Polski Ład 3.0, SLIM VAT 3.0, KSEF i inne zmiany na lata 2023-2024 w podatkach dochodowych oraz VAT

Rzeszów, 30 marca 2023 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Rok 2022 wyjątkowo obfitował w zmiany w ustawach podatkowych. To jednak jeszcze nie koniec zmian. Na szkoleniu przedstawimy zatem pakiet Slim VAT 3.0, który prawdopodobnie wejdzie w życie 1 kwietnia 2023, e-fakturowanie, które prawdopodobnie wejdzie jako formuła obligatoryjna od 1 stycznia 2024 oraz wszystkie inne zmiany, które będą wprowadzane w najbliższych miesiącach. Omówimy zmiany wprowadzone do ustawy o PIT od 1 lipca br. oraz pozostałe zmiany wprowadzone przez Polski ład i inne przepisy w trakcie roku 2022r. Zapoznamy Państwa również z najnowszymi zmianami w podatku CIT, w ramach pakietu Polski Ład 3.0.

 1. Zmiany w fakturowaniu wprowadzone od 1 stycznia 2022 r.:
  1. brak obowiązku wskazywania ceny jednostkowej netto w fakturze zaliczkowej;
  2. wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed dostawą, wykonaniem usługi albo otrzymaniem zaliczki;
  3. zmiany dotyczące faktur korygujących:
  4. zmiany w zbiorczych fakturach korygujących;
  5. modyfikacja elementów duplikatów faktur.
 2. Polski Ład 1.0 – zmiany w zakresie VAT:
  1. możliwość opodatkowania VAT usług finansowych:
  2. Przyspieszony 15-dniowy zwrot dla tzw. podatników bezgotówkowych;
  3. negatywne konsekwencje w VAT z tytułu uniemożliwiania płatności bezgotówkowych;
  4. obowiązek współpracy kasy z terminalem płatniczym;
  5. obniżenie progu dla wymogu płatności za pomocą rachunku bankowego (skutki w kontekście białej listy).
  6. grupa VAT – objaśnienia MF
 3. Zmiany w JPK przewidziane na 1 stycznia 2023 r.
 4. Czasowe obniżenie stawek VAT dla produktów spożywczych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i innych towarów 2022-2023
 5. Pakiet SLIM VAT 3:
  1. podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie;
  2. uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczania podstawy opodatkowania przy korektach in minus oraz in plus;
  3. przepisy dotyczące WDT;
  4. zmiany w zwolnieniach z VAT;
  5. zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT;
  6. podniesienie z 500 zł do 10 tys. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że proporcja ta rzeczywiście przekroczyła 98%);
  7. brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej;
  8. wprowadzenie wyraźnego przepisu przewidującego brak obowiązku wystawienia faktury w przypadku gdy wpłata zaliczki oraz dostawa/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym;
  9. dodanie nowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora;
  10. brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online (w tym wirtualnych);
  11. obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15% sankcji do 5%;
  12. wprowadzenie możliwości odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe;
  13. określenie zasad korygowania transakcji rozliczonych w ramach OSS oraz IOSS, gdy na moment jej składania podatnik nie korzysta już z tej procedury;
  14. umożliwienie przelewania VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT;
  15. nowe rodzaje należności publicznoprawnych, które można opłacić środkami z rachunku VAT (np. podatek od sprzedaży detalicznej lub podatek tonażowy);
  16. wprowadzenie zmian proceduralnych w zakresie wydawania WIS oraz WIA.
 6. Krajowy System e-faktur (KSeF):
  1. techniczne aspekty stosowania e-faktur
  2. pola faktury ustrukturyzowanej (około 300 pozycji!)
  3. błędy przy wystawianiu e-faktur
  4. korzyści związane z wejściem w KSeF
 7. Polski Ład 2.0 – zmiany wprowadzone od 1 lipca 2022r. zmiany w podatku PIT
  1. obniżenie z 17% do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej – czy na pewno?
  2. wprowadzenie dla przedsiębiorców nierozliczających podatku wg skali podatkowej możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną jednolitym 19% podatkiem, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową – czy przedsiębiorcy rozliczający podatek według skali podatkowej naprawdę zapłacą niższy podatek dzięki obniżonej stawce podatku?
  3. likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej – konsekwencje
  4. uszczelnienie ulgi na zabytki?
  5. zmianę zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek),
  6. zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek,
  7. zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,
  8. zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
  9. zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych,
  10. zmiany o charakterze porządkowym,
  11. umożliwienie zdefiniowanej grupie podatników przekazywania kwot w wysokości 1% podatku należnego organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy,
  12. uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
 8. Polski Ład 3.0 – najważniejsze zmiany w podatku CIT, podatku PIT i VAT
  1. modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym
  2. zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika
  3. uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”
  4. zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych
  5. zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC)
  6. zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów
  7. uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatników (emitentów) wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund
  8. zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
  9. zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)
  10. zmiany w przepisach dotyczących ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników o charakterze dostosowawczym, wynikające ze zmian wprowadzonych w ustawie PIT
  11. zmiany w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej
  12. zmiany w przepisach dotyczących obowiązku przesyłania ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  13. zmiana przepisów o tzw. „uldze na złe długi”
  14. zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek
  15. zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  16. zmiana przepisów dotyczących procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
  17. zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez uregulowanie sytuacji, gdy ubezpieczony przedsiębiorca (ryczałtowiec) nie przekaże do ZUS informacji o miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej
  18. doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK)
  19. zmiana polegająca na rozszerzeniu uprawnień płatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty (ustawa PIT),
  20. zmiana przepisów dotyczących pierwszego terminu składania JPK/CIT w przypadku wcześniejszego zakończenia roku podatkowego

Szkolenie prowadzi:

Justyna Zając-Wysocka – Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP, radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka na Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

TERMIN, MIEJSCE:

30 marca 2023 r. godz. 10.00, Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 369 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 299 zł i 83 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej