Lista płac od 1.07.2022 r., składka zdrowotna przedsiębiorców oraz Kodeks pracy po zmianach od 1.08.2022 r.

Toruń, 28 czerwca i 28 lipca 2022 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo

W związku z licznymi zmianami w ramach polskiego ładu, jak również zmianami w prawie pracy, które zostaną wprowadzone od lipca i sierpnia 2022 r. serdecznie zapraszamy na warsztaty osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, księgowością, osoby prowadzące biura rachunkowe, prawne, osoby chcące usystematyzować wiedzę z zakresu prawa pracy, listy płac oraz składki zdrowotnej.

 

Warsztaty odbędą się w dniach 28 czerwca i 28 lipca br. w Toruniu. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program szkoleń:

Cześć pierwsza 28.06.2022 r.

Lista płac od 1.07.2022 r. oraz składka zdrowotna przedsiębiorców – praktyczny warsztat

 1. Zmiana skali podatkowej od 1.07.2022 r.
 2. Zmiana kwoty zmniejszającej podatek od 1.07.2022 r.
  1. wysokość
  2. PIT-2
   • warunki złożenia oświadczenia o stosowanie pomniejszenia
   • nowy wzór PIT-2
   • termin złożenia PIT-2
   • możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika – skutki dla kwoty zmniejszającej zaliczkę PIT
 3. Ulga dla klasy średniej od 1.07.2022 r.
  1. likwidacja
  2. wyjątkowe zastosowanie UKŚ przy rozliczeniu PIT za 2022 r.
 4. Obowiązek informacyjny względem nowo zatrudnionego
  1. checklista oświadczeń i wniosków mających wpływ na zaliczkę PIT
  2. wzory wniosków i oświadczeń
 5. Podwójne liczenie zaliczek PIT po 1.07.2022 r. (Rozporządzenie z 7.01.2022 r. oraz nowelizacja PDOF)
 6. Warsztat z użyciem kalkulatora – wyliczenie list płac według zasad od 1.07.2022 r.
 7. PIT 0
  1. objęcie zasiłku macierzyńskiego ulgami – zmiana od 1.07.2022 r.
  2. ulga dla rodzica 4+
   •  zmiany od 1.07.2022 r.
   •  warunki stosowania
   •  wzór oświadczenia
  3. ulga na powrót
   •  warunki stosowania
   •  wzór oświadczenia
  4. ulga dla pracującego seniora
   •  warunki stosowania
   •  wzór oświadczenia
 8. Oświadczenie o niepobieraniu zaliczki na podatek dochodowy
  1. warunki złożenia oświadczenia
  2. wzór wniosku
 9. Mechanizm obniżenia składki zdrowotnej do kwoty hipotetycznej zaliczki PIT wyliczonej wg zasad liczenia na 31.12.2021 r. – warsztat
 10. Umowa zlecenie, umowa o dzieło i inne umowy cywilnoprawne
  1. podniesienie limitu 50% KUP
  2. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy – warunki, wzór wniosku
  3. zerowy PIT w wynagrodzeniach zleceniobiorców
  4. brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej
 11. Wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję z powołania (członkowie zarządu, prokurenci)
 12. Nowe wzory dokumentów rozliczeniowych
 13. Nowe terminy rozliczenia składek
 14. 14. Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz zmiany w ulgach rodzinnych
 15. 15. Zmiany w składce zdrowotnej przedsiębiorców od 1.07.2022 r.
  1. podatek liniowy
  2. ryczałt
  3. karta podatkowa
  4. komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej
  5. ponowna zmiana formy opodatkowania
 16. Wspólny termin składania zeznania podatkowego dla wszystkich podatników

 

Część druga 28.07.2022 r.

Kodeks pracy po zmianach od 1.08.2022 r.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zatrudnienia pracowników.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 1. Zmiany w umowach o pracę, warunkach zatrudnienia i wzorach dokumentów
  1. Umowa na okres próbny
   1. przedłużenie umowy ponad 3 miesiące o czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy
   2. uzależnienie długości umowy na okres próbny od zamierzonego okresu trwania umowy o pracę na czas określony
   3. ponowne zawarcie umowy na okres próbny
  2. Umowa na czas określony
   1. obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy
   2. konsultacje ze związkami zawodowymi
   3. roszczenie pracownika o przywrócenie do pracy albo uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
   4. jak formułować przyczyny rozwiązania umowy
  3. Zmiana treści umowy o pracę – wzór umowy
  4. Zmiana treści informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – wzór informacji
  5. Pracownik delegowany do pracy za granicą – nowy zakres informacji – wzór informacji
  6. Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia
  7. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy – wzór informacji
  8. Szkolenia niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku
  9. Zmiana przepisów antydyskrymianacyjnych – aktualizacja informacji dotyczącej równego traktowania w zatrudnieniu (wzór informacji)
  10. Zakaz zakazu jednoczesnego zatrudnienia u innego podmiotu a zakaz konkurencji
 2. Zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem – wdrożenie dyrektywy UE 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work-life balance)
  1. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
  2. Urlop opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem lub członkiem rodziny
  3. Nowe gwarancje trwałości zatrudnienia
  4. Zmiany w urlopie rodzicielskim
   1. nowy wymiar urlopu rodzicielskiego
   2. podział na części
   3. łączenie pracy zawodowej z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego
  5. Zmiany w urlopie ojcowskim
  6. Obniżona norma czasu pracy a zwolnienie na zdrowe dziecko (zmiany w art. 188 KP)
  7. Elastyczna organizacja czasu pracy rodzica dziecka do 8 r.ż.
  8. Nowy katalog wykroczeń pracodawcy przeciwko prawom pracownika
  9. Elektronizacja wniosków pracowniczych
 3. Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 4. Zmiany w ustawie o zwolnieniach grupowych
 5. Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – nowe obowiązki informacyjne pracodawcy delegującego
 6. Przepisy przejściowe

Szanowni Państwo

W związku z licznymi zmianami w ramach polskiego ładu, jak również zmianami w prawie pracy, które zostaną wprowadzone od lipca i sierpnia 2022 r. serdecznie zapraszamy na warsztaty osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, księgowością, osoby prowadzące biura rachunkowe, prawne, osoby chcące usystematyzować wiedzę z zakresu prawa pracy, listy płac oraz składki zdrowotnej.

 

Warsztaty odbędą się w dniach 28 czerwca i 28 lipca br. w Toruniu. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program szkoleń:

Cześć pierwsza 28.06.2022 r.

Lista płac od 1.07.2022 r. oraz składka zdrowotna przedsiębiorców – praktyczny warsztat

 1. Zmiana skali podatkowej od 1.07.2022 r.
 2. Zmiana kwoty zmniejszającej podatek od 1.07.2022 r.
  1. wysokość
  2. PIT-2
   • warunki złożenia oświadczenia o stosowanie pomniejszenia
   • nowy wzór PIT-2
   • termin złożenia PIT-2
   • możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika – skutki dla kwoty zmniejszającej zaliczkę PIT
 3. Ulga dla klasy średniej od 1.07.2022 r.
  1. likwidacja
  2. wyjątkowe zastosowanie UKŚ przy rozliczeniu PIT za 2022 r.
 4. Obowiązek informacyjny względem nowo zatrudnionego
  1. checklista oświadczeń i wniosków mających wpływ na zaliczkę PIT
  2. wzory wniosków i oświadczeń
 5. Podwójne liczenie zaliczek PIT po 1.07.2022 r. (Rozporządzenie z 7.01.2022 r. oraz nowelizacja PDOF)
 6. Warsztat z użyciem kalkulatora – wyliczenie list płac według zasad od 1.07.2022 r.
 7. PIT 0
  1. objęcie zasiłku macierzyńskiego ulgami – zmiana od 1.07.2022 r.
  2. ulga dla rodzica 4+
   •  zmiany od 1.07.2022 r.
   •  warunki stosowania
   •  wzór oświadczenia
  3. ulga na powrót
   •  warunki stosowania
   •  wzór oświadczenia
  4. ulga dla pracującego seniora
   •  warunki stosowania
   •  wzór oświadczenia
 8. Oświadczenie o niepobieraniu zaliczki na podatek dochodowy
  1. warunki złożenia oświadczenia
  2. wzór wniosku
 9. Mechanizm obniżenia składki zdrowotnej do kwoty hipotetycznej zaliczki PIT wyliczonej wg zasad liczenia na 31.12.2021 r. – warsztat
 10. Umowa zlecenie, umowa o dzieło i inne umowy cywilnoprawne
  1. podniesienie limitu 50% KUP
  2. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy – warunki, wzór wniosku
  3. zerowy PIT w wynagrodzeniach zleceniobiorców
  4. brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej
 11. Wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję z powołania (członkowie zarządu, prokurenci)
 12. Nowe wzory dokumentów rozliczeniowych
 13. Nowe terminy rozliczenia składek
 14. 14. Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz zmiany w ulgach rodzinnych
 15. 15. Zmiany w składce zdrowotnej przedsiębiorców od 1.07.2022 r.
  1. podatek liniowy
  2. ryczałt
  3. karta podatkowa
  4. komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej
  5. ponowna zmiana formy opodatkowania
 16. Wspólny termin składania zeznania podatkowego dla wszystkich podatników

 

Część druga 28.07.2022 r.

Kodeks pracy po zmianach od 1.08.2022 r.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zatrudnienia pracowników.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 1. Zmiany w umowach o pracę, warunkach zatrudnienia i wzorach dokumentów
  1. Umowa na okres próbny
   1. przedłużenie umowy ponad 3 miesiące o czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy
   2. uzależnienie długości umowy na okres próbny od zamierzonego okresu trwania umowy o pracę na czas określony
   3. ponowne zawarcie umowy na okres próbny
  2. Umowa na czas określony
   1. obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy
   2. konsultacje ze związkami zawodowymi
   3. roszczenie pracownika o przywrócenie do pracy albo uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
   4. jak formułować przyczyny rozwiązania umowy
  3. Zmiana treści umowy o pracę – wzór umowy
  4. Zmiana treści informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – wzór informacji
  5. Pracownik delegowany do pracy za granicą – nowy zakres informacji – wzór informacji
  6. Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia
  7. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy – wzór informacji
  8. Szkolenia niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku
  9. Zmiana przepisów antydyskrymianacyjnych – aktualizacja informacji dotyczącej równego traktowania w zatrudnieniu (wzór informacji)
  10. Zakaz zakazu jednoczesnego zatrudnienia u innego podmiotu a zakaz konkurencji
 2. Zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem – wdrożenie dyrektywy UE 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work-life balance)
  1. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
  2. Urlop opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem lub członkiem rodziny
  3. Nowe gwarancje trwałości zatrudnienia
  4. Zmiany w urlopie rodzicielskim
   1. nowy wymiar urlopu rodzicielskiego
   2. podział na części
   3. łączenie pracy zawodowej z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego
  5. Zmiany w urlopie ojcowskim
  6. Obniżona norma czasu pracy a zwolnienie na zdrowe dziecko (zmiany w art. 188 KP)
  7. Elastyczna organizacja czasu pracy rodzica dziecka do 8 r.ż.
  8. Nowy katalog wykroczeń pracodawcy przeciwko prawom pracownika
  9. Elektronizacja wniosków pracowniczych
 3. Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 4. Zmiany w ustawie o zwolnieniach grupowych
 5. Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – nowe obowiązki informacyjne pracodawcy delegującego
 6. Przepisy przejściowe
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

TERMIN, MIEJSCE:

28 czerwca i 28 lipca 2022 r. w godz. 10.00-14.30, Toruń, hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45.

CENA:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 704 zł.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wraz z materiałami wynosi 504 zł.

 

Istnieje możliwość wzięcia udziału tylko w jednym wykładzie, wówczas koszt pojedynczego szkolenia wynosi 402 zł (wówczas prosimy o zaznaczenie terminu, który Państwa interesuje)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej