Cyfrowa rewolucja VAT w jednostkach budżetowych - fakturowanie w zamówieniach publicznych, fakturowanie w mechanizmie podzielonej płatności, ewidencja VAT a indywidualne rachunki…

Rzeszów, 9 września 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

     Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie komputeryzacji i cyfryzacji podatku VAT oraz zasad korzystania z platformy elektronicznego fakturowania (PEF), a także zapoznanie jednostek z nowymi przepisami wprowadzającymi indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych. Na szkoleniu omówione zostaną nowe obowiązki w zakresie składania elektronicznych deklaracji podatkowych i ewidencji VAT, a także nowe zasady mechanizmu podzielonej płatności po likwidacji mechanizmu VAT odwrotne obciążenie do towarów i usług objętych nowym załącznikiem nr 15 i nowymi obowiązującymi od 1 listopada 2019 roku zasadami wystawiania faktur VAT z dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności” po likwidacji faktur z dopiskiem „odwrotne obciążenie”. Omówione zostaną zasady gospodarki budżetowej oraz wymogi ustawy o finansach publicznych, które należy wdrożyć na kontach księgowych obsługujących rachunki budżetu i rachunki jednostek oraz konta VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, z uwzględnieniem odmiennych rozwiązań szczególnych obowiązujących w państwowych jednostkach budżetowych od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych. 

Szkolenie 1-dniowe dla: wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych.

 

 1. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – cyfryzacja wymiany informacji podatkowych pomiędzy podatnikiem a urzędem skarbowym.
 2. Fakturowanie w zamówieniach publicznych i platforma elektronicznego fakturowania PEF - wybór brokerów platformy elektronicznego fakturowania i zakładanie konta na PEF.
 3. Numer NIP a numer GLN i zasady jego zakładania dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, w tym jednostek objętych i nie objętych centralizacją rozliczeń w VAT - integracja systemu finansowo-księgowego jednostki budżetowej z PEF i jej powiązanie z wykonywaniem budżetu i realizacją zamówień publicznych.
 4. Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych i jego funkcjonowanie w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych zakładach budżetowych.
 5. Struktura IRP - problem numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT, a także niepodatkowych należności budżetowych w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT.
 6. Elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczne ewidencje VAT – nowy JPK.
 7. Deklaracja a ewidencja VAT – zakres danych ewidencji VAT w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT.
 8. Ewidencja VAT a zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w roku 2019 – VAT jako dochód budżetu państwa a zasada „kasowa” i zasada „brutto”, specyfika wyceny aktywów i pasywów z podatkiem VAT a zasady prezentacji danych w sprawozdawczości budżetowej typu RB, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów i stanowisko KRRIO oraz analiza rozwiązań funkcjonujących w praktyce w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych w kwotach bez podlegającego odliczeniu podatku VAT.
 9. Problem szczególny : refundacje księgowe VAT - przeksięgowania z konta dochodów na konto wydatków równowartości podlegającego odliczeniu podatku VAT naliczonego i jego wpływ na wycenę i zaniżanie kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków, należności i zobowiązań, a także zaangażowania wykazywanego w sprawozdaniach typu RB.
 10. Zadania organu władzy publicznej i sfera użyteczności publicznej, przepisy art. 60-67 ustawy o finansach publicznych a działalność gospodarcza jednostek budżetowych - przykłady błędnych rozliczeń VAT w zakresie „władztwa publicznego” i zadań publicznych mylonych z działalnością gospodarczą w świetle ugruntowanej linii orzeczniczej i ich wpływ na rzetelność rozliczeń VAT.
 11. Likwidacja mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i zastąpienie go mechanizmem podzielonej płatności MPP – nowy załącznik nr 15 oraz nowy dopisek na fakturach VAT „mechanizm podzielonej płatności” i jego specyfika funkcjonowania w państwowych jednostkach budżetowych (wpłaty z konta VAT do MPP na koniec dnia na konto dochodów budżetowych) oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT w przypadku gdy wszystkie jednostki mają konta w tym samym banku, jak i w różnych bankach.
 12. Zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT do MPP w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek - problemy jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie rozliczeń na koncie VAT podatku PIT, CIT i składek  ZUS w przypadku, gdy podatek VAT rozliczany jest na innym numerze NIP niż PIT, CIT, ZUS jednostki budżetowej jako pracodawcy i samorządowego zakładu budżetowego jako podatnika CIT.
 13. Warsztaty księgowań i zasady rzetelnej wyceny księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT i mechanizmem podzielonej płatności w państwowych jednostkach budżetowych i w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT – modele ewidencyjne obowiązujące w roku 2019, w tym w zakresie zastosowania paragrafu 453 klasyfikacji budżetowej oraz w zakresie zastosowania obowiązkowego konta 300 „Rozliczenie zakupu” do rozliczeń VAT.
 14. Odpowiedzi na pytania.

Szkolenie prowadzi:

Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

9 września 2019 r. w godz. 10.00-15.00, Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 399  wraz z materiałami
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 349 zł wraz z materiałami

 

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej