VAT – 2019: likwidacja deklaracji VAT-7, Centralny Rejestr Faktur, nowa matryca stawek obniżonych, wiążąca informacja stawkowa, wykaz rachunków bankowych podatników VAT

Toruń, 15 kwietnia 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Od stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w zakresie opodatkowania bonów towarowych, a także zasad korygowania podatku z tytułu nieściągalnych wierzytelności. Obowiązuje już także ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – w obrocie pojawił się nowy podatnik podatku („przedsiębiorstwo w spadku”).

W trakcie roku nastąpi szereg dalszych zmian w zasadach dokumentowania i rozliczania podatku od towarów i usług. Zmiany mają dotyczyć m.in.:

 1. likwidacji deklaracji VAT – 7 i wprowadzenia nowych zasad prowadzenia ewidencji dla celów VAT i przekazywania tej ewidencji KAS, stworzenia Centralnego Rejestru Faktur,
 2. obniżenia i podwyższenia stawek na niektóre towary, a także zmiana zasad opodatkowania usług gastronomicznych oraz dostawy książek i czasopism (w tym formie elektronicznej)
 3. wprowadzenia kas fiskalnych on-line i wystawiania faktur do paragonów,
 4. obowiązku zapłaty faktur VAT na rachunki wystawcy ujawnione na stronie MF,
 5. szeregu szczegółowych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług.

Nowelizacje przewidują zmianę zasad określania zakresu zastosowania stawek obniżonych (dla towarów na podstawie Nomenklatury Scalonej (CN)), zaś dla usług PKWiU z 2015 r. Podatnicy będą mogli od II kwartału 2019 r. ubiegać się o Wiążącą Informację Stawkową.

Zmiany wynikają z kilku nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r., nad którymi toczą się prace legislacyjne. Celem szkolenia jest syntetyczne omówienie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług planowanych obowiązujących od 2019 r. oraz planowanych na ten rok.

Szczegółowy plan szkolenia obejmuje omówienie następujących zagadnień:

 1. Projekt likwidacji deklaracji VAT – 7 i utworzenie Centralnego Rejestru Faktur:
  • nowa struktura w miejsce deklaracji VAT – 7 i JPK_VAT i zasady jej przekazywania,
  • zakres nowej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  • grzywny za błędy w przekazywanych ewidencjach i zasady ich nakładania,
  • Centralny Rejestr Faktur
  • nowe obowiązki sprawozdawcze dla jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w zakresie przekazywania danych do Centralnego Rejestru Faktur (ewidencja wszystkich otrzymanych faktur),
  • likwidacja VAT – 27 i VAT – ZD.
 2. Projektowane zmiany zasad rozliczania podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji:
  • zniesienie obowiązków informacyjnych,
  • liberalizacja sankcji za wadliwe rozliczenie.
 3. Nowy zakres stosowania stawek obniżonych o odwrotnego obciążenia:
  • stosowanie CN w miejsce PKWiU 2008,
  • nowy zakres odwrotnego obciążenia,
  • zmiana PKWiU 2008 na PKWiU 2015 dla usług,
  • Wiążąca Informacja Stawkowa – zakres zastosowania, zasady wydawania, koszty uzyskania WIS,
  • zasady posługiwania się CN w celu ustalenia właściwej stawki podatku,
  • zmiana zasad opodatkowania usług gastronomicznych,
  • nowe zasady opodatkowania dostawy książek i czasopism (od dnia 1 kwietnia 2019 r.),
  • przepisy przejściowe - wnioskowanie o WIS od dnia 1 kwietnia 2019 r.
 4. Zmiany systemu ryczałtowego dla rolników.
  • zmiana definicji produktów rolnych i usług rolniczych – rozszerzenie zakresu zwolnienia od podatku,
  • nowe zasady wystawiania faktur RR,
  • zmiana zasad odliczania zryczałtowanego zwrotu.
 5. Projektowane zmiany w zakresie kas fiskalnych w 2019 r.
  • Kasy on-line:
   • Centralne Repozytorium Kas,
   • do kiedy będzie można korzystać z dotychczas użytkowanych kas rejestrujących?
   • nowa treść ewidencji prowadzonej w kasie fiskalnej (obowiązek umieszczania nr NIP w ewidencji),
   • branże obowiązkowo objęte instalacją kas on-line – okresy przejściowe,
   • nowe zasady korzystania z ulgi na zakup kasy, sankcje za zaniechanie przeglądu technicznego kasy.
   • przepisy przejściowe.
  • Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów:
   • NIP nabywcy na paragonie fiskalnym,
   • zasady wystawiania faktur do paragonów dla podatników i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
   • sankcje za wadliwe wystawienie faktury lub akceptację noty korygującej dane nabywcy na fakturze,
   • zasady ewidencjonowania faktur do paragonów z poprzednich okresów rozliczeniowych w nowym JPK,
  • Nowe wymogi formalne związane z prowadzeniem ewidencji:
   • wydawanie paragonu przed przyjęciem płatności,
   • zasady ewidencjonowania zaliczek otrzymanych na rachunek bankowy w trakcie miesiąca,
   • obowiązek odebrania pisemnych oświadczeń od osób prowadzących ewidencję na kasie rejestrującej (instrukcja ewidencjonowania na kasie fiskalnej),
   • informowanie konsumentów o obowiązkach sprzedawcy związanych z fiskalizacją sprzedaży.
 6. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia i zasady dostawy nieruchomości przez organy egzekucyjne:
  • nowe zasady opodatkowania dostawy nieruchomości (zmiana definicji pierwszego zasiedlenia),
  • przepisy przejściowe (opodatkowanie zaliczek, zadatków),
  • zasady opodatkowania dostawy nieruchomości przez organy egzekucyjne.
 7. Zwrot podatku od towarów i usług:
  • nowe warunki zwrotu przyspieszonego,
  • zwrot na rachunek VAT,
  • zasady proceduralne przedłużenia terminu zwrotu podatku,
  • likwidacja wniosków VAT – ZZ i VAT – ZT.
 8. Zmiany w pakiecie paliwowym i solidarnej odpowiedzialności:
  • zmiana katalogu wyrobów objętych pakietem paliwowym,
  • zmiany zasad wnoszenia kaucji gwarancyjne.=j
 9. Zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usług:
  • ograniczenie zastosowania zwolnienia w przypadku sprzedaży określonych towarów,
  • nowe zasady korygowania odliczenia w razie powrotu do zwolnienia podmiotowego (art. 113),
 10. Nowe zasady stwierdzania nadpłat w podatku od towarów i usług:
  • badanie kto poniósł ekonomiczny ciężar podatku,
  • nieuzasadnione wzbogacenie jako przeszkoda dla odzyskania nadpłaty podatku,
  • kompetencje organu podatkowego w zakresie badania podmiotu, który poniósł ekonomiczny ciężar podatku.
 11. Nowe zasady opodatkowania bonów towarowych od dnia 1 stycznia 2019 r.:
  • nowe zasady opodatkowania obrotu bonami – jakich bonów dotyczy nowelizacja,
  • bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczenia – różnice w opodatkowaniu,
  • obowiązek podatkowy przy sprzedaży bonów (transfer bonów),
  • zasady opodatkowania bonów niezrealizowanych,
  • podstawa opodatkowania bonów,
  • fakturowanie i odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia bonów,
  • opodatkowanie nieodpłatnego przekazania bonów w ramach akcji marketingowych, wydania pracownikom,
  • przekazanie bonów sfinansowanych z ZFŚS,
  • nowe zasady obrotu bonami a podatki dochodowe.
 12. Zmiany w uldze na złe długi od dnia 1 stycznia 2019:
  • zmiana okresu uprawniającego/ zobowiązującego do dokonania korekty podatku należnego/naliczonego (90 dni),
  • przepisy przejściowe.
 13. Rejestr biały podatników podatku od towarów i usług (projekt):
  • wykaz rachunków bankowych podatników w rejestrze podatników VAT,
  • ograniczenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w rejestrze,
  • solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości dostawy w razie zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w rejestrze,
  • wejście w życie i przepisy przejściowe.
 14. Nowy podatnik VAT – przedsiębiorstwo w spadku :
  • nowy podatnik podatku od towarów i usług (przedsiębiorstwo w spadku),
  • dokumentowanie sprzedaży, ewidencjonowanie (kasy fiskalne) przez przedsiębiorstwo w spadku – kiedy możliwe jest wystawianie faktur i składanie deklaracji za zmarłego przedsiębiorcę,
  • odliczenia VAT z faktur wystawionych przez zarządcę faktycznego i sukcesyjnego,
  • korygowanie faktur, deklaracji VAT – 7 wystawionych przed otwarciem spadku,
  • skutki w VAT barku ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego w razie śmierci osoby fizycznej,
  • zastosowanie interpretacji indywidualnych wydanych na wniosek spadkodawcy do działalności przedsiębiorstwa w spadku,
  • odpowiedzialność podatkowa zarządcy sukcesyjnego,
  • obowiązki informacyjne w VAT związane z ustanowieniem lub wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego,
  • zasady powoływania zarządu sukcesyjnego dla przedsiębiorstwa osoby fizycznej i wspólnika spółki cywilnej,
 15. Obowiązek informowania o schematach podatkowych w podatku VAT:
  • kogo dotyczy obowiązek informowania,
  • jaki jest zakres obowiązku informowania o schematach (co podlega zgłoszeniu),
  • kiedy uzgodnienie nie podlega zgłoszeniu.
 16. Pytania słuchaczy.

Szkolenie prowadzi:

Krystian Łatka - Prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

15 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00-14.30 Toruń, hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi tylko 299 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 0618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej