Zatrudnienie cudzoziemców i delegowanie pracowników do pracy za granicą w 2020 r.

Toruń, 4 marca 2020 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

MODUŁ I: delegowanie pracowników – rewolucyjne zmiany od 2020 r.

 1. Podróż służbowa czy oddelegowanie?
  1. zagraniczna podróż służbowa
  2. delegowanie
  3. podejmowanie zatrudnienia przez obywateli polskich za granicą na zasadzie swobody przepływu pracowników (w tym zatrudnienie w zagranicznym oddziale)
 2. Oddelegowanie pracowników w ramach świadczenia usług: czasowa zmiana warunków zatrudnienia
  1. definicja pracownika delegowanego: umowa o pracę a umowa zlecenia
  2. forma czasowej zmiany warunków zatrudnienia: porozumienie zmieniające albo wypowiedzenie zmieniające
  3. wykonywanie pracy za granicą za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej
  4. wprowadzenie limitu okresu delegowania od 30.07.2020 r.
 3. Wynagrodzenie pracownika delegowanego (ustalenie wysokości) od 2020 r.
  1. równe wynagrodzenie za taką samą pracę – dyrektywa z 28.06.2018 r.: okres wdrożenia, znaczenie dla polskich przedsiębiorców, sposób ustalenia równego wynagrodzenia, składniki wchodzące w wynagrodzenie
  2. czy diety mogą być elementem płacy minimalnej za granicą – praktyka, orzecznictwo
  3. stawka wynagrodzenia za nadgodziny
  4. wynagrodzenie pracownika wykonującego pracę w ciągu miesiąca w dwóch i więcej krajach
  5. solidarna odpowiedzialność polskiego i zagranicznego przedsiębiorcy za wypłatę niektórych wynagrodzeń
 4. Pozostałe obowiązki pracodawcy oddelegowującego pracownika do pracy w kraju należącym do UE
  1. maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku (bilans nominałów wymiarów czasu pracy, czyli problem ustalenia wymaganej liczby dni wolnych od pracy w okresie oddelegowania)
  2. minimalny wymiar płatnych urlopów rocznych
  3. zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy
  4. środki ochronne stosowane w odniesieniu do warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych lub kobiet tuż po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży
  5. równość traktowania mężczyzn i kobiet
  6. zakaz dyskryminacji
 5. Delegowanie pracownika – dokumentacja. Praktyczne warsztaty.
  1. formularz A-1
  2. S-1
  3. DA1
  4. wniosek o przedłużenie pierwotnego okresu oddelegowania
  5. wniosek o zwolnienie ze składek
 6. Świadczenia pozapłacowe pracownika oddelegowanego
  1. zakwaterowanie
  2. transport
  3. wyżywienie
  4. opieka medyczna
  5. dodatek za rozłąkę
  6. zwrot kosztów przeniesienia służbowego
  7. używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
  8. używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
 7. Pracownicy budowlani – szczególne uregulowania prawne i praktyka w poszczególnych krajach UE.
 8. Kierowcy – szczególne uregulowania i praktyka w poszczególnych krajach UE.
 9. Delegowanie do UE cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego
 10. Specyfika delegowania do poszczególnych krajów: Niemcy, Belgia, Francja, Holandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia
 11. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej
  1. zasady koordynacji
  2. ubezpieczenie pracownika oddelegowanego w systemie kraju pochodzenia
  3. ubezpieczenie pracownika transportu międzynarodowego
  4. ubezpieczenie pracownika pracującego jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
  5. ubezpieczenie społeczne pracownika w UE w orzecznictwie ETS
  6. ubezpieczenie społeczne pracownika w UE w orzecznictwie SN i TK w 2016 r. - jak zgodnie z prawem liczyć składki pracowników delegowanych – od realnego przychodu zatrudnionych czy od przeciętnej płacy?
  7. konsekwencje wyroku TK z 28 października 2015 r. (SK 9/14)
 12. XII. Opodatkowanie pracownika delegowanego
  1. Metody unikania podwójnego opodatkowania, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  2. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek
  3. Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych przez pracowników oddelegowanych za granicą
  4. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą.
  5. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne

MODUŁ II: zatrudnienie cudzoziemców

 1. Legalizacja wjazdu i pobytu cudzoziemca w Polsce
  1. dokumenty umożliwiające wjazd i zameldowanie obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  2. ruch bezwizowy cudzoziemców
  3. warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:
   • obywatele państw sąsiadujących (Ukraina, Rosja, Białoruś)
   • obywatele pozostałych państw trzecich
  4. wydawanie zaproszeń na przyjazd cudzoziemców do Polski (czy osoba fizyczna może zapraszać cudzoziemców do pracy, kryteria dla przedsiębiorstw) – zasady i ograniczenia
  5. pobyt czasowy oraz stały: warunki, dokumenty, procedury, terminy
  6. wydłużenie maksymalnego okresu zezwolenia na pobyt czasowy
 2. Uproszczone postępowanie umożliwiające pracę w Polsce - oświadczenia
  1. oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Mołdawii i Gruzji: procedura, terminy, praktyka
  2. praca krótkoterminowa i sezonowa a oświadczenia – zasady
 3. Legalizacja świadczenia pracy przez cudzoziemca: zezwolenie na pracę
  1. przypadki zwolnienia cudzoziemca z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę
  2. warunki uzyskania zezwolenia na pracę: wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, wymagania dla cudzoziemca, opłaty z tytułu uzyskania pozytywnej decyzji, procedura, terminy, praktyka
  3. zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
  4. uproszczenie procedury wydawania zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca
  5. zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (co to jest praca sezonowa, jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia sezonowe; procedura uzyskania zezwolenia; treść, okres, zmiana, przedłużenie, odmowa zezwolenia
  6. elektroniczne zezwolenie na pracę
  7. „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu
  8. procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach („stempel”)
 4. Świadczenie pracy przez obywatela UE
  1. praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii
  2. uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii
 5. Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca
  1. umowa o pracę z cudzoziemcem: kiedy pracodawca może podpisać z pracownikiem z zagranicy umowę o pracę, a kiedy umowę zlecenia lub o dzieło?
  2. zgodność sposobu wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę) z zezwoleniem na pracę
  3. obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie
  4. obowiązki pracodawcy: zmiana pracodawcy, niepodjęcie pracy, brak powrotu do pracy, rezygnacja z pracy
 6. Pracodawca użytkownik – zatrudnienie pracownika za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej
 7. Delegowanie pracownika do pracy w Polsce
  1. zapewnienie cudzoziemcom delegowanym minimalnych warunków wynikających z polskich przepisów – czas pracy, wynagrodzenie za pracę, urlopy wypoczynkowe, wymagania bhp, ochrona związana z rodzicielstwem, równouprawnienie pracowników polskich i cudzoziemców
  2. obowiązek uzyskania w Polsce dodatkowego uprawnienia i kwalifikacji do pracy
  3. obowiązek przeszkolenia z zakresu bhp i uzyskania badań lekarskich
  4. ustawa o języku polskim: obowiązek tłumaczenia dokumentów delegowanych cudzoziemców
  5. działania cudzoziemca wymagające obecności tłumacza
 8. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca: konsekwencje
  1. dokumenty wymagane organy kontrolujące wykonywanie pracy przez cudzoziemców
  2. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców
  3. ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  4. pozostałe konsekwencje: wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę
 9. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców
  1. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  2. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy (opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym)
  3. Miejsce zamieszkania i certyfikat rezydencji
  4. Opodatkowanie pracowników najemnych
  5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
  6. Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu
  7. Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
 10. Oskładkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców
 11. Wzory dokumentów (formularzy i wniosków) – omówienie wzorów i zasad wypełniania

Szkolenie prowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

TERMIN, MIEJSCE:

4 marca 2020 r. w godz. 9.00-18.00, Toru,ń hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 740 zł oraz 83 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej