Podatek od towarów i usług w 2020 r.

Płock, 8 kwietnia 2020 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Podatek od towarów i usług w 2020 r. – nowe zasady prowadzenia ewidencji dla celów podatku oraz JPK_VDEK, wystawianie faktur do paragonów, nowa matryca stawek VAT, tzw. „biała lista”, dokumentowanie i rozliczanie WDT

 

Szanowni Państwo,

 

     W 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług, w tym wynikające z prawa wspólnotowego. Najistotniejsze obejmują: nowe reguły prowadzenia ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług), zmienione zasady wystawiania faktur do paragonów, a także nowe załączniki dot. stawek obniżonych.

     Od dnia 1 stycznia 2020 r. będą również obowiązywać sankcje związane z zapłatą należności udokumentowanych fakturami VAT na rachunek bankowy, który nie widnieje w wykazie podatników. W całej UE z dniem 1 stycznia 2020 r. zacznie również obowiązywać procedura magazynu call of stock, a także nowe reguły dokumentowania WDT oraz przypisania transportu w dostawach łańcuchowych.

 

 1. Zasady prowadzenia ewidencji dla celów podatku od towarów i usług w świetle rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r.:
  1. ogólne zasady prowadzenia ewidencji i składania JPK_VDEK,
  2. obowiązek i zasady oznaczania w ewidencji kodu rodzaju sprzedaży dla niektórych czynności (dostawy/usługi),
  3. obowiązek i zasady oznaczania podatkowego typu transakcji w ewidencji,
  4. data wpływu faktury,
  5. dane kalkulacyjne dla procedur marży,
  6. oznaczenie typu dokumentu fakturowego lub księgowego,
  7. prezentacja faktur wystawionych do paragonów,
  8. prezentacja obrotu zaewidencjonowanego na kasie rejestrującej,
  9. prezentacja faktur objętych obowiązkową płatnością podzieloną,
  10. grzywny za błędy w ewidencji.
 2. Regulowanie należności udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników VAT czynnych (tzw. „Biała lista”):
  1. kiedy konieczna jest weryfikacja nr rachunku w Wykazie,
  2. brak nr rachunku w wykazie a obowiązek zapłaty – dopuszczalność wstrzymania płatności,
  3. Biała lista a obowiązkowy split payment,
  4. Płatności na konta organów egzekucyjnych i komorników,
  5. zasady składania zawiadomienia o skierowaniu płatności na rachunek spoza wykazu (zawiadomienie ZAW – NR),
  6. czy ZAW-NR należy składać przy każdej kolejnej płatności?
  7. bark podatnika w wykazie a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
  8. regulowanie faktur na rzecz podatnika, którego wykreślono z Wykazu.
  9. karty płatnicze a „Biała lista”.
 3. Kasy fiskalne on-line – obowiązek instalacji kas on – line; kasy w postaci oprogramowania:
  1. podatnicy obowiązani do instalacji kas on – line od dnia 1 stycznia 2020 oraz od dnia 1 lipca 2020 r. – praktyka interpretacyjna organów podatkowych,
  2. nowy rodzaj kas fiskalnych – kasy w postaci oprogramowania – którzy podatnicy będą mogli korzystać z tego typu kas?
 4. Nowa struktura JPK_FA(3):
  1. zasady prezentacji faktur zaliczkowych,
  2. nowy węzeł dot. informacji o zamówieniu.
 5. Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych:
  1. obowiązek umieszczenia NIP na paragonie fiskalnym jako warunek późniejszego wystawienia faktury dla podatnika,
  2. faktury uproszczone (paragony z nr NIP).
 6. Zmiana zasad rozliczania importu towarów (od dnia 1 lipca 2020 r.):
  1. rozliczanie importu towarów w deklaracji jako zasada ogólna,
  2. kiedy możliwe jest rozliczanie importu w deklaracji (import przez przedstawiciela).
 7. Magazyn call of stock (od dnia 1 stycznia 2020 r.):
  1. warunki wyłączenia opodatkowania przemieszczenia towarów do magazynu call of stock,
  2. obowiązki informacyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem z procedury,
  3. skutki zbycia towarów w państwie przechowywania z naruszeniem procedury lub utraty towaru w państwie przechowywania,
  4. zasady prowadzenia ewidencji towarów przemieszczanych w ramach procedury.
 8. Dokumentowanie WDT od dnia 1 stycznia 2020 r.
  1. relacja przepisów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy 112 do ustawy o podatku od towarów i usług – czy gromadzenie dokumentacji określonej w rozporządzeniu 282/2011 jest warunkiem zastosowania stawki 0% dla WDT?
  2. domniemanie dostarczenia towarów w świetle rozporządzenia 282,
  3. dokumentowanie dostaw towarów na warunkach EXW/FCA – wymogi dokumentacyjne dla skorzystania z domniemania dostarczenia towarów,
  4. dokumentowanie dostaw transportem własnym dostawcy, albo na zlecenie dostawcy – warunek posiadania dwóch niesprzecznych dowodów pochodzących od niezależnych podmiotów (pojęcie niezależności w rozumieniu rozporządzenia).
 9. Zasady opodatkowania dostaw łańcuchowych od dnia 1 stycznia 2020 r. w świetle zmian w prawie UE:
  1. pojęcie „podmiotu pośredniczącego”,
  2. zasady przypisania transportu wewnątrzunijnego, gdy w dostawie uczestniczą więcej niż trzy podmioty,
  3. dostawy łańcuchowe w eksporcie.
 10. Nowa matryca stawek obniżonych (od dnia 1 kwietnia 2020 r.) – Wiążąca Informacja Stawkowa:
  1. wprowadzenie CN i PKWiU 2015 dla określenia zakresu przedmiotowego stawek obniżonych,
  2. zasady wydawania Wiążących Informacji Stawkowych (dla podatników, zamawiających),
  3. przepisy przejściowe – opodatkowanie dostawy książek, prasy i czasopism regionalnych/lokalnych.
 11. Praktyczne aspekty obowiązkowej płatności podzielonej:
  1. płatność podzielona przy świadczeniu kompleksowym,
  2. regulowanie płatności w walucie,
  3. regulowanie płatności na rachunki, dla których nie jest prowadzony rachunek VAT,
  4. płatności do organów egzekucyjnych,
  5. kompensaty a przymusowa płatność podzielona.
 12. Obowiązek podatkowy w usługach budowlanych po wyroku Budimex:
  1. kiedy protokół odbioru może przesunąć obowiązek podatkowy?
  2. kiedy powstaje obowiązek podatkowy w razie sporu między wykonawcą a zamawiającym?
 13. Karty paliwowe a odliczenie podatku naliczonego.
 14. Dostawa za złotówkę a odliczenie podatku naliczonego.

Szkolenie prowadzi:

Krystian Łatka – Prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

8 kwietnia 2020 r. w godz. 10.00-14.30, Płock, hotel Herman, ul. Sienkiewicza 30

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 329 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 229 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej