Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2022 r.

Mielec, 12 grudnia 2022 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Rok 2022 obfituje w zmiany w ustawach podatkowych, wiemy, że to jeszcze nie koniec zmian na ten rok. Dlatego warto na bieżąco śledzić poczynania ustawodawcy i przygotowywać się na nadchodzące zmiany, zwłaszcza że część z nich wdrażana jest z mocą wsteczną. Na szkoleniu przedstawimy zatem pakiet Slim VAT 3.0, e-fakturowanie oraz wszystkie inne zmiany wprowadzone przez Polski ład i inne przepisy w trakcie roku 2022 r. Omówimy też zmiany wprowadzone do ustawy o PIT od 1 lipca br. Zapoznamy też Państwa z najnowszymi planami ustawodawcy co do zmian w podatku CIT.

Podatek VAT w 2022 – 2023 – pakiet SLIM VAT 3, Krajowy System e-Faktur, zmiany w VAT przewidziane w Polskim Ładzie, grupy VAT, zmiany w JPK oraz w fakturowaniu, zwolnienia z kas fiskalnych, czasowe obniżenie stawek VAT

 1. Pakiet SLIM VAT 3:
  1. podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie;
  2. uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczania podstawy opodatkowania przy korektach in minus oraz in plus;
  3. przepisy dotyczące WDT;
  4. zmiany w zwolnieniach z VAT;
  5. zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT;
  6. podniesienie z 500 zł do 10 tys. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że proporcja ta rzeczywiście przekroczyła 98%);
  7. brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej;
  8. wprowadzenie wyraźnego przepisu przewidującego brak obowiązku wystawienia faktury w przypadku gdy wpłata zaliczki oraz dostawa/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym;
  9. dodanie nowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora;
  10. brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online (w tym wirtualnych);
  11. obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15% sankcji do 5%;
  12. wprowadzenie możliwości odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe;
  13. określenie zasad korygowania transakcji rozliczonych w ramach OSS oraz IOSS, gdy na moment jej składania podatnik nie korzysta już z tej procedury;
  14. umożliwienie przelewania VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT;
  15. nowe rodzaje należności publicznoprawnych, które można opłacić środkami z rachunku VAT (np. podatek od sprzedaży detalicznej lub podatek tonażowy);
  16. wprowadzenie zmian proceduralnych w zakresie wydawania WIS oraz WIA.
 2. Krajowy System e-faktur (KSeF):
  1. techniczne aspekty stosowania e-faktur
  2. pola faktury ustrukturyzowanej (około 300 pozycji!)
  3. błędy przy wystawianiu e-faktur
  4. korzyści związane z wejściem w KSeF
 3. Zmiany w fakturowaniu wprowadzone od 1 stycznia 2022 r.:
  1. brak obowiązku wskazywania ceny jednostkowej netto w fakturze zaliczkowej;
  2. wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed dostawą, wykonaniem usługi albo otrzymaniem zaliczki;
  3. zmiany dotyczące faktur korygujących:
   • zmiana brzmienia podstawy prawnej wystawiania korekt,
   • brak obowiązku stosowania oznaczeń „faktura korygująca” i „korekta”, wskazywania przyczyny korekty oraz daty sprzedaży,
   • nowe elementy związane z wprowadzeniem e-faktur;
  4. zmiany w zbiorczych fakturach korygujących;
  5. modyfikacja elementów duplikatów faktur.
 4. Polski Ład – zmiany w zakresie VAT:
  1. możliwość opodatkowania VAT usług finansowych:
   • w jakich przypadkach jest możliwe skorzystanie z tej opcji,
   • czy rozwiązanie dotyczy każdej usługi finansowej, co z usługami ubezpieczeniowymi?,
   • czy opcja ta dotyczy również sprzedaży na rzecz konsumentów?;
  2. Przyspieszony 15-dniowy zwrot dla tzw. podatników bezgotówkowych;
  3. negatywne konsekwencje w VAT z tytułu uniemożliwiania płatności bezgotówkowych;
  4. obowiązek współpracy kasy z terminalem płatniczym;
  5. obniżenie progu dla wymogu płatności za pomocą rachunku bankowego (skutki w kontekście białej listy).
  6. grupa VAT:
   • kto będzie mógł utworzyć grupę VAT;
   • w jakich przypadkach korzystne jest utworzenie takiej grupy;
   • co powinna zawierać umowa o utworzeniu grupy VAT;
   • jak rozliczane są transakcje wewnątrz grupy i z podmiotami spoza grupy;
   • jak fakturować czynności wykonywane dla członków grupy VAT?
 5. Zmiany w JPK przewidziane na 1 stycznia 2022 r. – nowa struktura JPK_V7M:
  1. brak obowiązku składania czynnego żalu przy korekcie części ewidencyjnej JPK.
  2. nowe informacje wskazywane przez wierzyciela w związku z korzystaniem z ulgi na złe długi;
  3. kiedy należy stosować oznaczenie WSTO_EE?
  4. nowe oznaczenie IED – kto musi je zastosować?
 6. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych:
  1. analiza przepisów nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
  2. na jak długo wprowadzono nowe zwolnienia?
  3. czy utrzymano zwolnienie ze względu na obrót (20 tys. zł)?
  4. czy dalej będzie obowiązywało zwolnienie dla sprzedaży opłaconej przelewem?
  5. co ze sprzedażą środków trwałych, realizowaną dla pracowników oraz czynnościami nieodpłatnymi?
  6. rozszerzenie katalogu branż wyłączonych z możliwości stosowania zwolnień z kas.
 7. Czasowe obniżenie stawek VAT dla produktów spożywczych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i innych towarów:
  1. na jaki czas obniżono stawki VAT? Co jeśli zakup towaru został dokonany wg wyższej stawki VAT?
  2. jakie towary objęto obniżonymi stawkami VAT: tj. 0%, 5% oraz 8%?
  3. jakie dodatkowe obowiązki informacyjne nałożono na podmioty korzystające z ww. stawek obniżonych?

Nowy Polski Ład od 1 lipca 2022 r.– ciąg dalszy rewolucji czy łatanie dziur w ustawie?

 1. obniżenie z 17% do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej – czy na pewno?
 2. wprowadzenie dla przedsiębiorców nierozliczających podatku wg skali podatkowej możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną jednolitym 19% podatkiem, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową – czy przedsiębiorcy rozliczający podatek według skali podatkowej naprawdę zapłacą niższy podatek dzięki obniżonej stawce podatku?
 3. likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej – konsekwencje
 4. uszczelnienie ulgi na zabytki?
 5. zmianę zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek),
 6. zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek,
 7. zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,
 8. zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
 9. zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych,
 10. zmiany o charakterze porządkowym,
 11. umożliwienie zdefiniowanej grupie podatników przekazywania kwot w wysokości 1% podatku należnego organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy,
 12. uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

Zmiany w podatku CIT – projekt ustawy

 1. modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym
 2. zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika
 3. uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”
 4. zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych
 5. zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC)
 6. zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów
 7. uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatników (emitentów) wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund
 8. zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
 9. zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)
 10. zmiany w przepisach dotyczących ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników o charakterze dostosowawczym, wynikające ze zmian wprowadzonych w ustawie PIT
 11. zmiany w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej
 12. zmiany w przepisach dotyczących obowiązku przesyłania ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 13. uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi”
 14. zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek
 15. zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 16. zmiana przepisów dotyczących procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
 17. doprecyzowanie przepisów w zakresie, w jakim nakładają na Ministra Finansów obowiązek udostępniania wzorów deklaracji
 18. zmiana przepisu dotyczącego obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych
 19. zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez uregulowanie sytuacji, gdy ubezpieczony przedsiębiorca (ryczałtowiec) nie przekaże do ZUS informacji o miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej
 20. doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK)
 21. zmiana porządkująca przepisy ustawy PIT dotyczące oświadczeń i wniosków, jakie podatnicy składają płatnikom w celach poboru zaliczek na podatek, a także w zakresie części podatku należnego przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego (wzrost z 1% do 1,5%)
 22. zmiana dostosowująca przepisy ustawy PIT dotyczące sporządzania przez administrację podatkową zeznania podatkowego o możliwość udostępnienia także nowej informacji o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ (PIT-DZ) w usłudze Twój e-PIT
 23. zmiana polegająca na rozszerzeniu uprawnień płatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty (ustawa PIT),
 24. zmiana przepisów dotyczących pierwszego terminu składania JPK/CIT w przypadku wcześniejszego zakończenia roku podatkowego
 25. zmiana przepisów związana z koniecznością wydłużenia wprowadzonych działań antyinflacyjnych oraz utrzymania stawek VAT na dotychczasowym poziomie w związku z ciągłym wzrostem inflacji oraz negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa skutkami wojny prowadzonej w Ukrainie
 26. zmiana przepisów zmierzająca do digitalizacji obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych

 

Szkolenie prowadzi:

Justyna Zając-Wysocka – Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP, radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka na Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

TERMIN, MIEJSCE:

12 grudnia 2022 r. godz. 10.00, Mielec, Hotel Polski, ul Biernackiego 12

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 369 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 299 zł i 83 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej