Podatki 2023 dla praktyków

Sopot – Hotel Villa Baltica, 26-29 września 2023 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

 

Z początkiem 2023 r. weszły w życie istotne zmiany w podatku od towarów i usług, które adresowane są do wszystkich podatników tego podatku. Wzrosła część stawek na istotne towary i usługi. Obok tego wejdą w życie zmiany dotyczące tzw. Grup VAT. Część zapowiadanych od roku zmian trafiło do kosza (zwłaszcza tzw. Slim VAT-3), gdyż narastająca sytuacja kryzysu eliminuje możliwość zbędnych komplikacji tego podatku. Nie będzie również wprowadzony w 2023 r. obowiązek wystawiania i przyjmowania tzw. faktur ustrukturyzowanych choć proponuje się już zmiany na 2024 rok (jest projekt). Wprowadzono z początkiem roku zmiany stawek, które muszą zostać prawidłowo zafakturowane i zaewidencjonowane.

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie nowych zmian oraz sformułowanie listy ostrzeżeń również zaleceń, które będzie chronić interesy podatników, księgowych oraz osób kierujących podmiotami gospodarczymi.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. po raz kolejny gruntownie zmieniają się obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to już czwarta fala zmian zasad obliczania i poboru zaliczek na ten podatek od pracodawców, zleceniobiorców a także innych osób fizycznych. Niektóre zmiany wejdą w życie z mocą wsteczną – za cały 2022 rok: podatnicy będą musieli dwukrotnie rozliczać pierwsze półrocze poprzedniego roku: po raz drugi według nowych zasad w zeznaniu lub rozliczeniu rocznym. W 2023 r. obowiązuje również nowy PIT-2, który obejmuje również wnioski i oświadczenia płatnika mające wpływ na pobierane zaliczki. Należy również złożyć PIT-4R za 2022 rok co będzie rodzić dodatkowe zagrożenia (dla kogo?).

Za nami również kolejna obszerna nowelizacja podatku dochodowego od osób prawnych. Chodzi oczywiście o nowelę na 2023 m.in. modyfikującą już wprowadzone zmiany w ramach programu „Polski Ład”. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych pojawiają się nowe obowiązki i nowe obciążenia finansowe dla podatników CIT, ale zmiany dotyczą także usunięcia trwale lub periodycznie wcześniej wprowadzonych obowiązków. Charakter nowelizacji wymaga, aby ze szczegółami jej założeń zapoznać się jak najszybciej.

W czasie szkolenia przedstawimy również szczegółowe rozwiązania mające na celu dostosowania działalności do warunków wysokiej inflacji mające na celu legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych.

 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych na 2023 r.

 

 1. Minimalny podatek dochodowy – nowa forma opodatkowania CIT i odroczenie stosowania w czasie
  • Na kim ciąży minimalny podatek dochodowy od 1 stycznia 2022 r. i jak zmienią się przepisy po nowelizacji
  • Podstawa opodatkowania i stawka z uwzględnieniem zmian.
  • Zasady rozliczania minimalnego podatku CIT oraz periodyczne zwolnienie.
 2. Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
  • Nowe zasady limitowania kosztów finansowani dłużnego od 1 stycznia 2022 r.
  • Zmiany wprowadzane w toku 2022 r. z mocą wsteczną!
 3. Nowy podatek od przerzuconych dochodów
  • Nowe zasady opodatkowania przerzuconych dochodów od 1 stycznia 2022 r.
  • Zmiany wprowadzane w toku 2022 r.
 4. Preferencyjne zasady opodatkowania dla Spółek Holdingowych
  • Nowa definicja spółki holdingowej od 2022 r.
  • Zwolnienie od podatku od dywidend dla spółek holdingowych
  • Zwolnienie podatkowe przy zbywaniu udziałów dla spółek holdingowych
  • Zmiany wprowadzane od 2023 r.
 5. Nowe zasady w zakresie przekazywania danych z ksiąg do US
  • Obowiązek prowadzenia ksiąg w formie programu komputerowego.
  • Obowiązek przekazywania organowi podatkowemu danych księgowych – harmonogram wprowadzania zmian dla poszczególnych grup podatników.
 6. Modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła
  • Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
  • Przesłanka rzeczywistej działalność gospodarczej
  • Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury poboru WHT pay & refund.
  • Kryterium należytej staranności.
  • Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji innymi oświadczeniami.
 7. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych
  • Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych
  • Zmiany obowiązków dla podatników mających relacje z „rajami podatkowymi”.
  • Korekty cen transferowych
  • Wydłużenie terminów na realizację obowiązków formalnych przez podmioty powiązane
  • Zmiany w zakresie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych.
 8. Ryczałt od dochodów spółek czyli „CIT estoński”
  • Zasady ryczałtu wg przepisów na 1 stycznia 2022 r.
  • Zmiany ryczałtu na 2023 r.
 9. Pozostałe zmiany
  • Opodatkowanie nieujawnionych wynagrodzeń u pracodawcy i zwolnienie z obowiązku opodatkowania pracowników.
  • Uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”.
  • Przejściowy podatek ryczałtowy od niektórych dochodów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  • Złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK).
  • Uproszczenie przepisów tzw. „uldze na złe długi”.
  • Zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2023 r.: podwyżki stawek podatku – zasady fakturowania i ewidencjonowania

 

 1. Przedłużenie obowiązywania stawek 23%, 8%, 7% i 4% na 2023 rok.
 2. Zakończenie obowiązywania z końcem 2022 roku przepisów epizodycznych obniżających stawki do 0%, 5% i 8%:
  • Które towary i usługi są od 1 stycznia 2023 roku objęte podwyżką opodatkowania?
  • Czy będzie wprowadzona epizodyczna podwyżka stawek VAT na niektóre towary i usługi w 2023 roku?
 3. Zmiany w zasadach sporządzania JPK_V7M i JPK_V7K. (od 1 stycznia 2023 r.)
 4. Jak fakturować i ewidencjonować zmiany stawek na przełomie roku:
  • Kiedy stosujemy stawkę z dnia wykonania czynności a kiedy z dnia wystawienia faktury?
  • Jak opodatkować czynność ciągłą gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego zmieniła się stawka?
  • Czy obowiązuje stawka z momentu otrzymania zaliczki, czy wykonania czynności?
  • Czy obowiązuje stawka z roku 2023 gdy wystawiono fakturę w 2022 roku?
 5. Odliczanie podatku naliczonego w przypadku błędu w fakturze zakupu co do wysokości stawki:
  • Czy można odliczyć w przypadku gdy zawyżono stawkę na fakturze zakupu?
  • Czy można odliczyć gdy zaniżono stawkę na fakturze zakupu?
  • Czy można odliczyć podatek naliczony, gdy opodatkowane czynności są  zwolnione i objęte stawką 0%?
  • Kiedy uznaje się faktury korygujące in plus i in minus z tytułu korekty co do stawki?
 6. Czy faktury, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 ustawy o VAT dają prawo do odliczenia?
 7. Czy wracają faktury wewnętrzne w formie elektronicznej?
 8. Czy w 2023 r. będzie można jeszcze używać kas rejestrujących, które nie są podłączone do w Krajowego Repozytorium Kas.
 9. Od kiedy zostanie ograniczony lub zniesiony obowiązek przesyłania ewidencji na potrzeb VAT i powrót do deklaracji VAT-7 I VAT-7K?
 10. Fakturowanie i ewidencjonowanie w Grupie VAT.
 11. Jak dokumentować i ewidencjonować obroty wewnętrzne grupy VAT?
 12. Co powinna zawierać Grupa VAT w części dotyczącej rozliczenia VAT i zwrotu podatku?
 13. Czy opłaca się tworzyć Grupę VAT?
 14. Pozostałe zmiany.

 

 

1 stycznia 2023 r.: najnowsze zmiany w rozliczeniach zaliczek na PIT pobieranych przez pracodawców, zleceniobiorców i innych płatników

 

 1. Nowe art. 31a, 31b, 31c ustawy o PIT oraz nowa treść art. 32 ustawy o PIT obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
 2. Nowy PIT-2: kto powinien go złożyć?
 3. Możliwość odliczenia miesięcznej minimalnej kwoty podatku przez dwóch lub trzech płatników (nie tylko pracodawca):
  • zakres zastosowania kwot 300 zł albo 150 zł albo 100 zł,
  • tryb upoważnienia płatników przez podatników do zastosowania powyższych kwot – wniosek podatnika,
 4. Korekty rozliczeń dokonanych przez płatników w 2022 roku w przypadku zaniżenia (braku poboru) zaliczki.
 5. Skutek uchylenia art. 53a ustawy o PIT w 2023 r.: zwolnienie płatników z obliczania i wpłacania części zaliczek podatkowych.
 6. Czy płatnik może za zgodą pracownika czasowo podwyższyć albo obniżyć zaliczkę na podatek w ciągu 2023 r.?
 7. Prawo do upoważnienia płatników do zaniechania pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy.
 8. Czy płatnik może żądać zwrotu nadpłaty (najnowsza zmiana w 2023 roku).
 9. Odpowiedzialność podatkowa płatnika za niepobranie (zaniżenie) albo za brak wpłaty pobranej zaliczki na podatek (art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej) w 2022 r. i 2023 roku.
 10. Odpowiedzialność karna skarbowa za brak pobrania lub zaniżenia pobranej zaliczki (art. 78 KKS): czy należy zapłacić ze środków płatnika niepobrane zaliczki za 2022 r. mimo że brak ich pobrań był z winy podatnika? (stan w 2022 r. i 2023 roku).
 11. Zwolnienie z podatku wynagrodzeń z tytułu „zatrudnieni na czarno” w 2023 roku.
 12. Kiedy złożyć „czynny żal” w przypadku braku poboru lub zaniżenia zaliczek pobieranych w 2022 r. i kto to powinien zrobić?
 13. Czy należy wpłacić ze środków płatnika niepobrane w 2022 roku zaliczki i dokonanie korekty PIT-4R za 2022 r.? (przywilej niekaralności)
 14. Pozostałe zmiany.

Wykłady poprowadzą:

Prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych. Profesor nauk prawnych zatrudniony od 45 lat na Uniwersytecie Warszawskim (od 28 lat profesor tej uczelni) prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 26 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 20 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej. Jako doradca podatkowy (00001) od 39 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego oraz członek kapituły medalu USQUE AD FINEM im. Mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2010 oraz 2015-2019). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek od ponad 15 lat publikowany jest „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

 

Miejsce:

Sopot, Hotel Villa Baltica, ul. Emilii Plater 1, położony tuż przy plaży oraz przystani rybackiej w Sopocie, w uroczej, cichej, zabytkowej dzielnicy miasta. Dwukrotnie hotel zdobył pierwsze miejsce w konkursie Best Hotel Award w swojej kategorii!

 

 

 

Termin:

  

26-29 września 2023 r.
Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 26 września 2023 r. do godz. 13.00 dnia 29 września 2022 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Wykłady rozpoczynają się 27 września 2023 r. o godz. 9.00

 

W programie przewidzieliśmy czas na ucztę rybną w najpopularniejszej restauracji rybnej w Sopocie nad brzegiem morza oraz wycieczkę z przewodnikiem.

Cena:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 1690 zł (cena rabatowa dla stałych Uczestników naszych konferencji – 1490 zł). Należność za zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu wynosi 1070 zł. Dopłata do pokoju jednoosobowego za cały pobyt wynosi 580 zł. Istnieje możliwość zabrania osoby towarzyszącej.

 

Rabaty i zniżki nie łączą się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

 

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 601 365 765

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

W załączeniu wykaz szkoleń na które możecie Państwo uzyskać dofinansowanie.

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych – link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji – link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej