracy zdalnej okazjonalnej – wzór, forma, termin, obowiązek pracodawcy uwzględnienia
 4. Kontrola trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu
  1. Planowane zmiany w KP
  2. Wprowadzenie kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu do zakładu pracy krok po kroku
  3. Dokumentacja– checklista dokumentów do opracowania
  4. Zapisy regulaminu pracy / obwieszenia – warsztat
   1. treści obligatoryjne
   2. treści fakultatywne
  5. Oświadczenie pracownika o poinformowaniu o zasadach kontroli
   1. wzór
   2. forma
   3. miejsce przechowania
  6. Dokumentacja przeprowadzonej kontroli wzór, treść, forma, gdzie przechowywać
  7. Wpis do ewidencji czasu pracy okresu niedopuszczenia pracownika do pracy
   1. wynik wskazujący na alkohol / środki działające podobnie do alkoholu
   2. wynik wskazujący na brak alkoholu środków działających podobnie do alkoholu
  8. Obwieszenie dla zleceniobiorców – treść, wzór

 

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Dyrektor ds. doradztwa prawa pracy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach  z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

TERMIN, MIEJSCE:

8 lutego 2023 r. w godz. 9.30-14.30, Lublin, hotel Victoria”, ul. Narutowicza 58/60

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 379 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 299 zł i 83 zł za materiały

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej